ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 163 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  Ю.М.М., С.В.Т. и И.В.Т. не се явяват.Явява се С. Т. като пълномощник на С.Т.  и Ю.М..За тримата жалбоподатели се явява адв.К. с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА – Началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  А.,  надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  Началник отдел „КРА” при Община Бургас- редовно уведомен,  за нея се явява Ю.К.Г., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА А.Л.П.- редовно уведомена- не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  „СТРАТАГЕМА” ООД- редовно призовани  се представлява  от адв.Д. упълномощена от надлежно упълномощен служител на дружество  за процесуално  представителство  в настоящото  съдебно  производство.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  В.П.С.- редовно уведомена не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  П.Г.С.- редовно уведомена  не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице арх.В.А. -Д.

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението по допуснатата  съдебно-  техническа експертиза  с вх.№ 6928/05.07.2016г. – т.е. в  рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

В.В.А.-Д. – 47 г., българка, български гражданин,архитект, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ А.-Д.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение.

Въпрос на адв.К.-На въпрос №1 на  страница №5 от заключението коментирате въпроса за промяната на преднзначението,  запознали сте се с цялата документация, но не сте цитирала доказателствата по делото, например едно писмо  на РДНСК от 02.10.2014 година, където е записано за смяната на предназначението.На лист №89 по делото има констативен акта №44-„З”  за допуснати нарушения за спиране на дейността на обекта и са наложени административни  мерки  и третото доказателство останало некоментирано,  че в челните страници  на проекта в обяснителната записка в част „архитектурна” изрично е записано,  че се касае за промяна на предназначението на обекта.

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д.- Цитирала съм в констативно-съобразителната част обстоятелството за заглавието на обекта,  мисля че констативния  акт съм коментирала също.Не съм сигурна дали и трите документа са изрично цитирани, но ползвала съм ги и аз считам, че  не става въпрос  за промяна предназначението на обекта, тъй като не става въпрос за  промяна от „жилищно” например в „обществено“. Обектът  по първоначална документация и въвеждане в експлоатация се води като ателие за индивидуална  творческа дейност, а новия обект, съгласно  разрешението  за строеж е с наименование „Център за работа с деца”, като обект с точно такова наименование  не фигурира в класификатора,  съгласно  Наредбата по ЗКИР  и считам предвид  начина на ползване , след преустройството на площите и помещенията,  че не се създават  натоварвания и вредности,   различни от първоначалната функция.

Въпрос на адв.К. -  Вие  изхождате  от наименованието, имахте ли предвид, от къде взехте данни, документи за вида дейност, който се упражнява там. В публичните регистри  има данни какъв е предмета на дейност, там погледнахте ли? В  констативният  акт, посочен по-горе  изрично е записано, че става въпрос за обект  за детско заведение  и тогава, съгласно  таблица № 3 по Наредба №3 изрично за детско  заведение е посочен код 580,  а за всички останали  учебни дейности  с код 610.

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Не мога да коментирам  основанията в цитираните актове защо обекта е наименован  като детско заведение, но съгласно всички коментирани регистри и Закона за предучилищното и училищното образование, както и НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВАТА  този обекта не попада в обхвата на на наредбата по  програма  и начин на обучение   и образование по нормативни документи и изисквания, коментиращи образователни детски и учебни заведения, поради което  аз считам, че конкретния обект не попада  в понятието „детско заведение”, определение за което има дадено точно в Закона за предучилищното  и училищното  образование и то е пряко обвързано със задължителните  програми на обучение, съгласно  закона и наредбите. При разговори и при извършените справки в общината   коментара беше, че названието „детско заведение” е сложено като общоприето наименование за дейности, свързани с работа  с група деца. Такова определение  обаче няма в цитираните от мен нормативни документи и закони.

Въпрос на адв.К. -  Разбирам, че всъщност Вие  сте имала предвид закона и тълкувате закона, а не от конкретните документи.Повече  нямам въпроси по тази част. Не ми е ясна снимката на входа, каква табела стои там?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. –На входа на къщата, на снимка №4 е записано „образователен  център”.

Въпрос на адв.К. - На ателие №3 стои ли същия надпис? На етажа, за текста говоря.

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Проектната документация ми беше представена изцяло, както и копие, тъй като в РДНСК нямаше пълната документация. От общината бяха изискани. Изводите ми са свързани, съгласно предвижданията, съгласно проекта. Относно  това дали в момента е на място по-различно от предвиденото по проект, въз основа на огледа, считам че начина, по който се ползват  част от помещенията,  без ателие №4, останалите  помещения – ателиета, като  подвижно и неподвижно оборудване и обзавеждане  отговорят на проекта.Считам, че начина по който се предвижда да се ползват  не се различава от начина, по който понастоящем се ползват три от тях.

Въпрос на адв.К. - След като сте разгледали целия проект, видяхте ли удостоверение  за регистрация на обекта с обществено  предназначение.?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Обучение по кой  метод  и какъв норматив?За понятието обучение съм се водила по Закона за предучилищното и училищното  образование, както и в наредбите към него и съм установила, че конкретния  обект не попада в обхвата им.

Въпрос на адв.К. - На страница №6,  където цитирате таблица №1 за граничните стойности на показателите за шум в помещенията на жилищни и обществени сгради между думите „спални” и „помещения” не трябва да има запетайка. Става дума за въпрос №3.

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. – Да, това е техническа грешка, след  думата  „спални” няма запетайка.

Въпрос на адв.К. - На въпрос № 4 на страница № 6 Вие отговаряте на въпроса за изискванията свързани с ВиК инсталациите, но  не отговаряте на въпроса къде минават?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Където са предвидени при пръвоначалното въвеждане на сградата в експлоатация. Абсолютно няма промяна и няма нови връзки, съгласно предвижданията  по първоначалната  документация.За горните етажи не мога да коментирам.Вертикалните   водопроводни и канализационни клонове, които обслужват всички обекти  от сградата преминават през етажа, на който се намира обекта, продължават  надолу и с хоризонтални и вертикални включвания по първоначалната проектна документация  се отвеждат от сградата в градската канализационна мрежа и осъществяват  връзка с градската водопроводна и   канализационна  мрежа.

Въпрос на адв.К.- Преминават ли връзките  над центъра  по вертикалните си оси през обслужващи помещения,   през жилищни и др. обекти?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Целият партерен етаж на сградата,  съгласно  първоначално одобрената документация, въз основа на която сградата е  изпълнена и въведена в експлоатация  и функционира  е предвидено  и функционира  като нежилищни търговски обекти,  част от тях към момента на огледа  е магазин за хранителни стоки, част от тях като  нефункциониращи в момента на огледа нежилищни  обекти, предвидени съгласно информационните табели като  парти – клубове  и центрове за забавления  съответните вертикалнии водопроводни  и канализационни тръби, обслужващи всички останали обекти над партерния, слизайки под  стоманобетонната  плоча  на партерния етаж  за да не  преминават  вертикално през  обемите   и площите  са отведени с хоризонтални връзки, в ъглите на тези търговски помещения  като  хоризонталните връзки са обшити с гипсокартон и част от тях на външен вид  приличат, например на стоманобетонен елемент тип греди,  а  съответно  обшитите участъци, където са  вертикалните разводки имат вид на  вертикален конструктивен елемент, каквито са колоните и така е било предвидено с първоначалната проектна документация.Считам, че начина по който е било предвидено  и е изпълнено на място   сградното  ВиК   е професионално и естетическо.

Въпрос на адв.К. - На въпрос №5 за „Център  за работа с деца” има ли предвиден самостоятелен вход?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. – Сградата има един вход  по първоначална документация. За преустройство не се предвижда друг вход в проекта.

Въпрос на адв.К. -На въпрос №6,  но там във въпроса има друг подвъпрос- колко стълбищни клетки има и налице  ли е отделяне на същите с общ коридор към отделните самостоятелни обекти на всеки етаж?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. -  Няма друго  стълбище, входа на тези ателиета е съгласно проекта, от коридора на етажа,  отделени са спрямо останалите обекти с негорими прегради.

Въпрос на адв.К. - Има ли отделяне на стълбищната клетка?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Един общ коридор е. В стълбищната  клетка няма  коридор и от там посредством  коридор на етажа се влиза.На всеки един от етажите, ситуацията е една и съща само е различен броя на обектите.На всеки етаж има по един коридор.

Въпрос на адв.К. -  В колко часа  е извършен огледа на място?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Между 14.00  и 15.00 часа.

Въпрос на адв.К. - На въпрос №9 на страница №7 с оглед на Вашето предположение, цитирам  „Считам, че предвид конкретното предназначение  на обекта, функционирането на същия не би довело до наднормено шумово и друго замърсяване , съответно по отношение на процесния строеж не е изискуемо спазването на разпоредбите на ал.2 към чл.185 от ЗУТ” първата част  е  предположение. Втората част на изречението Ви е свързана с първата,  която е  категорична?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. – Уважаеми господин съдия, тона и начина, по който се задават въпросите е неприемлив.

Въпрос на адв.К. - Аз задавам  само въпроси, след като казвате, че ще се мери шума по-късно,  променяте  ли си втората  част на отговора?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. -Продължавам да считам,  че предвидения начин на ползване  по настоящата  проектна  документация не се различава  като шумово  и друг вид натоварване за обектите в сградата и за съседната територия и аналогично и на първоначално допуснатата  функция за ателиета за творческа дейност.Новият обект не би предизвикал шумово натоварване над нормативно приетите показатели. Преди въвеждане в експлоатация на даден обект се правят специализирани замервания относно шума и съответните  показателите се прилагат към документацията  за обекта.

Въпрос на адв.К. - В тази връзка за шума.  В проектът  е предведино шум до 50 децибела, а сега казвате  една норма 35,а в проекта е 50?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Това са две различни понятия, едното е за шумовите въздействия   навън към съседни обекти , а другите показатели  са според  местонахождението на сградата   и натовареността  на територията  имаме  някакво общо  фоново  ниво на шум около сградата която е в обекта.

Въпрос на адв.К. -  На страница №6  сте писали 35 децибела?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. - Съгласно проектната  документация са дадени  мерки, които ще бъдат изпълнени  с ефект  понижаване  на  шумовото натоварване от съседните обекти спрямо този обект за сградата и съответно   в зависимост от   ограждащите елементи на обекта и начина на разпространение на звуковите вълни са предвидени  конкретните материали с техните характеристики и дебелини за хоризонталните и вертикални  елементи от сградата,  явяващи се гранични за обема на конкретните  помещения за обекта.Не считам, че конкретните   мерки за шумоизолация  в процесния проект противоречат на действащата нормативна  уредба и конкретно на изискванията спрямо  граничните стойности за жилищни и обществени сгради.Това, че проектанта   е заложил материали като характеристика и дебелина значително   надвишаващи граничните стойности  по норматив не противоречи на същия. Т.е. предвиденото е в повече от необходимото по закон.

Въпрос на адв.К. - Съгласно  Наредба № 4  от 2006 година за ограничаване на вредния шум  е казано, че помещенията с еднакво предназначение са разполагат  едно под друго.Така ли е в действителност?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. -  Не съм влизала в горните етажи. Цитираната Наредба №4 е отменена.

адв.К. - Нямам повече въпроси към вещото лице.

Въпрос на ю.к.А.- Нямам въпроси, само за ВиКбих желала да уточним – към настоящето процесно  разрешение за  строеж, има ли ВиК изменения?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. -  При  извършения оглед не констатирах  никакви различия  от изпълнената ВиК инсталация на партерния етаж,  която се явява продължение на ВиК инсталацията  от горните етажи над партерния.Съгласно приложените проекти към настоящето  процесно разрешение за строеж  в част „ВиК” становището на база на подробни изчисления за количеството  вода и съответните  параметри на изпълнената канализация е дадено заключение, че преустройството не изисква промяна в тази част.

Ю.К.А. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА- Има ли предвидени нови връзки на вътрешните инсталации – ВиК, Ел. и т.н.?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. –Няма  предвидени  нови връзка на вътрешните инсталации към общите мрежи на сградата,  съгласно този проект.

Ю.К.Г.- Нямам въпроси  към вещото лице.

Адв. Д.- Нямам въпроси  към вещото лице

Съдът като взе предвид становището  на страните намира, че заключението на вещото лице А.-Д. следва да бъде прието, породи което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, изслушано в днешното съдебно заседание,   като на в.л.В.А.-Д.  бъде  изплатено  възнаграждение в размер на 650.00 /шестстотин и петдесет/ лева,  съгласно представената  справка- декларация, от които 600.00  лева  от внесения  по делото  депозит като  ЗАДЪЛЖАВА   жалбоподателя остатъка от 50.00/петдесет/  лева  да бъде внесен по сметка на  Административен съд гр.Бургас в 7- дневен  срок от днес.

адв.К. – Уважаеми господин съдия,  остатъка от 50.00 лева  изплащаме  на вещото лице на ръка в днешното съдебно заседание.

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Д. – Заявявам,  че получих на ръка  50.00/петдесет/ лева, които са остатък  по декларираното от мен в справката- декларация възнаграждение.

адв.К. -  Оспорвам заключението на вещото лице, което не съответства  на другите приложени  доказателства по делото, досежно дейността.Не е отговорила на някои от въпросите, същото е необосновано  неточно.Необосновано и  неточно по отношение  на шума, например  направен  оглед в 14.00 часа,  когато няма  движение на хора и МПС.Дава отговор на някои въпроси,  които не отговарят на нормативната  база, поради което на основание чл.201 ГПК да бъде допуснато  за изпълнение  нова тройна съдебно-техническа експертиза,  без участието  на сегашното  вещото лице като в случай, че я назначите  имаме и два допълнителни въпроса.Във връзка с днешното   становище на вещото лице, досежно дейността  на  центъра, искам да представя удостоверение  от Окръжен съд за регистрация  на  центъра за работа с деца  и удостоверение  от регистъра на обектите с обществено предназначение. Смятам,  че съда може и служебно да си ги набави.

Преди да  предостави възможност  на останалите  страни  за становище по доказателствените искания, съдът напомня на жалбоподателя, че предмет на спора е издаденото въз основа на одобрения инвестиционен проект строително разрешение с предвидените съгласно същия  дейности. В този връзка  всяко фактическо отклонение в начина на  изпълнение и начина на ползване на процесното помещение към момента преди реализиране на проекта, включително и към настоящия е въпрос, различен от спорния по настоящето  дело.

адв.К. - Може би не сте ме разбрали, дейността по проекта е свързана с кода на обекта, а кода е свързан с  въпроса има ли промяна на предназначението. Във връзка с това, че вещото лице не можа да отговори на въпрос №11, отново поставям въпроса за разпита на двама свидетели.

Ю.К.А. – Противопоставям  се на искането за разпита на двама свидетели. Некоректно  във въпрос №11  е отразено   незаконно строителство и в предходното съдебно заседание  съм заявила, че както цитирания констативен акт,  така и цитирана заповед не касаят установен незаконен строеж.Предметът  на заповедта е  по-различен. По отношение  на искането на процесуалния  представител  на жалбоподателя за допускане на тройна съдебно- техническа експертиза, считам за неотносим. Това е така,  тъй като изслушаната в днешното съдебно заседание СТЕ точно и ясно е отговорила на  въпросите, касаещи настоящия   инвестиционен  проект. Вещото лице отговори на поставените  въпроси както и на поставените  в днешното съдебно заседание.Считам, че така  поставените  въпроси, на които не бе отговорено излизат от обхвата на настоящия одобрен  инвестиционен проект.В тази връзка,  моля да не допускате тройна СТЕ. Относно доказателствата за регистрация на обекта  в Окръжен съд считам за неотносимо, тъй като предмет на настоящия  съдебен спор, както и предмет на процесната  заповед  са строителните книжа, а именно  разрешение за строеж и одобрен инвестиционен  проект. В тази връзка  считам, че регистрациите и табелите  на мястото  на процесния строеж  не могат  да бъдат относими доказателства за настоящия  съдебен спор.Моля да не допускате  направените доказателствени  искания в настоящето  съдебно  заседание.Аз нямам доказателствени  искания.

адв.Д.-  Противопоставям  се на искането за извършване  на тройна СТЕ, защото считам, че приетата в дн.с.з. пълно и  обосновано изяснява обстоятелствата, които бяха изложени  в поставените въпроси и колегата с искането за назначаване  не посочи конкретни въпроси,  на  които не е получила отговор или необоснованост  на заключението, включително и отговор на въпросите,  свързани с пожарната и аварийна безопасност. На следващо място искането за допускане на двама свидетели  беше обосновано с твърдението, че вещото лице не е отговори на  въпрос №11. До момента  не става ясно какви точно фактически действия   не са извършени.Колкото до заповед №3398 от 2014 година,  касае ползването на  обекта,   до момента това  не е  било оспорено и  считам, че не необходимо  допускането на разпита на двама свидетели,  това не е относимо  към настоящия спор .Моля да не уважавате  направените доказателствени  искания.Нямам доказателствени искания.

Ю.К.Г.- Присъединявам  се към  казаното колегите. Противопоставям се на доказателствените  искания по отношение  на  заповед №3398 от 2014г. и искането за разпит на двамата свидетели. Заповедта не касае незаконно строителство, а използването на обекта. Преписка за  незаконно строителство няма. Считам, че заключението е изготвено от компетентно лице, пълно и обосновано, както по отношение на предварително поставените  въпроси, така и относно допълнително  зададените в днешното съдебно заседание.Към момента няма други доказателствени  искания.

адв.К. - Независимо от пояснението за текста  в констативния  акт,  този въпрос остана неизяснен  и считам, че е важно. Що се  касае за липсата на конкретизация  на въпросите на  които вещото лице  не е отговори, то  това е видно от самата експертиза. Поддържам искането си.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С. Т. - Искам да кажа, че в комплексният доклад към проектната документация като необходими  документи за съгласуване и одобряване на проекта,  които са основание за издаването на разрешението за строеж са посочени двете удостоверения  за обекта „Център  за работа с деца - къща на детето „Мария Монтесори”.  В същия доклад се коментира  и констативен  акт №33,  който установява  нарушение, че не се ползват по предназначение конкретните ателиета пак за този  Център за работа с деца.Според мен целия проект е издаден за узаконяванае на този строеж.

Съдът като взе предвид становищата на страните по доказателствените  искания и след преценка предмета на спора и събраните доказателства намира следното: 

Относно искането за приемане  и прилагане по делото на удостоверения от публични регистри,  касаещи регистрацията и дейността  на дружеството инвеститор на обекта,  съдът намира, че същите се неотносими към предмета на спора, който касае  законосъобразността на производството  по  одобряване на инвестиционния  проект  и  издадено разрешение за строеж.В тази връзка същите не следва да бъдат приети.

Що се отнася до  разпита на двама свидетели  във връзка с претенциите  на жалбоподателите,  чрез процесуалния им представител, че вещото лице не отговорила на въпрос№11 съдът констатира, че по заключението е налице изчерпателен отговор, като от коментарите на  заинтересованите страни става ясно, че липсва  спор, че към настоящия момент обектите, ателиета за творческа дейност №2, №3 и №4  се  ползват  и функционират като „Център за ранно развитие”,  докато  ателие №1  е неизползваем обект без подвижно обзавеждане и оборудване на помещеията. В тази връзка следва да бъде прието уточнението, че заповед №3398/18.12.2014 година не касае премахване на незаконен  строеж а забрана ползването на ателиетата по начин различен от предвидения и липсват  официални документи в обратен смисъл. В тази връзка искането за разпит на двама свидетели, които да удостоверят, че обекта се ползва и към настоящия момент като Център за ранно развитие –къща на детето „Мария Монтесори” не е необходимо. То не би могло да даде информация и за обстоятелството дали към момента на издаване на разрешението за строеж ползването е било преустановено.

Що се отнася до искането за допускане на тройна съдебно-техническа експертиза Съдебният състав намира, че заключението на вещото лице  е изготвено изцяло въз основа на работната документация по одобрения инвестиционен проект, което на практика не се оспорва от страна на жалбоподателите. Изразеното от същите недоволство касае  твърдения от тяхна страна относно разминаване на заявения  начин за ползване, (съответно одобрения такъв)  на помещенията, от една страна  и  фактическото му ползване към настоящия момент, преди реализиране на спорния проект. Доколкото предмет на спора е одобрената проектна документация, а не узаконяване на фактическо положение възраженията в тази  част, намира  че не касаят  оспорения по делото административен акт. Процесуалният представител на жалбоподателите не сочи и конкретни дефекти или противоречия на заключението с нормативната база, които да обосноват допускане на повторна тройна СТЕ, поради което  искането за допускането на тройна СТЕ е неоснователно.

Воден от горните съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖАНИЕ  искането  за прилагане  по делото като писмени доказателства на извлечения от публичен регистър  при Окръжен съд Бургас на дружествата с нестопанска цел, в частта относно предмета на дейност на „Център за ранно развитие – къща на детето „Мария Монтесори”.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖАНИЕ  искането за  разпит на двама свидетели, които да свидетелстват  за обстоятелството,  че  към настоящия момент в посочените помещения  функционира  „Център за ранно развитие – къща на детето „Мария Монтесори”.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖАНИЕ  искането за допускане на тройна съдебно-техническа експертиза,  която повторно да отговори на поставените по делото въпроси.

адв.К.- Желая да уточня, че желаем  свидетелите  да бъдат разпитани затова,  че към  момента на издаване   на разрешението, обекта е продължил да функционира. В тази връзка считаме, че представените от общината протоколи са с невярно съдържание.По това обстоятелство съм взела  отношение в предишните съдебни заседание. Желаем да оборим отразеното в протоколите  с двамата свидетели.

Съдът предвид уточнението на адв.К. намира за необходимо да уточни на страните, че представените  по делото  протоколи, касаещи  предходен момент т.е. момент, предхождащ издаването на самото разрешение  са съставени от длъжностни лица, в същото качество  и в тази връзка представляват официални  писмени документи.  Оборването на същите със свидетелски показания, съгласно чл.164, ал.1, т.2 ГПК е  недопустимо в настоящето производство.Предвид това съдът не намира за необходимо на  измени диспозитива на  протоколното си определение от по-горе.

адв.К. – Няма да соча други  доказателства.Представям списък с разноските.

Ю.К.А.- Нямам други  доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Г.- Нямам други  доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Д.- Нямам други  доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  като  взе предвид обстоятелството,  че делото е изяснено от  фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество

адв.К.- Моля да уважите жалбата като  присъдите направените разноски. Считам, че са допуснати, посочените в жалбата  нарушения.Моля да не бъде взето предвид   заключението  на вещото лице. Считам, че дейността  която се извършва в центъра не е съобразно проекта,  което предполага промяна на предназначението.Що се отнася до инсталациите  считам, че ЗУТ не прави разлика между нововъведени и както е в случая, когато преминават  такива  в жилищно  помещение. Вещото лице поясни, че преминават през магазините. Що се отнася  до етажност на обекта,  той  се намира в първи надпартерен  етаж, което е в противоречие с Наредбата  за правила и нормите за преустройство. Центърът трябва да има самостоятелен вход  -  наредба  №1- З- 1971/2009 година. Считам също, че от доказателствата е видно, че ще има и има  наднормен шум. Самият проект не е окомплектован  с всички необходими документи- нарушение на ЗУТ и към него не са приложени  документи за собственост. Към него е приложен друг нотариален акт, който не касае процесния обект. Налице са според нас и другите  нарушения, посочени  в жалбата. Моля за срок за писмена защита. Считам, че заповедта е нищожна, съгласно чл.182, ал.2 вр. чл.168 АПК и моля да бъде отменена  като незаконосъобразна.Моля за разноските по делото.

Ю.К.А.-  Моля да постановите  съдебен акт,  с който да отхвърлите  жалбата като неоснователна. Считам, че заповедта е законосъобразна, съгласно  писмените и гласни доказателства,  от които се установи безспорно,  че  за процесното разрешението за строеж абсолютно е  приложима  правната норма, а именно разпоредбата на чл.38 ал.5 ЗУТ. Видно от изслушеното в днешното съдебно заседание  заключение   на вещото лице се установи по безспорен начин,  че не е налице промяна на предназначението, а именно преустройвания обект от нежилищен се преустройства също в нежилищен.  В тази връзка са неоснователни наведените в жалбата аргументи за смяна предназначението на процесния обект. На следващо  място   разрешението  за строеж не   е издадено   в нарушение на чл.148  ал.7 ЗУТ,  която гласи,  че разрешение за строеж не се издава за извършване на незаконен строеж. В настоящето производство, а и в предходното административно по никакъв начин не се установи наличие  на незаконен строеж.Нито е установен с констативен акт, нито за строежа е издадена заповед за премахване, която да е потвърдена  и влязла в сила. Едва тогава се касае за незаконен строеж. Образуваното административно производство пред Община Бургас е по реда на чл.178 и сл. ЗУТ,   а именно  за забрана достъпа и ползването  на строежа, което е друго производство, което по никакъв  начин  не характеризира   процесната дейност като незаконен строеж. Считам, че и останалите  аргументи  и твърдения за незаконосъобразност  на процесната  заповед  останаха недоказани в настоящото съдебно производство. Що се касае  за твърдението за нищожност на процесната  заповед, същата  е издадена  от компетентен  орган, съгласно  предоставените правомощия по закон, с оглед на което считам, че заповедта е законосъобразна  и моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.  Моля да ни присъдите ю.к.възнаграждение.

Ю.К.Г.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.Заповедта  е законосъобразна,  издадена от компетентен  орган в кръга на неговите  правомощия, при спазване  на материално-правните и процесуално-правните норми. Считам, че не е налице промяна на предназначението,  а преустройство на обекта, както и че е спазен чл.148 ал. 8 от ЗУТ.Считам, че  останалите аргументи в жалбата  остават недоказани.Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение.

адв.Д.-  Моля да  оставите без уважение като неоснователна и недоказана жалбата срещу заповед № ДК-10-ЮИР-102/04.12.2015 г. на Началника на РДНСК- Бургас.В хода на съдебното  дирене не бяха събрани доказателства  в подкрепа на изложените в жалбата твърдения за допуснати нарушения при одобряване на инвестиционния проект и издаване  на разрешението за строеж, които не са отчетени при постановяване  на процесния  административен  акт на Началника на РДНСК По безспорен начин беше установено,  че става въпрос за преустройство на нежилищни  помещения  в съществуваща жилищна сграда, при което не се засягат  общи части на сградата, което не води до наднормено за зоната шумово или др. замърсяване. Липсват  и твърдяните предпоставки за нищожност на процесния административен  акт.Подробни аргументи за твърденията ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.Моля Ви  да присъдите в полза на доверителя поетите от него съдебно-деловодни разноски по договор за правна помощ, приложен  в кориците на делото.

Съдът предоставя 10-дневен срок на процесуалните представители на страните за представяне на  писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:36 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: