Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас, №766 / 08.04.2014г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                                          СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 163 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази:

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК вр. чл.186, ал.4 от ЗДДС.

Жалбоподателят „Абидас 1” ЕООД, ЕИК 201486190, седалище и адрес на управление ********, представлявано от К.Х.М. – управител, е оспорил заповед № 639/27.06.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект на фризьорски салон, находящ се в ******** стопанисван от жалбоподателя за срок от един месец. Жалбоподателят твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна и иска да бъде отменена.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата, ангажира доказателства и пледира за отмяна на обжалваната заповед.

Ответникът не изпраща представител и не изразява становище.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

На 26.02.2013г. е извършена проверка на жалбоподателя от служители на ТД на НАП Бургас. Проверката е извършена във фризьорския салон и касае спазване изискванията на данъчното и осигурително законодателство и отчитане приходите от продажби чрез регистрирания в обекта ЕКАФП. Установено е, че за периода от 01.02. до 26.02.2013г. няма данни в касовия апарат за извършени продажби, а на издадения в момента на проверката фискален бон №0000025/26.02.2013г. (в 12,33ч.) са липсвали реквизити: име и адрес на фирмата, име на обекта и адрес.

На 19.04.2013г. на жалбоподателят е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) сер.№АNF057244 затова, че при извършена проверка на 26.02.2013г. в търговския обект – фризьорски салон, намиращ се на ******** е установено, че наличното в обекта фискално устройство няма въведени данни на търговеца, който стопанисва обекта – име на търговеца, адрес и адрес на обекта. Въз основа на този АУАН е издадено наказателно постановление № 639/27.07.2013г., с което за нарушение на чл.26, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. на жалбоподателя, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

На датата на издаване на наказателното постановление е издадена и процесната заповед, с която е наложена ПАМ – запечатване на обекта – фризьорски салон на ******** за срок от един месец. Основанията за налагане на ПАМ са констатираното с АУАН нарушение, а именно на 26.02.2013г. във фризьорския салон е установено, че във фискалното устройство за обекта не са въведени данните на търговеца, който го стопанисва, а именно име и адрес на търговеца и адрес на обекта. Мярката е наложена на основание чл.186, ал.1, т.1, б.В, Г и Д от ЗДДС. Заповедта е връчена през месец януари 2014г.

Жалбоподателят твърди, че фискалното устройство, с което отчитал осъществяването на търговската си дейност е било увредено от токов удар и представя сервизен протокол № 1110/27.02.2013г. издаден от „Изот – Електроникс” ЕООД. В хода на съдебното производство ангажира и гласни доказателства за установяване на този факт. В жалбата са наведени твърдения, че фискалното устройство е увредено в резултат на токов удар случил се на 26.02.2013г. Според представения сервизен протокол на 27.02.2013г. е предадено на сервиза устройство DATECS DP – 15 KL, с фабричен № DT 532012 и № на ФП 02532012, като проявен дефект е посочено нулиран РАМ – токов удар.

В съдебно заседание, в качеството на свидетел, е разпитана Ани Цонева Б., която заяви, че от години е клиентка на фризьорския салон, живее в съседство на ******** и посочва, че един ден в края на февруари, сутринта посетила фризьорския салон за да си направи прическа за 8-ми март. След като се наложило да бъде включен сешоара, нещо гръмнало и спрял тока, поради това свидетелката се прибрала в къщи с мокра коса. След няколко дни разбрала, че освен със сешоара е имало проблеми и с касовия апарат.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от адресат на оспорения административен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Според разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Обжалваната заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма, от компетентен за това административен орган, предвид разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС и правомощията предоставени на директора на ТД на НАП гр.Бургас със точка 1.8 от заповед №ЗЦУ-28/06.01.2010г. на изпълнителния директор на Национална агенция по приходите.

При издаване на атакувания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Заповедта е мотивирана съдържа както фактически, така и правни основания.  

В процесния случай не са налице материалноправните предпоставки за налагане на ПАМ, според приложимата разпоредба на чл.186, ал.1, т.1, б.в, б.г и б.д от ЗДДС, съгласно които ПАМ – запечатване на обект за срок до един месец независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда и начина за ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително, не спази реда и начина за подаване на данни по чл.118 от ЗДДС в НАП и не спази реда и начина за съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Жалбоподателят, според представеното по делото наказателно постановление № 639/27.06.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас е наказан за нарушение на чл.26, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ за това, че на инкриминираната дата и място в търговския обект, в който е наложена процесната ПАМ във фискалното устройство, налично в обекта, не са въведени данните на фирмата, която стопанисва обекта, а именно име и адрес на фирмата и адрес на обекта, които са реквизити на фискалната касова бележка съгласно чл. 26, ал.1, т.1 и 2 от Наредба Н-18/2006г. на МФ. Според тази разпоредба фискалната касова бележка от фискално устройство трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение №1 и да съдържа задължително следните реквизити: 1).наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл.3; 2).наименование и адрес на търговския обект. Липсата на тези реквизитите на касовата бележка по никакъв начин не засяга реда и начина за ежедневното отчитане на оборотите от продажби, както и съхраняването и издаването на документи във връзка с фискалното устройство или подаването на данни в НАП. Деянието, представляващо нарушение на чл.26, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ е административно нарушение, но не за всяко административно нарушение законодателят е предвидил в чл.186 от ЗДДС възможност за налагане на ПАМ.

Установената липса на посочените в наказателното постановление и обжалваната заповед реквизити на касовият бон издаден по време на проверката засягат правата на потребителят на услугата, за това следва да се санкционира по реда на ЗАНН, но не влияе на отчитането на оборотите от продадените услуги, защото ФУ може да издава касови бонове, а факта, че то е регистрирано в НАП, обосновава извода, че там е известно този оборот от кой търговец е извършен и за кой негов обект се отнася.

Описаните в заповедта факти не съответстват на хипотезите на чл.186, ал.1, т.1, б.В, б.Г и б.Д от ЗДДС, защото не става въпрос нито за нарушаване на реда или начина за ежедневно отчитане на оборотите от продажби, нито за нарушаване на реда или начина за съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, а се касае липса на два реквизита на касовият бон, нямащи отношение към стойността на платената услуга  - липса на име и адрес на фирмата и адрес на търговският обект.

След като от една страна фактическите основания на административния акт не съответстват на правните, а от друга страна въз основа на тези фактически основания законодателят не е предвидил постановяването на принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, процесната заповед, като издадена в противоречие с материалния закон следва да бъде отменена.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, 

                                                      

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед за налагане на принудителна административна мярка по реда на чл.186-188 от ЗДДС № 639/27.06.2013г.  на директора на ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект за срок от един месец на фризьорски салон, находящ се в ******** стопанисван от „Абидас 1” ЕООД, ЕИК 201486190.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: