ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1636 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ц.Ц. редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв.Т., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, редовно и своевременно призован, се явява адв.Г.,  надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ АД Ж.Г.Ж. – редовно и своевременно призована, изпраща за представител адв.В. с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ЕЛИША СЪЛЮШЪНС ЕАД, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  Й.В.П. – редовно и своевременно призована, не  се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА БИО ТЕРРА ООД Г.Н. -  редовно и своевременно призована не  изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ПАРТНЪРС ГРУП Ж.К. - редовно и своевременно призована не изпраща представител

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК съдът извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Л.Ц.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 129 от 16.03.2015г. на кмета на община Сунгурларе, с която е обявено класирането на кандидатите на проведения публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Подвис с начин на трайно ползване пустееща необработваема земя, категория Х-та, а именно „Поземлен имот № 003035 с площ 2114.801 дка в местността „Чеирите“ и е обявен за купувач „Винекс Славянци“ АД, ЕИК 102073336, със седалище и адрес на управление: с.Славянци, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, представлявано от Ж.Г.Ж..

Иска се обявяване нищожността на оспорения административния акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за обяваване на нищожността на оспорения административен акт и обуславящи нищожността.

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с входящ № 10510/ 16.11.2016 г. от „Винекс Славянци” АД, в качеството си на заинтересована страна, с която желаят производството по делото да бъде прекратено и да бъде присъединено към административно дело №1676/2016 година по описа на Административен съд град  Бургас.

         АДВ.Т.- По доклада нямам възражения. Моля да допълните и и да вземете предвид изложеното в молба, която Ви представям и  която касае евентуална незаконосъобразност на акта. Доводите ни за това са изложени в три точки в молбата. На първо място неспазване на разпоредбата на чл.166 от АПК. На второ място считаме, че обжалваният административен  акт, с който се приключва конкурсната процедура е постановен при незавършен фактически  състав и на трето място  считаме, че  същите пороци,  които са обусловили отмяната на заповедта за откриване на конкурсната процедура и които са установени  със сила на присъдено нещо по влязло в сила решение на ВАС обосновават пороците и на обжалваната  в настоящето  производство  заповед, доколкото се касае за административна  процедура, където валидност  се предпоставя от валидния предходен такъв. Що се отнася до молбата на  заинтересованата страна „Винекс Славянци”  за прекратяване и присъединяване не мога да взема отношение, тъй  като не знам дали има доказателства по делото  за висящ спор. Предостявам на съда. Дал съм копие от молбата.

АДВ.Г.- Оспорваме жалбата като неоснователна.На първо място считам, че не е обоснован интереса на жалбоподателя от прогласяване нищожността на атакувания административен акт. По отношение на днес въведените основания за незаконосъобразност,    считаме че същите за преклудирани, тъй като жалбоподателя е имал възможност  в определен срок да оспори незаконсъобразността   пред съда, който отдавана е  изтекъл. По отношение на представената молба от „Винекс Славянци” действително заявяваме, че е налице висящ спор с който се атакува от лицето Л.Ц.Ц., но в качеството му на адвокат на П..Същата заповед №129 от 16.03.2015 година  и оспорването и предмета на разглеждане по административно  дело №1676 от 2016 година. В  същото производство се оспорват и още четири други административни  актове, свързани с приключване на процедурата,  но за други имоти. Необходимостта от постановяване на еднакъв съдебен акт по двете дела налага  в едно общо производство да се разгледат двете жалби, но считаме, че не е в правомощията на настоящия състав да извърши  присъединяване, а по другото дело да се изисква разделяне. 

АДВ.В. -  Нямам възражения по доклада. Поддържам  молбата на „Винекс Славянци”  за прекратяване  и присъединяване  по   административното дело 1676/2016 година по изложените в молбата аргументи моля, да приемете, че е налице необходимост от еднозначно  произнасяне по двете  жалби срещу заповед 129  на кмета на Община Сунгурларе. Отделно от това се присъединявам  към казаното от колежката Г.  и оспорвам  депозираната жалба, по повод на която е образувано настоящето  съдебно производство. По отношение на днес представената  от процесуалния представител на жалбоподателя молба, считам че доводите, с които се обосновава незаконосъобразност на заповедта към настоящия момент не могат да бъдат ангажирани и същите са приклудирани. В случай, че  процеса  продължи  моля да приемете, че съда следва да се произнесе само по изложените в жалбата аргументи за нищожност.

АДВ.Т.- Не е логично да се приеме, че имаме интерес да обжалваме конкурсната процедура, а същите аргументи, които са обосновали  предходно дело  важат и по настоящето  дело. Моля да съобразите,  че ние не излагаме нови твърдения,а излагаме правни доводи по правоприлагането на материалния закон. Моля да съобразите,  че става  дума за административно производство със засилено служебно начало. Доверителят  ми в жалбата е записал искане за отмяна, която отмяна са обоснована с незакосъобразност.

 

Съдът намира за неоснователно искането за прекратяване  на настоящето съдебно производство и присъединяването му към административно дело №1676/2016 година, тъй като предметът на разглеждане по двете  производство не е идентичен. Видно от молбата, предмет по административно дело №1676/2016 са освен настоящата заповед и заповеди  №130,131,132 и 133 /16.03.2015 година, които са административни  актове различни  от административния  акт, предмет на  разглеждане в настоящето дело. Освен това  цитираното административно  дело №1676/2016 година е с по-голям номер от настоящето,  което означава,  че  не следва настоящото дело да бъде присъединено към него. Предвид изложеното,  съобразно разпоредбата на чл.213 ГПК, вр. чл.144 АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА  искането на „Винекс Славянци” АД  да прекрати настоящото дело и да го присъедини дело към административно дело №1676/2016 година по описа на Административен съд Бургас.

АДВ.Т. - Нямам искания за събиране на други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Г.- Също нямам искания, но считам, че делото следва да  се отложи за връчване на молбата на адв.Т.  на другите   участници в процеса.

АДВ.В.- Предоставям на съда.

Съдът намира, че следва да се даде възможност на останалите заинтересовани страни по делото да се запознат с представената в днешното съдебно заседание молба от името на процесуалния  представител на жалбоподателя, за да вземат отношение и да изразят съображенията, във връзка  с изложеното в нея.

Съдът намира, че делото не изяснено от фактическа  страна поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2016 година от 11.00 часа, за която  дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се  изпрати препис от молбата на останалите заинтересовани страни, които не присъстват в съдебното заседание като им се укаже, че до следващото  съдебно заседание имат възможност  да представят становище по нея.

 

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: