ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти октомври                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1639 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,20 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Добринище ски” ЕАД – в несъстоятелност, редовно уведомен, не се явява представител.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от синдика на жалбоподателя, с която се иска да не бъде даван ход на делото, поради това, че е служебно ангажиран в друго производство по несъстоятелност – събрание на кредиторите на търговски дружество, което е насрочено за днешната дата от 13,15 часа в гр. Велико Търново.

 

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юк. М. – представя пълномощно.

 

 

Юк. М.: Да се даде ход на делото – няма процесуални пречки.

 

         Съдът счита, че не е налице особено непредвидено обстоятелство по смисъла на чл.139, ал. 1 АПК, явяващо се препятствие за страната да се яви в настоящото производство. Приложеното към молбата за явяване решение на Окръжен съд Велико Търново от 11.08.2016 г. по дело № 20104100100093/2010 г., с което е възобновено производството по несъстоятелност на търговец и е свикано Общо събрание на кредиторите му на 04.10.2016 г в. гр. Велико Търново, е от 11.08.2016 г. Настоящото дело е насрочено за разглеждане с резолюция от 15.08.2016 г., която е получена с призовка на 22.08.2016 г. на адреса на управление на жалбоподателя /л.126 от делото/.

         Жалбоподателят в настоящото производство е имал предостатъчно време да ангажира защитата си  и искането за отлагане на делото за друга дата, поради това, че синдикът е ангажиран с друго производство, не може да се приеме като извънредно обстоятелство, препятстващо търговеца да упражни процесуалните си права.

 

         С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Добринище ски” ЕАД – в несъстоятелност, против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС за периода 01-15 август 2015 година, в частта, в която е потвърден с решението на решаващия орган.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА искане да се даде възможност на дружеството да се запознае с преписката, както и да ангажира „експертиза при необходимост”.

 

Юк. М.: Оспорвам жалбата. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, в настоящото производство счита, че следва да разпредели доказателствената тежест между страните, съобразно правилата за доказване в ГПК, приложим на основание чл.144 от АПК, субсидиярно.

 

СЪДЪТ УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че предвид направеното оспорване  на констатациите на решаващия орган, с което ревизионният акт е изменен, в този вид, поисканата експертиза е недопустима. Дружеството е направило общо изявление за нейното ангажиране без да формулира поставени въпроси, нито дори описателно да изрази становище по отношение на кои заключения на ревизионния екип се иска извършването на експертиза при обжалването на задълженията. Едновременно с това съдът констатира, че част от изводите на администрацията при установяване на задълженията са свързани с определяне на справедлива пазарна стойност на съоръжение, тоест използвани са специални познания, с които издателите на ревизионния акт са се подпомогнали при формулирането на изводите за дължимост на ДДС.

Съдът счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя да оспори установените задължения, в потвърдената им част, чрез доказателствените средства предвидени по ГПК.

Затова съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата и на основание чл.171, ал. 4 АПК, във вр. с § 2 от ДР ДОПК,

 

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че върху него е възложена доказателствената тежест по опровергаване на констатациите на ревизионния екип в частта, в която е извършена оценка на машини и съоръжения на пътническа въжена линия от хижа „Гоце Делчев” до хижа. „Безбог”.

 

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че при неангажиране на доказателства, съдът ще се произнесе по делото въз основа на наличните такива представени до момента.

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.10.2016 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: