ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,08.03.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 163 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Абидас 1” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ Р. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано против заповед №639/27.06.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на обект „Фризьорски салон, находящ се в гр. Бургас, ул. Генерал Гурко №30” за срок от един месец, който фризьорски салон е стопанисван от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Р. – Подържам жалбата, както и направените в нея доказателствени искания.

Моля да приемете представеният към жалбата протокол №1110/27.02.2013г., издаден от „Изот – електроникс” ЕОД, както и моля да допуснете до разпит един свидетел, който е бил в сградата, в която се намира търговския обект и с разпита, на който ще установяваме факта, че неочаквано е спряло електричеството, което е било основна причина за повредата на фискалното устройство.

Искам да заявя, че наложената мярката не е изпълнена и към настоящия момент. Има влязъл в сила съдебен акт, с който е отменено предварителното изпълнение. Другото дело, в което е разгледано искането за предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ е с №125/2014г. по описа на АСБ.

Наказателното постановление е обжалвано, но нямам друга информация за това обжалване.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, описани в жалбата на л.4 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, подробно описани в л.108 от делото.

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, за установяване на фактите, посочени в жалбата при формулиране на това доказателствено искане.

 

Съдът въведе в залата свидетеля.

Пристъпи към разпит на свидетеля, като снема самоличността му както следва:

А.Ц.Б., 45г. неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р. - Познавате ли К. М. и знаете ли къде се намира нейния фризьорски салон?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Аз съм клиентка на К. от години. Салонът е там, където живея. Аз живя на ул. Гурко №34.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р. - Имате ли спомен за някакво събитие от зимата на 2013г., което да ви е направило по-специално впечатление по отношение на случка в салона?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Отидох сутринта на фризьор, февруари месец беше, беше студено, края на февруари някъде. За 8-ми март исках да направя нещо с косата си, сутринта, след като ме боядиса и трябваше да ме изсуши със сешоара, когато включи сешоара нещо гръмна и спря тока и се наложи да се прибера с мокра коса. След няколко дена разбрах, че освен това със сешоара, включително и с касовия апарат има проблеми. Отидох да я питам как е баща и́, и тогава разбрах за повредените уреди от К..

Това се случи сутринта рано, беше рано, то е затъмнено, сутринта ходих на фризьор, следобед тя беше заета, трябваше да се грижи за баща си.

АДВОКАТ Р. - Нямам други въпроси.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ Р. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените обжалвания акт като незаконосъобразен и неправилен на посочените в жалбата основания.

Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: