ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….               дата 20 април 2012 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в открито заседание на 02 април 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Д.

Прокурор:……………………...

 

разгледа адм. дело 163 по описа за 2012 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от ЗПК “Искра”, с.Палаузово, община Стралджа против Решение № 154/23.12.2011г. на директора на ТД на НАП – Бургас, с което е оставена без уважение жалба на кооперацията вх. № 0981/2002/029883/12.12.2011г. против действия на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, обективирани в писмо изх. № 0981/2002/029881/15.12.2011г., с което публичният изпълнител е отказал да приложи института на погасителната давност по отношение на публичните задължения на жалбоподателя, установени с ДРА № 33/29.04.2003г. и ДРА № 290/25.06.2004г., издадени от органи по приходите при ТД на НАП – Бургас.

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради следните мотиви:

            По посочения от жалбоподателя Булстат Ю 838101506, съдът извърши служебна справка в Търговския регистър на адрес https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, в резултат на което се установи, че жалбоподателят ЗПК “Искра”, с.Палаузово не е извършил пререгистрация по смисъла на § 4, ал.1 от ПЗР на ЗТР. С оглед тези данни, приложение следва да намери разпоредбата на § 5, ал.2 от ПЗР на ЗТР (ДВ, бр.34/2011г., доп. бр.25/2012г.), съгласно който дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се прекратява на 1 януари 2012 г. Търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни. За целите на настоящия процес нормата следва да се приложи корективно, като следва да се счита, че непререгистрираната кооперация няма право да подава жалба против административен акт. Разбирането на съда се обосновава идентичния правен ефект, който се постига чрез предявяване на иск или подаване на жалба – образуването на съдебен процес, докато законодателното решение цели непререгистрираните търговци да се извадят от гражданския оборот, схващан във всички възможни негови проявления. За кооперацията с прекратена дейност, считано от 01.01.2012г., съгласно установената законова фикция, единствените възможности за действия са регламентирани в следващата алинея 2 на § 5, видно от която законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци, както и да подават молби за обявяването им в несъстоятелност.

            След като по силата на изрична законова разпоредба е отнето правото на непререгистрирания търговски субект да завежда съдебни производства, посредством предявяване на искове или жалби, то настоящото съдебно производство, образувано по жалбата на такъв субект, е процесуално недопустимо и на това основание следва да бъде прекратено. 

            Така мотивиран и на основание чл.159, т.2 от АПК, във вр. с §5, ал.1 от ПЗР на ЗТР, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЗПК “Искра”, с.Палаузово, община Стралджа против Решение № 154/23.12.2011г. на директора на ТД на НАП – Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 163/2012г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                            СЪДИЯ: