О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2533/03.11.2008 година   гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, единадесети състав, на трети ноември две хиляди и осма година, в закрито заседание, в следния състав:

 

съдия: В.Е.

 

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело № 1639/2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството пред Бургаски административен съд е образувано по жалба от В.К.Д. *** против заповед № РД–09–68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област .

 При извършена проверка в материалите по делото, съдът установи, че жалбоподателят е депозирал отказ (лист 23) от оспорването на акта.

С оглед на изложеното, на основание чл.155 ал.1 във връзка с чл.159 т.8  от  АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.К.Д. *** против заповед № РД–09–68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1639/2008 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

СЪДИЯ: