ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 28.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1636 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.М.С., редовно призован, не се явява. За него адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Съгласно  влязло в сила определение № 183 от 22.01.2012г. предмет на оспорване по делото е заповед № 8-Z-321 от 14.03.2011 г. на кмета на Община Созопол, в частта относно приетото изменение на ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ VІІ „За озеленяване” и улична регулация с осови точки 906-918-907-922-923-94-925-926-927-928-929-930-931.

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме си жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането им.

 

АДВОКАТ Й.: Само ще искам едно уточнение. Жалбите са две, едната е от първоначалното разглеждане и втората е от определението, които жалби считам, че взаимно се изключват.

 

АДВОКАТ С. - Претенцията, че заповедта е нищожна, с оглед неспазване на материалната компетентност, поради обстоятелството, че се касае за промяна в броя на кварталите, със създаване на един нов квартал и приемането на ПРЗ и поради това смятам същата за нищожна, поради текста чл.129, ал.2, това е от компетентността на Общинския съвет.

 

АДВОКАТ Й. – Г-жо съдия, аз поисках да се направи пояснението, защото в първата жалба по която е заведено делото 2010 г. искането и възражението е, че компетентен за издаването на заповедта е кмета на общината. И възражението за липса на компетентност за автора на заповедта, се свежда до това. В последствие в частната жалба против определението, претенцията вече засяга компетентността на автора на заповедта на същото основание, ал.2 на чл.129 от ЗУТ, като се твърди, че е компетентен Общинския съвет.

Основанието е едно и също – липса на компетентност на автора на акта, но не се прави уточнение, кой е компетентния автор по позоваването на чл.129, ал.2 от ЗУТ. Поради тази причина искаме да се направи уточнение, за да знаем срещу какво се браним.

 

АДВОКАТ С. – Общинският съвет следва да бъде автор на тази заповед и твърдим, че тя е нищожна, поради това, че между двете решения, първоначалната отмяна на това решение, тогава закона не беше променен от 2009 г.,  предишната отмяна, която беше на въпросното решение, това е, че за одобряване на ПУП-а от Общинския съвет, тогава броя на кварталите за кметовете бяха два, а над два квартала беше от Общинския съвет. И понеже кварталите по предишното решение се установи, че са два, в които се извършва промяната, решението издадено от Общинския съвет, като издадено от некомпетентен орган се прие като нищожно. Това съдебно решение съм го представил по делото. При запознаване на процедурата след отмяната, текста на закона е променен  и към момента на издаване на заповедта на 14.03.2011 г. е в сила текста на чл.129, ал.2, който изискването посочените промени в два квартала, които са установени безспорно и от предишното съдебно решение, понеже става въпрос за същите квартали. Кварталите са установени, че са два, това изисква по новия текст на закона, позволяването и вземането на това решение, следва да стане с акт на Общинския съвет на гр. Созопол. Поради тази причина аз оспорвам тази заповед, като твърдя, че е издадена от орган, който не е материално компетентен по закона и затова следва да бъде отменена в тази част, за която сте приели, че съм заинтересована страна, съобразно определението на Върховния административен съд.

 

АДВОКАТ Й. – Във връзка с изясняването от страна на адвокат С., моля да имате предвид първо, че промяната в чл.129 ал.2 от ЗУТ е от 2009 година, което не се спори и от жалбоподателя, същевременно завявам, че в тази връзка е постановено решение № 696 на Административен съд – Бургас от 28 юни 2010 година, т.е. много след извършената законова промяна. По дело образувано по жалбата заведена срещу същия административен акт въз основа, на което има влязло в сила решение на Административен съд Бургас, от което жалбоподателят е удовлетворен, не е оспорил при условие, че е считал, че е има противоречие със закона и постановеното решение. Нещо повече същият се е ползвал от правата си по това решение.

На второ място същия е бил уведомяван, при спазване на процедурата по ЗУТ, както за допускане за проекта за констативен акт, с обявление от 10 ноември 2010 г., така и в последствие е уведомяван за одобрения проект със заповедта на кмета, оспорвана от 14 март 2011 година. Представям доказателства в тази насока, а именно – уведомление, заедно със конкретното съобщение, първоначално за съответно съставения констативен акт, в последствие уведомление с проект за заповед ведно с уведомление и констативен акт от 2010 година. Всички  доказателства  сочат, че жалбоподателя е имал възможността да участва в производството и че няма промяна на фактическото положение, нито на документация във връзка с издаването на оспореният административен акт, както и в последствие, което само по себе си прави претенция за нищожност неоснователна.

Заявявам, че ще се ползваме като доказателства, освен от тези представени в днешно съдебно заседание и от приложеното по делото решение № 696 от 28 юни 2010 г., като целокупната им преценка считам, че е в полза на твърдението ни за неоснователност на жалбата.

Ще ви моля да имате предвид и нарочно изпратеното становище от кмета на Община Созопол до Административен съд гр. Бургас с изх. № 4110315 от 11 февруари 2013 г.

Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ С. – Не възразява да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С. – Моля да уважите жалбата и да приемете издадената заповед № 8-Z-321 от 14.03.2011 г. на кмета на Община Созопол, предмет на настоящото дело, в частта която касае заинтересоваността на жалбоподателя Н.М.С., за нищожна, като издадена от некомпетентен орган, съгласно изисквания на закона и по съображенията изложени в днешно съдебно заседание.

Относно изявлението от адвокат Й., съдът следва на първо място да провери дали административния орган притежава компетентност според закона да издаде оспорената заповед. Дори и процедурата по изменението да е започвала законосъобразно, е следвало  продължението на тази процедура да бъде съобразно изискванията на закона. Поради това смятам, че без да се навлиза по същество дали е законосъобразно, спазени ли са всички процедури, би следвало да се обяви за нищожна заповедта,  в обжалваната част.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ Й. – Аз ще Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана

На първо място поради обстоятелството, че твърдяното в жалбата основание за нищожност, поради липса на компетентност на автора на акта, се опровергава първо от обстоятелството, че позоваването на промени в закона, конкретно чл.129, ал.2 от ЗУТ, е ирелевантно, поради факта, че промяната в закона е извършена от 2009 г., а по жалба на жалбоподателя има решение на Административен съд гр.Бургас от юни 2010 г., с което са обсъдени възраженията за нищожност направени от жалбоподателя. В тази връзка считаме, че съдът правилно е приел, че липсват компетентност на Общинския съвет за издаването на оспорваната заповед за одобряване на ПУП, поради обстоятелството, че действително с нея се правят изменения само в един квартал, а именно: квартал 52 по плана на гр.Созопол. Именно спазвайки изискванията на закона и указанията на съда постановени в решението, одобряването на заповедта, която е предмет на настоящото съдебно производство е издадена от кмета на Общината.  В този смисъл и като доказателство за спазена процедура са и приложените уведомления до жалбоподателя, както и възможността му, евентуално да се противопостави на същата. В общият смисъл на всички доказателства считаме претенцията за неоснователна. Моля Ви да имате предвид и нарочното становище от кмета на Община Созопол до настоящия съдебен състав от 11 февруари 2013 г.  при постановяването на решението, с което Ви молим да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Моля и да ни присъдите направените по делото разноски.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ С. – С оглед заявеното, в пледоарията на адвокат Й., становище, искам да поясня, по първоначалното решение, приложеното делото. Редакцията на стария текст на чл.129, изискваше одобряването на промяната до два квартал да става със заповед на кмета, а над два квартала от Общинския съвет. Понеже тогава одобряването беше с акт на Общинския съвет, а това решение беше от компетенцията на кмета на община, с постановеното съдебно решение на Административния съд Бургас беше обявено за нищожно решението на Общинския съвет. В сегашната редакция на текста, правомощията на Общинския съвет са вече различни и промяната на закона касае друг брой квартали, поради което считам, че при одобряване на настоящата заповед не е спазено изискването на закона.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: