ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На    осемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 163 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  Ю.М.М., С.В.Т. и И.В.Т. не се явяват. За тримата жалбоподатели се явява адв.К. с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА – Началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  А.,  надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Заинтересована страна  Началник отдел „КРА” при Община Бургас- редовно уведомен,  за нея се явява Ю.К.Г., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

Заинтересована страна  А.Л.П.- редовно уведомена- не се явява и не се представлява.

Заинтересована страна  СТРАТАГЕМА ООД- редовно призовани  се представлява  от адв.Д. упълномощена от надлежно упълномощен служител на дружество  за процесуално  представителство  в настоящото  съдебно  производство.

Заинтересована страна  В.П.С.- редовно уведомена не се явява и не се представлява.

Заинтересована страна  П.Г.С.- редовно уведомена  не се явява и не се представлява.

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх.№5211/18.05.2016 г., подадена от вещото лице- арх. В.Д., с която уведомява съда, че се е запознала  подробно с приложените в кориците на делото документи,  като й предстои да извърши  справка в техническата  служба при Община Бургас. Сочи датите,  на които същата е ангажирана по изслушване на  СТЕ в гр.София,  като желае да й бъде предоставена възможност да изготви допусната  по делото експертиза.

Съдът докладва  и постъпило становище от 10.05.2016 година  от Община Бургас, чрез Ю.К.Г.,  касаещо  поисканите  в предходното съдебно заседание писмени доказателства, като към становището  са представени част  от същите писмени доказателства по опис.

адв.К.- Оспорвам справката на Община Бургас- писмото на инж.К.Н., в която справка са отразени съдържанията  на три констативни протокола.Оспорвам съдържанието на тази справка, такива протоколи не са създадени  и не следва да се водят в деловодната система. Става въпрос за извадка от електронен  регистър, а съобразно чл.1 от Инструкцията за деловодната дейност на Общината, би следвало да има надлежно входирано  искане. По повод на  писмото на  Общината от дата 22.04.2016 година за налично в Общината писмо с изх.№70-00-82-15/2/ от 19.05.2015 година поддържам оспореното в предходно с.з.  на лист 92 с посоченото  там съдържание. Сега представеното  доказателство-  писмо с такъв  индекс  2 е с друго  съдържание, оспорвам предходното.По отношение на другите  доказателства нямам възражение.

Ю.К.А.- По направената молба от вещото лице моля да се предостави възможност да изготви експертизата.Моля да приемете  представените  доказателства под опис от община Бургас.Няма да соча нови доказателства в днешното съдебно заседание.

Ю.К.Г. - Моля да дадете възможност на вещото лице да изготви експертизата. Представям заверени копия на констативни  протоколи. Няма да соча други  доказателства.Мога да представя в  оригинал  посочените от адв.К..

АДВ.Д. - Моля да дадете  възможност на вещото лице да изготви експертизата. Не се противопоставям да се приемат доказателствата, включително и  тези представени в днешното съдебно заседание.

адв.К.- Твърдя, че протоколите ги няма.

АДВ.Д. – Представените  доказателства  удостоверяват,  че съществуват такива протоколи.

адв.К. - Оспорвам днес представените  три констативни протокола. Не е изпълнено разпореждането да се представят копия от деловодната система,  не са входирани по съответния ред, не са представени сканирани копия и считам, че те са създадени за нуждите на настоящето производство.

Ю.К.Г. -Желая да направя едно уточнение. Има такъв регистър на съставените констативни протоколи, като за всяка  териториални дирекция съществуват отделни регистри. В конкретния  случай става  въпрос за ТД „Зора”. Ние сме представили справки извлечения, но те  не са свързани  с деловодната система на Общината.

адв.К. - Съгласно инструкцията за работа на деловодната система, която урежда организацията на работа, като това важи и за териториалните дирекции и считам, че ако бяха извадени сканирани  протоколи, то те трябваше да имат номер  към основното заявление №70-00-82-15, с индекс.

Ю.К.Г. - Те се завеждат в отделен регистър.

Съдът като взе предвид становището на страните по така представените  доказателства, счита че същите са относими към предмета на спора, допустими са, а относно  това дали липсата на отразен  рег.№ върху същите  е порок от естество да опорочи  самите документи до степен  на нищожност или незаконосъобразност  е въпрос, по който съда ще вземе становище  при произнасяне по съществото на спора, при коментар на събрания доказателствен материал.

Съдът докладва и  постъпило от община Бургас извлечение от протокол №7/26.01.2016 година, който касае промяна в структурата на общинската администрация.

По доказателствата , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА докладваните писмени  доказателства, представени от Община Бургас, приложени към становище с вх.№4875/10.05.2016 г.,изцяло, по опис.

ПРИЕМА постъпило от община Бургас извлечение от протокол №7/26.01.2016 година, който касае промяна в структурата на общинската администрация.

Съдът счита, че  по направеното искане  на  вещото лице арх.В.А.- Д., същото следва да бъде уважено като на експерта  бъде посочена друга дата за изготвяне,депозиране в срок  и изслушване  на заключението по  поставените въпроси.

адв.К.- Към настоящия момент няма да сочим други  доказателства.

Ю.К.Г.- Няма да сочим други  доказателства към настоящия момент.

АДВ.Д.- Също няма да сочим други  доказателства към настоящия момент.

 

 

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че делото не е изяснено  от фактическа  страна, поради което събирането на доказателства не следва да бъде приключване и делото  да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 13.07.2016 година  от 13.00 часа, за която  дата и час  страните са редовно уведомени.

Да бъде уведомено  вещото лице арх.В.А. –Д..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: