ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1636 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.55 часа се явиха:

 

Вносителят Окръжна прокуратура- Бургас, се представлява от прокурор Тиха Стоянова.

За ответника- „Ченито 90” ЕООД се явяват Х.Х. и Д.Н., управители.

 

В съдебната зала присъстват адвокати Георги Иванов Н. от АК Габрово и Марин С. С. от АК Бургас, упълномощени да представляват управителите на търговското дружество.

Управителят Д.Н.- Упълномощил съм адвокат С. да ме представлява в качеството ми на физическо лице, а не да представлява търговското дружество.

Управителят Х.Х.- Упълномощил съм адвоката да ме представлява в качеството ми на физическо лице. Не съм упълномощавал адвоката да представлява търговското дружество.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че с предложението на Окръжна прокуратура- Бургас е направено искане за налагане на административно наказание „имуществена санкция” на „Ченито 90 ЕООД, а двамата управители Х.Х. и Д.Н. в качеството им на физически лица не са страни по делото, освободи упълномощените адвокати С. и Н. от участие в съдебното заседание.

 

АДВОКАТ Н. – Моля да прекратите делото по отношение на доверителя ми Х.Я.Х., същият няма управителни представителства за дружеството. Моля да ни присъдите разноски.

ПРОКУРОРЪТ- Уточнявам, че в предложението погрешно е отразен номерът на наказателното дело. Образуваното в Окръжен съд- Бургас наказателно дело е с № 603/14 г.

СЪДЪТ намира, че производството по делото следва да бъде спряно до евентуално влизане в сила на присъдата срещу лицата Х.Я.Х. и Д.П.Н. - управители на търговското дружество- ответник в настоящото производство. Видно от изложеното в предложението на прокурора, срещу посочените физически лица е внесен на 30.07.2014г. в Окръжен съд Бургас обвинителен акт по Досъдебно производство №741/2004г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура Бургас, по което е образувано НОХД № 603/2014г. по описа на Окръжен съд- Бургас. По делото няма данни така образуваното производство да е приключило. Съгласно чл. 83е от ЗАНН, съдът се произнася по предложението за налагане на имуществената санкция, след влизане в сила на осъдителна присъда или решение по чл.124, ал.5 от ГПК. Налице е връзка на преюдициалност между образуваното пред Окръжен съд Бургас НАХД №603/2014г. и настоящото производство. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 1781

 

СПИРА на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. 144 от АПК, производството по адм.д. №1636/2014г. по описа на Административен съд- Бургас до приключване на НОХД № 603/2014г. по описа на Окръжен съд- Бургас с влязъл в сила съдебен акт.

Определението може да се обжалва и протестира пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: