ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и осми септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1635 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главен архитект на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.В., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, се представлява от ст. юрисконсулт А., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Н.Т., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, се представлява от прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на главния архитект на Община Несебър против Заповед № ДК-10-ЮИР-16/18.04.2017 г. на началника на РДНСК – Югоизточен район, с което на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ, във вр. с чл. 149, ал. 5 от АПК, вр. чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, вр. с чл. 82, ал. 5 от ЗООС, чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, чл. 31, ал. 1 от ЗБР, чл. 12, ал. 2 от ЗУТ, е обявено за нищожно издаденото от главния архитект на Община Несебър Разрешение за строеж № 22/09.06.2011 г. за „Жилищна сграда с бистро“, находящ се в УПИ V, кв. 31, ж.к „Черно море“, гр. Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.503.56 по КК на землището на гр. Несебър, ведно с одобрените на 09.06.2011 г. инвестиционни проекти по части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, Електро, ВиК, ТТЕ, Инженерно-геоложко проучване и ПБЗ по протест № 16323/16 г. от 16.02.2017 г. на Окръжна прокуратура – Бургас.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административната преписка.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Поддържам изцяло жалбата против заповедта на началника на РДНСК – Бургас, като твърдим, че има липса на времева компетентност, издадена след законоустановения срок съгласно чл. 216, ал. 7 от ЗУТ.

          По доказателствата: представям и моля да се приемат 3 броя, представляващи протеста на Окръжна прокуратура - Бургас, депозиран в РДНСК – Бургас, сигнал от инж. Я.Р., който се цитира в протеста на Окръжна прокуратура - Бургас и едно писмо, което РДНСК - Бургас е изпратило до Окръжна прокуратура – Бургас.

          Моля да бъдат задълженa РДНСК-ЮИР-Бургас  да представи по делото Констативен протокол от 20.05.2016 г. Същият е цитиран в протеста и касае извършената административна проверка на РДНСК относно процесното разрешение за строеж. Считам, че има отношение към спора, защото с тези документи се поставя началото на административното производство, не е представен, а инициатор на проверката е РДНСК-Бургас, съответно тези доказателства установяват тези факти.

Освен това, моля да бъде допусната съдебно-геоморфолична експертиза с формулирана задача в нарочна писмена молба относно наличие на дюни в процесния имот, която да се извърши от вещо лице геоморфолог.

Представям нарочна писмена молба, с която на основание чл. 192, ал. 1 от ГПК, приложим на основание чл. 144 от АПК, да задължите трето неучастващо по делото лице – СГКК-Бургас да представи преписката и съответния протокол, с който е приета специализираната кадастрална карта и регистър на пясъчните дюни.

Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса:

1.Процесният имот попада ли в урбанизирана територия и има ли дюни, съответно какъв вид са? Да се изготви комбинирана скица, която да отразява местоположението на дюните в имота.

 2.Предвиждат ли отменените с оспорената заповед на началника на РДНСК – Бургас строителни книжа строителство върху природни образувания дюни в имот с идентификатор 51500.503.46 по КККР на гр. Несебър?

Представям нарочна писмена молба в тази връзка.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата, като я считам за неоснователна.

Моля да приемете представената административна преписка, която е в цялост.

Относно направените доказателствени искания в днешно съдебно заседание от процесуалния представител от главния архитект на Община Несебър, на първо място възразявам срещу направеното доказателствено искане да бъде представен Констативен протокол от 20.05.2016 г., съставен от длъжностни лица на РО „НСК“ – Бургас, тъй като видно от представената преписка и опис към нея под № 20, е представен изискания протокол. В тази връзка, считам, че следва органът да го представи така,  както е описан в описа до съда.

Също моля да не приемате и представения протест изх. № 16323/16 от 16.02.2016 г., като възражението ми е същото, тъй като е приложен съгласно описа в т. 8.

По направеното искане за представяне на сигнала от началника на РДНСК-ЮИР, предоставям на съда, като считам същото за неотносимо, тъй като със сочения цитиран сигнал, Прокуратурата е сигнализирана извън правомощията на РДНСК, че производството по чл. 216 от ЗУТ е инициирано от самия издател на акта.

 По отношение на направеното възражение за времева компетентност, нормата на чл.216, ал.7 от ЗУТ, който  гласи, че заповедта се издава в 15-дневен срок, но не от постъпване на протеста, а от комплектоване на преписката, а видно от представените доказателства, срокът е спазен от датата на постъпване на последния документ, като в тази връзка считам направеното допълване на жалбата в днешно съдебно заседание за неоснователно.

По направените искания за представяне на писмени доказателства от трето неучастващо лице - СГКК – Бургас, се присъединявам. Считам, че доказателствата са относими към предмета на спора и следва да бъдат представени.

По направеното доказателствено искане за назначаване на първата експертиза, моля същата да бъде комплексна, тъй като специалист- геоморфолог ще отговори на така поставения въпрос, но в процесната заповед се твърди, че са налице сиви дюни, които са характерни предвид тяхната растителност, която вирее върху тях. В тази връзка, моля ако допуснете извършването на тази експертиза, то същата да бъде комплексна и извършена от двама специалисти, респективно моля да ни предоставите срок, в който ще посоча въпросите към същата.

По отношение на втората молба за допускане на съдебно-техническа експертиза, не се противопоставям такава да бъде допусната.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. По нейната основателност ще взема отношение на по-късен етап. В оспорената заповед е видно, че производството стартира по протест, който е лично от мен. Фактът, че Окръжна прокуратура – Бургас е била сезирана от ВАС по повод получен сигнал от директора на РДНСК-ЮИР - Бургас е ирелевантен на посочените в протеста основания. Същият е депозиран, като основно се позоваваме на чл. 219, ал. 3 от ЗУТ, който препраща към чл. 149 АПК и предвижда, че протест срещу незаконосъобразен констативен акт относими към нищожността, може да бъде подаван във всеки един момент. Присъединявам се към становището на ответната страна по доказателствените искания, като бих искал да игнорирате желанието експертизата да се извърши от вещо лице от Варна към Институт по океанология. Считам, че за прецизност експертизата може да бъде възложена на вещо лице, който да е в списъка на съответния съдебен район, а по възможност от БАН гр. София.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за изискване на констативен протокол от служители на РО „НСК“ – Бургас, тъй като същият е наличен на лист 75 от делото.

СЪДЪТ на основание чл. 192, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице СГКК – Бургас, да представи в 7-дневен срок от съобщението по делото преписи от всички документи в преписката по приемане на специализираната карта и регистър на пясъчните дюни, ведно с Протокол № 21-122/30.10.2014 г. от Комисията по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1/16.09.2008 г. СПСКРО по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.

СЪДЪТ счита искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на посочените в молбата на жалбоподателя въпроси за допустима, относима и необходима за разрешаване на спора от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да се извърши вещо лице – геодезист, което след като се запознае с всички документи по преписката по издаване на разрешението за строеж, да отговори на въпросите, поставени в молбата на жалбоподателя, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за извършване на експертизата в размер на 300 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да се представи документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. М.М..

 

СЪДЪТ счита искането за допускане на съдебна експертиза, която да бъде извършена от геоморфолог във връзка с отговор на въпроса: има ли в поземлен имот с идентификатор 51500.503.46 по КККР на гр. Несебър  образувания, които представляват дюни за относимо и допустимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице геоморфолог, което да отговори на поставените в молбата на юрисконсулт В. в днешно съдебно заседание въпроси.

          ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като вещото лице ще бъде определено след представяне на документа за внесения депозит.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 3-дневен срок от днес, с писмена молба да формулира искане за допускане на допълнителни въпроси към експертизата и посочи от какъв специалист следва да се извърши същата, който да отговори на съответните въпроси.

          След внасяне на депозита и направеното уточнение съдът ще определи вещото лице в закрито заседание.

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.11.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: