ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На двадесет и първи февруари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1639 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ДОБРИНИЩЕ СКИ” ЕАД – в несъстоятелност - редовно призован, се представлява от адв.А., с представено пълномощно, находящо се на лист 160 от делото.

 

         За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 139 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. Ж.А.Е..

        

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на инж.Е..

 

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж.Ж.А.Е. - 55 години, българка, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв.А.: На стр.5 от заключението (по средата) посочвате, че „По Закона за корпоративното подоходно облагане въжената линия попада в категория І с годишна данъчна амортизационна норма 4% като съоръжение“. По-долу сте отбелязали „Обичайният експлоатационен срок (проектен живот) на пътническите въжени линии е 50 години. Следователно годишната амортизационна норма е 2%“.

Тъй като се касае за данъчни цели е предвидено да бъде определена стойност 4% годишна данъчна амортизационна норма. Защо сте приели в заключението, че тя следва да бъде 2%?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В ЗКПО тези амортизационни норми, проценти са дадени като „не повече от..“, но може да бъде и по-малко. Тъй като обичайният експлоатационен срок точно за такъв вид съоръжения е 50 години, затова съм взела 2%.

Адв.А.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът счита, че заключението е обстойно, обективно, логически издържано и проверимо. Вещото лице е отговорило на поставените задачи, затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.Е..

Да се изплати на вещото лице определеният депозит.

 

Адв.А.: Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на устните състезания.

 

Адв.А.: Моля да отмените Решение № 169 от 05.07.2016г. на директора на дирекция „ОДОП“ гр.Бургас в частта, в която е потвърден ревизионният акт издаден срещу търговското дружество „Добринище ски“ ЕАД като незаконосъобразно, неправилно, необосновано и постановено при съществени нарушения на материалния закон и съществени процесуални нарушения.

Моля да ни бъдат присъдени всички направени в настоящото производство разноски, както и адвокатски хонорар, като представям списък с разноските, към които се съдържа договор за правна защита и съдействие и доказателства за реално платено адвокатско възнаграждение.

Моля да ми бъде дадена възможност да представя по делото писмени бележки.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да потвърдите ревизионния акт в частта, в която е потвърден с решение на директора на „ОДОП“ гр.Бургас. Считам същият законосъобразен и правилен и същото се потвърди и от експертизата, която бе изготвена в рамките на съдебното дирене. Считам, че констатациите на органите по приходите за допълнително определените задължения по ДДС на основание чл.27, ал.5 от ЗДДС е правилна, поради което моля да постановите решение в този смисъл.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение определено върху материалния интерес съгласно Наредба 1, което съм изчислила в размер на 6 458 лева.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя до 10.03.2017г.. да представи писмени бележки по съществото на спора.

 

Счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: