ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 163 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  Ю.М.М., С.В.Т. и И.В.Т. не се явяват.За тримата жалбоподатели се явява адв.К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА – Началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  А.,  надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  Началник отдел „КРА” при Община Бургас- редовно уведомен,  за нея се явява Ю.К.Г., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА А.Л.П.- редовно уведомена- не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  „СТРАТАГЕМА” ООД- редовно призовани  се представлява  от адв.Д. упълномощена от надлежно упълномощен служител на дружество  за процесуално  представителство  в настоящото  съдебно  производство.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  В.П.С.- редовно уведомена не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  П.Г.С.- редовно уведомена  не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице инж.Г.Ж.Г..

Явява се вещото лице Д.Б.

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва по реда на постъпване допълнителна молба на адв.К. от 12.09.2016 година с приложени  писмени доказателства, с искане да бъдат приети, както и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, със специалист „ВиК”, която да отговори на нарочно поставени въпроси.

ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението по допуснатата  съдебно- пожаротехническа експертиза с вх.№ 9231/03.10.2016г. – т.е. в  рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

Съдът докладва и заявление от Директора на РЗИ, с която се моли за съдействие за довършване измерванията  на натовареността на шума  и други видове  замърсявания.

Докладва отговор от адв.Д. относно извършване замервания на 14.и 15.09.2016 година в процесните ателиета  с №1, 2, 3  и 4 от етажната собственост, както и молба от 10.10.2016 г. на адв.К., с която същата представя списък на собствениците на самостоятелни  обекти  в сградата,  в която се намират спорните четири броя ателиета.

адв.К.- Поддържам молбата с исканията в тях, моля да се приемат   доказателствата, които са приложени.

Ю.К.А.-  Не възразявам да се приемат по делото представените писмени доказателства относно  назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза се противопоставям, тъй като считам, че обстоятелствата бяха изяснени в предходно заседание,   слушаната експертиза на 13.07.2016 година, където се установи, че   няма промени, касаещи ВиК на  процесния обект и в тази връзка моля да не допускате така поставените задачи. Към настоящият момент няма да соча други доказателства.Да се приемат  представените доказателства.

АДВ.Д.- Не възразявам да се приемат.По отношение на представените  допълнителни доказателства, два проекта за „ ВиК” не видях разлика по отношение дори и на наименованието.По самия проект без да имам нужната квалификация не видях разлика.Възразявам да се допусне СТЕ от специалест „ВиК”, защота   в молбата  не става ясно какви обстоятелства ще установи  вещото лице  и колко са относими.

Ю.К.Г.- Да се приемат  представените  доказателства, с изключение на чертежите „ВиК” ,  противопоставям се на извършване на повторна експертиза  в част „ВиК”.Вещото лице е отговорило в  предходното съдебно заседание  с представената експертиза.

адв.К. - По повод  на противопоставянето за съдебно-техническа експертиза, разликите са явни. Видно от доказателства се вижда, че единия проект е в прозрачна хартия. Предходната СТЕ е извършена   на база  новия проект с фактическото положение, а не  новия със стария проект.

Съдът като взе  предвид становищата на страните относно  доказателствените искания  намира  искането за прилагане към преписката  на приложени чертежи  за  недопустимо,  доколкото  от представените копия  липсва  белег, по който може съдебния състав както и страните по делото да установят от кой изхожда съответния проект, от кой е изготвено копието и съответства  ли на автентичния такъв. Дори да се приеме,  че представените писмени доказателства  действително отразяват ралики на първия проект с предвижданията на строителните книжа, а втория фактическото  състояние,  съдът констатира  при сравняване на двата проекта  единствено  различия  в разположението на  санитарните елементи, липсва  разлика в  мястото и начина на разположение на водопроводната система, в предвидените вертикални щрангове, което обстоятелство би било от значение за  преценка наличието на извършени  преустройства или основни ремонти, поради което и воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ  БЕЗ  УВАЖАНИЕ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от „ВиК” специалист с нарочно поставените въпроси  в молбата  от 12.09.2016 година

ПРИЕМА представените  проекти за сведение.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Г.Ж.Г.– 67 г., българин, български гражданин,  неосъждан, инж. По противопожрна техника и бесзопасност. без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ Г.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение.

Въпрос на адв.К.- На стр.4  сте констатирали, че са налице  хоризонтални пожарозащитни прегради.В тази връзка да  поясните видяхте ли автоматични  затварящи се устройства?

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. - В плочата,  над ателиетата няма отвори към горните етаж,  поради това изискванията по чл.24 са  неотносими към обекта.В конкретния случай такива няма и не се налага.

Въпрос на адв.К. - На страница  последна  в цитираната норма на  чл.47, ал.3, вр. с  евакуационното стълбище, като посочвате че сградата е неповече от пет надземни етажа, което трябва да включва и партерите  излиза, че сгради, които са над пет етажа  трябва да имат затворени стълбищни клетки?

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. – Всички  стълби трябва да са изолирани в стълбищни клетки,  като в чл.47, ал.1 от Наредбата е казано, че трябва да са изолирани.Това изолиране става по ал.1 на чл.47 от Наредбата, където са предвидени 5-6 различни начина. В чл.47 ал.3   се дават изключенията  и конкретно тука, в посочения случай в сградата, на която са поместени тези ателиета попада в изключенията на ал.3 на чл.47.

Въпрос на адв.К. – Ал.3 касае помещения от други класове, в които се съхраняват  горими материали.Питах за  етажността- видяхте ли разрешението за ползване, в нея имаме 7 етажа, изисква ли се затворена или незатворена клетка или евакуационно стълбище?

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. - В конкретният  случай не се изисква  задължително затворена клетка,  тъй като евакуационното стълбище обслужва пет нива.

Въпрос на адв.К. -  Има ли коридор в сградата от входната врата  до стълбището?

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. -  Има коридор, но той не е отделен межда входната врата и стълбищната клетка.

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. - Има ли при евакуционното  стълбище димоуплътнителна  врата  по чл.47, ал.1, т.4.

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. - Бях на оглед, но димоуплътнителна врата считам, че не се изисква, поради изключенията на ал.3 на чл.47, където както казах попада настоящата сграда.

адв.К. - Нямам повече въпроси към вещото лице.

Ю.К.А.- Нямам въпроси, да се приеме заключението.

Ю.К ГАНЕВА- Също нямам въпроси, да се приеме заключението на вещото лице Г..

АДВ.Д.-Нямам въпроси, да се приеме заключението.

Съдът като изслуша  заключението на вещото  лице намира, че същото следва да бъде прието, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА изготвеното и депозирано заключение като на вещото лице  инж.Г.Ж.Г. да бъде изплатено   възнаграждение в размер на 193.20 лева  / сто деветдесет и три лева  и 0,20 ст. /от размера на  внесения депозит.

адв.К. - Оспорвам заключението  в следните части- на страница последна, във връзка  с етажността на сградата и последиците от тава, а именно, че стълбищната клетка може да е незатворена. Оспорвам дадения днес отговор,   че не се изисква димоуплътнителна  самозатваряща се врата по чл.47 ал.4 от Наредбата.Оспорвам отговора  по въпрос №1, че не са необходими  автоматични затварящи се устройства. Считам, че тези констатации противоречат  на доказателствата и нормативните актове.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото  не е пълно всестранно и обективно изяснено намира, че същото следва да бъде отложено за друга  дата за изслушване на  назначената експертиза,  касаеща шумовите  и други видове замърсявания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.11.2016 година  от 15.00 часа, за която дата и час  страните се считат за редовно уведомени.

         За осигуряване на достъпа  до жилището на Ю.М.М., на същата  да бъде изпратено уведомления да представи  данни за контакт – телефон, факс, имейл  относно осигуряване  на възможност за извършване замерването в жилището, касаещо шумовата натовареност.

Да бъдат призовани етажните собственици за следващото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: