ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1636 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

 

За жалбоподателя „Е.“ ЕАД, редовно призован, не се явява представител.

Жалбоподателят В.Д., действащ в качеството си на главен архитект на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Милена В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие ю.А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Х. Колев.

Явяват се вещите лица З.Ч.А. и И.З.К..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило след предходното съдебно заседание становище от ответника, във връзка с формулирани въпроси към съдебно-ботаническата експертиза.

ДОКЛАДВА постъпило становище на първия жалбоподател, според което не възразява по искането за изслушване на допълнителната съдебно-техническа експертиза, но възразява по допускането на съдебно-ботаническа експертиза.

ДОКЛАДВА определение от 06.10.2017г. на предходния докладчик, с което е допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза.

ДОКЛАДВА, че заключението по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза е постъпило на 21.11.2017г., а на 05.02.2018г. е постъпило заключението по допуснатата съдебно-ботаническа експертиза.

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че на 21.11.2017г. е определен нов докладчик по делото съгласно заповед № РД-12-487/20.11.2017г. на и.ф. председател на Административен съд Бургас, поради командироване на предходния в Административен съд Перник.

ДОКЛАДВА, че на 09.02.2018г. е постъпила молба от първия жалбоподател „Е.“ ЕАД, в която е посочено, че поради неотложни причини не може да присъства в днешното съдебно заседание, няма въпроси към допълнителната съдебно-техническа експертиза, претендира разноски, за което е представен и списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания.

ю.А.: Няма да соча доказателства. Да се пристъпи към изслушване на вещите лица.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Няма да соча доказателства.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице инж.З.Ч.А., със снета по делото самоличност.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поддържам допълнителното заключение и приложенията към него.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: Въпросът ми е във връзка с цифровия модел на специализираната карта за дюните - моля да уточните представен ли ви беше такъв цифров модел на картата от СГКК Бургас? Приложили сте към заключението една комбинирана скица, бихте ли уточнили откъде се снабдихте с тази скица?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В изпълнение на задачите по заключението посетих Службата по геодезия картография и кадастър Бургас. Те ми посочиха на компютрите както специализираната карта, така и картата за опазване на дивеча и фауната, регистрационните картони, но не ми направиха копие, въпреки че заявих, че ще ги заплатя. Отговориха ми, че тези информации може да ги предоставят след представяне на съдебно удостоверение и тогава съдия Луканов ми обясни, че е достатъчно това, което е описано в заключението.

По въпросът за комбинираната скица – това, което е приложено е копие от община Несебър, предоставена ми беше от община Несебър. Те ми предоставиха специализираната карта и картата на имота.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: Имам предвид другата скица и комбинираната, която сте посочили като комбинирана?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това са извадки от интернет.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси.

ю.А.: Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допълнителната съдебно-техническа експертиза и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението 250 лв., от които 200 лв. са внесени под формата на първоначален депозит от първия жалбоподател.

За разликата от 50 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя „Е.“ ЕАД да представи по делото в 7-дневен срок доказателства за платена сума.

Да се издаде РКО, а след доплащане на втората сума, да се издаде втори РКО.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-ботаническата експертиза И.З.К., като сне самоличността му както следва:

И.З.К., 44 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Конкретни въпроси нямам. Искам да изразя становище.

ю.А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Считам въпросите, поставени към експерта за неотносими спрямо квалификацията, която е декларирана и съгласно която е изготвена заповедта. Ботаническата експертиза изисква специални знания, но не следва да отговаря на въпроса съществуват ли и налице ли са пясъчни дюни.

Не възразявам да се приеме заключението.

ВЪПРОС на СЪДА: Попада ли имотът в защитена зона „Ахелой – Равда – Несебър“?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм компетентен да дам точно този отговор, но от това, което съм ползвал като данни при изготвяне на експертизата, считам че попада в тази защитена зона.

Представям справка-декларация.

ю.А.: Моля съдът да има предвид, че допуснатата експертиза е допусната със съдебно определение.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит, в размер на 200 лв.

Да се издаде РКО.

 

ю.А.: Моля да задължите трето неучастващо лице в настоящото производство – Агенция по геодезия, картография и кадастър София, да представят по делото специализираните карта и регистър към нея, касаещи процесния имот, описан в оспорената заповед, е именно за имот с идентификационен номер 51500.503.430 по КК на гр. Несебър.

Моля също така да ми дадете възможност да представя доказателство за спазване на срока по чл. 216 ал.7 от ЗУТ.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не се противопоставям на направеното искане за представяне на допълнително доказателство.

Моля да допуснете и изискване на специализираната карта и регистър към тях от Агенция по геодезия, картография и кадастър София, като моля също така да отговорят и на въпроса нанесена ли е информацията от специализираната карта в кадастралната карта, с какъв акт и ако няма такава нанасяне, то изрично да бъде направено изявление в този смисъл.

Моля да бъде представен и протокола, с който е одобрена специализираната карта.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Не се противопоставям на направените искания за събиране на доказателства, като същите са релевантни по спора и ще подпомогнат за неговото изясняване.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография, кадастър София, в 14-дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие на специализирана карта на видовете дюни за землище на гр. Несебър, обхващаш имот с идентификатор 51500.503.430 по кадастралната карта на гр. Несебър и заверено копие от специализиран регистър на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК към специализираната карта на видове дюни за землището на гр. Несебър, както и да представи актът, с който е одобрена специализираната карта и да посочи изрично дали тази карта е нанесена върху кадастралната карта. В случай, че е нанесена, да представи графични доказателства в тази насока.

ДАВА възможност на ответника, в същия срок, да представи доказателства за спазването на срока по чл. 216, ал.7 от ЗУТ.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение до изп.директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София със задълженията, които са му вменени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: