ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 14.09.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на четиринадесети септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1636 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Е.“ ЕАД, редовно призован, не се явява представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д., действащ в качеството си на главен архитект на община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от ю.А., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

Явяват се вещите лица З.Ч.А. и К.Ц.Н..

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля на основание на чл.16 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като заинтересована страна по делото.

 

Съдът намира искането на Прокуратурата за основателно и на основание чл. 16 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, представлявана от Окръжна прокуратура Бургас, като заинтересована страна по делото.

Определението е окончателно.

 

Съдът констатира, че е постъпила молба с вх.№9627/13.09.2017г. от пълномощника на жалбоподателя „Е.“ ЕАД юрисконсулт К., с която изразява становище в нейно отсъствие да бъде даден ход на делото. Не възразява да бъдат изслушани депозираните съдебно-техническа и съдебно-геоложка експертизи, изготвени от вещите лица инж. А. и инж. Н.. В молбата си поставя въпроси по съдебно-техническата експертиза и моли вещото лице да отговори.

В молбата си юрисконсулт К. изразява мнение, че по същество оспорва заключението на вещото лице по депозираната съдебно-техническа експертиза, като счита, че същото не е документално обосновано и мотивирано, и противоречи на заключението на съдебно-геоложката експертиза.

          Към молбата юрисконсулт К. прилага и списък на разноските по делото, извършени за сметка на „Е.“ ЕАД в общ размер 700 (седемстотин) лева, в т.ч.: 50 (петдесет) лева държавна такса за образуване на административното производство, 500 (петстотин) лева хонорар за вещо лице, 150 (сто и петдесет) лева юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Р.: Да се даде ход на делото. Запознати сме с експертизите.

ю.А.: Нямам възражение, да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да се даде ход на делото. Не правим възражение за неспазването на 7-дневния срок по призоваването на Прокуратурата, като страна по настоящото производство.

 

С оглед изричното изявление на представителя на Окръжна прокуратура Бургас, съдът приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалби на „Е.“ ЕАД, както и на В.Д., действащ в качеството си на главен архитект на община Несебър против заповед №ДК-10-ЮИР20/03.05.2017 на началника на РДНСК –ЮИР, с която е прогласена нищожност на Разрешение за строеж № 36/20.09.2011г., издадено от „ЕВН България Енергоразпределение“ ЕАД –гр. Пловдив, ЕИК 115552190, за обект: „Площадков енергиен обект „Елит 3А“ – БКТП 2х800кVА, 20/0,4кV за площ от 12 кв.м. и сервитутна площ от 51 кв.м.“, находящ се в УПИ ІІ, кв.13 по плана на ж.к.“Черно море“, гр. Несебър, имот с идентификатор ***от гл. архитект на община Несебър.

С определение № 1134/22.06.2017г. съдът е конституирал страните в производството по делото, указал е доказателствената им тежест за установяване на фактите, на които основават своите искания или възражения;

допуснал е като писмени доказателства представените с жалбите и постъпилите с административната преписка от административния орган документи.

Със същото определение съдът е допуснал съдебно-техническа експертиза със задачи посочени в т.3 от жалбата на „Е.“ ЕАД (лист 18-19 от делото) и е определил първоначален депозит в размер от 300 (триста) лева, вносими от „Е.“ ЕАД; допуснал е и съдебно-геоложка експертиза със задача посочена в т.4 от жалбата на „Е.“ ЕАД (лист 19 от делото) и е определил първоначален депозит в размер от 200 (двеста) лева, вносими от „Е.“ ЕАД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Считам, че и двете жалби – жалбата на „Е.“ ЕАД, както и тази на В.Д. -главен архитект на община Несебър, са основателни. Бих искал да представя писмо на Министерство на околната среда и водите и разрешение за ползване на обекта, което е отразено в съдебно-техническата експертиза. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

ю.А.: Оспорвам и двете жалби, като считам същите за неоснователни. Заявявам, че преписката е представена в цялост. Моля да бъде приета. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбите са неоснователни. Моля да приемете приложената административна преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Не правя възражение за неспазването на срока по чл. 199 от ГПК относно представянето на заключенията на вещите лица. Моля да бъдат изслушани в днешното съдебно заседание и двете заключения. Запознати сме и с двете заключения.

ю.А.: Не правя възражение за неспазването на срока по чл. 199 от ГПК относно представянето на заключенията на вещите лица. Моля да бъдат изслушани в днешното съдебно заседание и двете заключения. Запознати сме и с двете заключения.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не правя възражение за неспазването на срока по чл. 199 от ГПК относно представянето на заключенията на вещите лица. Моля да бъдат изслушани в днешното съдебно заседание и двете заключения. Запознати сме и с двете заключения.

 

Съдът като съобрази изричното изявление на представителите на страните, вкл. и на днес конституираната страна Окръжна прокуратура - Бургас, както и изложеното в молбата на жалбоподателя „Е.“ ЕАД, постъпила с вх.№ 9627/13.09.2017г., намира, че следва да бъдат изслушани вещите лица след приемане на доказателствата, представени с административната преписка.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и допуснатите с определението на съда 1136/22.6.2107 документи, като доказателства;

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключенията на вещите лица:

 

По постъпилото на 07.09.2017г. заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице, съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

З.Ч.А.: 75 години, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Отговорила съм точно на въпросите и нямам основание да правя промени на заключението си.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: По отговор 1 – заповедта би трябвало да е № 277/13.04.2003г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Уточнявам, че в отговора на първи въпрос съм посочила грешния номер на заповедта. Да се чете 13.04.2009г., а номерът да се чете 287/13.04.2009г.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В отговор 3 сте посочили, че съгласно извадка от картата на защитена територия, цялата площ е 3925 ха, като същата включва 738 ха и акватория 3186 ха. Можете ли да отговорите имотът в акваторията ли попада или в защитената зона? Трафопостът в площта на акваторията ли попада или на защитената зона?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Данните съм извлякла от Приложение № 1, т.145. Тези данни се отнасят за една голяма акватория - община Поморие и община Несебър. Отговорът си съм базирала от справката, предоставена ми от община Несебър и приложена скица към делото, която представлява нанесена кадастрална карта на целия квартал 13, където попада имотът и извадка от защитената територия. Не мога да кажа в акваторията ли е или в защитената територия.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Доколкото това е специалността ви може ли да посочите приблизително какви са дължините на границите на имота? Това е във връзка с отговора на другото вещо лице, за да няма допълнителни въпроси искам да го изясня в днешното съдебно заседание. Дължината на границата в повече ли е от стотици метри?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Само след допълнително измерване мога да отговаря. Това, което съм отговорила е само по конкретно поставените ми задачи. Няма как да измеря на око.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице А..

ю.А.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице А..

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице А..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Необходимо ми е време да отговаря на писмените въпроси на представителя на „Е.“ ЕАД. Във връзка с поставените в молбата въпроси, ще ми е необходимо да направя още справки, изчисления и измервания, за това не мога да отговаря в днешното съдебно заседание.

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице А. с днес направените заключения, конкретизации и допълнения, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице А. с днес направените заключения, конкретизации и допълнения.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит от 300 (триста) лв. по представено платежно нареждане от 30.06.2017 г., постъпило с вх.№ 6821/04.07.2017г. от задълженото лице - жалбоподателя по делото вносими от „Е.“ ЕАД, приложено на лист 199 по делото (издаден РКО на 15.09.2017г.).

Съдът като съобрази изрично поставените въпроси в молбата на „Е.“ ЕАД, на които вещото лице А. към момента не може да отговори, счита, че следва да допусне допълнителни задачи по съдебно-техническата експертиза.

За изясняване на делото от фактическата страна, в този смисъл съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице З.Ч.А., по приетата съдебно-техническата експертиза, която да отговори  на въпросите, депозирани в молбата на „Е.“ ЕАД от 13.09.2017 г. при депозит, вносим от жалбоподателя в размер на 200 лева в 7-дневен срок от съобщението.

В съобщението да се посочи изрично, че при непредставяне на депозита в срок, съдът ще приеме, че страната не поддържа искането за допълнителното заключение по поставените въпроси.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице по поставената съдебно-геоложката експертиза, постъпила на 08.09.2017г., като снема самоличността му, както следва:

К.Ц.Н.: 62 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Тази площ от 10ха е посочена в моето приложение № 1, което да се счита за неразделна част от заключението ми. Тези 10ха са обозначени като дюни с червен цвят /керемидено червен/. Бялото не мога да кажа какво представлява, това е теренът върху който са дюните. Тъмнозелената част би трябвало да са сивите дюни. Това, което е означено с червено, са класическите дюни в югоизточната част на площта. Там, където е червено, съм ги посетил и съм правил снимки, но те са извън района на съоръжението. В тъмнозелената част са сивите дюни. Сивите дюни са дългогодишни треви, а в червено са пясъчни хълмове, които са с височина до 20 м, затова е възможно тези пясъчни хълмове да се намират и върху сивите дюни.

В т.2 на отговорите относно границите на пясъчните дюни - за да бъдат посочени, трябва да бъде отразено по координати в строителните планове.

За 10-те ха считам, че този обект трябва да бъде заснет и да е отразен в кадастралната карта. В кадастралната карта извън този обект е отбелязана територия, на която пише изрично сиви дюни, но според мен тя не включва обекта, а вече в северна посока са посочени дюни. Дали съвпадат координатите на този имот с района, посочен в картата като сиви дюни - не съм абсолютно убеден, т.е. дали районът на сивите дюни съвпада с местоположението на обекта, описан в процесния акт. Видял съм, че обектът на жалбоподателите се намира в непосредствена близост до улицата, но не мога да кажа дали попада в района на сивите дюни, тъй като са на границата и самата улица би трябвало да попада в сивите дюни, а за нея няма възражения.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Когато цитирате обекта имате предвид трафопоста или самия имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Разглеждам като обект само трафопоста.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Самите граници на имота по някакъв начин материализирани ли са? Вие установихте ли самите граници на имота и в самия имот има ли наличие или не на дюни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Не мога да установя границите на имота и не мога да отговаря дали има дюни.  На самия имот на терен не мога да кажа къде са неговите граници. Не е отбелязано на терена.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На стр.6 от заключението Ви – абзац: „Повърхността на зоната е заравнявана във връзка със строителни дейности. Вследствие на това не са наблюдавани типичните белези на пясъчни дюни.“ Можете ли да посочите като разстояние какво е това разстояние?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: На стр. 7 от заключението ми има три снимки, на които съм снимал какво представляват сивите дюни и тяхното залесяване. Те са в края на улицата, която води към улица „Иван Вазов”. На трите снимки на стр.7 от заключението ми има снимки на затревени сиви дюни, които са на стотина метра от трафопоста. В края на улицата са, в южния край и считам, че има стотина метра.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Единствено и само в тази посока ли има наличие на дюни - изток и югоизток?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Класическите дюни са в югоизточна посока. Те ясно се виждат като пясъчни хълмове. Върху тях няма никакви съоръжения и никаква растителност. Те са класически дюни.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам повече въпрос към вещото лице Н..

ю.А.: Кое наричате класически дюни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Пясъчните хълмове, белите дюни. Под класически дюни разбирам белите дюни, хълмовете. Сивите са неподвижни дюни с тревна растителност.

ю.А.: На няколко стотин метра отстоят белите класически дюни от обекта? Около самия обект трафопоста налични ли са сиви дюни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: В геоморфоложко отношение районът, където е трафопостът, е отбелязано, че има сиви дюни, но след като около трафопоста е било въздействано по механичен начин, не мога да отговаря дали има сиви дюни около трафопоста.

ю.А.: На снимките е видно, че около обекта е налична преобладаваща тревна растителност и дървесна растителност. Тази тревна и дървесна растителност, типични ли са за наличие на сива дюна, т.е. за залесяването на сива дюна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Сивите дюни не са точно геоложко образование, поради което не мога да отговаря еднозначно за растителността върху тях. Това може да отговори друг специалист, може би географ.

ю.А.: Нямам други въпроси към вещото лице Н.. Ще помоля за възможност да поставя допълнителна задача към специалист ботаник, който да ми отговори на този въпрос дали е типична находящата се растителност върху сивите дюни.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Считам, че няма как за наличие или липса на дюни да се прави оценка само по растителността върху терена. В тази връзка макар, че не е поискано становище от наша страна, възразявам по така поставения въпрос към допълнителната експертиза, тъй като се изследва само един аспект от въпроса дали има или няма дюни. Вещото лице каза, че е въздействано върху дюните.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: От къде правите извода, че е въздействано върху терена, върху който се намира трафопоста?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Въздействието е видимо. Отразено е на стр.6, долната снимка.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Върху този заравнен терен намирате ли наличие на растителност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Не мога да кажа дали е имало растителност преди този терен да е бил заравнен. Но от снимката се вижда, че няма растителност, тъй като теренът е разоран.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Растителността от какво отстояние е от трафопоста?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Около самия трафопост. Уточнявам, че и на двете снимки на стр.6 трафопостът се вижда - на средната е на близък план, а на долната снимка е на дъното на плана.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Сивите дюнни образования за колко време се формират?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Зависи от вятъра. Сивите дюни не са геоложко образование. Само за класическите бели дюни мога да кажа, че  времето на образуването им зависи от ветровите процеси. При силни процеси се образуват за кратко време хълмовете, които се наричат дюни. Дюните са нетрайно образование и не може да се каже за колко време се образуват и изчезват.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Към издаването на строителното разрешение можете ли да констатирате дали дюните са същите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Не мога да кажа дали е имало или не е имало дюни към момента на издаване на строителното разрешение. Възможно е за 6 години да бъдат формирани класически дюни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Р.: Да се приеме заключението на вещото лице.

ю.А.: Да се приеме заключението на вещото лице.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се приеме заключението на вещото лице.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Н., с днес направените заключения, конкретизации и допълнения.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит от 200 (двеста) лв. по представено платежно нареждане от 30.06.2017 г., постъпило с вх.№ 6821/04.07.2017г. от задълженото лице - жалбоподателя по делото вносими от „Е.“ ЕАД, приложено на лист 199 по делото (издаден РКО на 15.09.2017г.).

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Ще съобразя доказателствените си искания със становището на ответната страна и от отговорите на поставените експертизи.

ю.А.: Моля с оглед изявлението на вещото лице геолог, че според него сивите дюни не са геоложко образование, и не може да даде точни отговори, моля да назначите съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от специалист ботаник, който да отговори на посочени от мен въпроси, за което моля да ми определите срок. Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам доказателствени искания. Не възразявам относно допускане на поисканата съдебно-техническа експертиза от вещо лице ботаник.

 

Съдът като съобрази необходимостта от събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Предоставя срок на всяка от страните в 7-дневен срок от днес да изчерпи доказателствените си искания.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.11.2017г. от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице А. уведомени от днес.

 

Да се изпрати нарочно съобщение на „Е.“ ЕАД с указанията на съда относно представяне на депозита за допуснатата допълнителна задача към вещото лице З.Ч.А. по съдебно-техническата експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:54 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: