ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети декември                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1636 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ц.Ц. редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Т., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ АД Ж.Г.Ж. – редовно уведомен, изпраща за представител адв.В., с представено по делото  пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ЕЛИША СЪЛЮШЪНС ЕАД, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  Й.В.П. – редовно уведомена, не  се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА БИО ТЕРРА ООД Г.Н. -  редовно уведомена,  не  изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ПАРТНЪРС ГРУП Ж.К. - редовно уведомена,  не изпраща представител

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Т.- Поддържаме всичко, което сме казали в допълнителното  становище, както и в жалбата. Нямам други  доказателствени  искания. Моля при решаване на делото да съобразите, че не е преклудирано правото ни, не само защото  става дума за административно  производство, за което съда следи служебно за законосъобразността. Преклузия няма, защото актът  не е изрично връчен на доверителя на конкретна дата. Представям молба със списък на разноските. В случай на възражение за прекомерност моля, да съобразите съгласно  практиката на ВАС, адвокатското възнаграждение  се определя по общите правила.

АДВ.В.- Също нямам други доказателствени искания. Поддържам становището си от предходно съдебно заседание по отношение на жалбата. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Т.- Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение,  с което да прогласите нищожност на акта,  като съобразите доводите, изложени в първоначалния  текста на жалбата, касаещи липса на компетентност на  административния орган. Евентуално с нарочен диспозитив   да отмените акта като незаконосъобразен  по съображения  в писменото становище. Моля да се присъдят в полза на доверителя  ми направените по делото съдебно-деловодни разноски, съгласно списък представен днес.

АДВ.В.- Уважаеми господин съдия, моля за решение, с което да отхвърлите  жалбата като неоснователна. При постановяване на акта  моля, да съобразите на първо място, че не е налице  от жалбоподателя правен интерес за оспорване на заповедта,  предмет на настоящето производство,  тъй като  единствено са налице доказателства  за това, че жалбоподателя е закупил документация за участие  в конкурса, но  на практика  не е подадено  заявление за участие в конкурса,  което би следва да се тълкува като отпадане да закупи имот ЧОС. На  второ място да съобразите, че  жалбата против   оспорената заповед е  недопустима,  тъй като административния акт не подлежи на самостоятелно  обжалване, като елемент на сложен фактически състав  и съответно няма вещно-правен ефект,  чието обезсилване цели  жалбоподателя. Правя възражение  за прекомерност  на адвокатското  възнаграждение, като считаме, че не са налице доказателства за реално заплащане на това възнаграждение. Моля да ми бъде даден възможност да представя писмени бележки.

Съдът определя 5 дни за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: