ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На тридесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА Н.

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Н.

Административно дело номер 1635 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Главен архитект на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.В., с пълномощно на лист 152 и 269 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, се представлява от ст. юрисконсулт Й. А. с пълномощно на лист 153 от делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Н.Т., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, се представлява от прокурор Тиха Стоянова.

ЯВЯВАТ СЕ вещите лица А.Г.Б. и И.З.К..

 

По хода на делото:

 

ЮК. В.: Да се даде ход на делото.

СТ.ЮК.А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 13846/22.12.2017 год. писмо, ведно с подробно описани приложения /л. 273 - л.280/ от Зам.кмета В.Б., представляващ Община Несебър, изготвено във връзка с Определение на съда от предходното съдебно заседание

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 566/16.01.2018г.  в срок заключение по съдебно-геоморфологична експертиза на вещото лице А.Б. /л. 281-299/.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 657/17.01.2018г. в срок заключение /наименовано ботаническа част на допуснатата съдебно-техническа експертиза/ на вещото лице И.К. /л. 301 – л. 311/

 

ЮК. В.: Да се изслуша вещото лице Б..

СТ.ЮК.А.: Да се изслуша вещото лице Б..

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се изслуша вещото лице Б..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

А.Г.Б. – 36 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ЮК. В.: Искам да попитам, имота сте го посетили на място, той беше ли ограден?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Да, посетих го, няма ограда.

ЮК. В.: Може ли да посочите как за Вас станаха ясни границите на имота, защото се описва,че в границите на процесния имот е констатиран пясъчен участък с характеристики, а имотът не е ограден?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: На място определих границите на имота с помощта на GPS устройство. Запознах се с GPS-координатите от материалите по делото и от Агенцията по кадастър. Има схема, на която са очертани границите на обекта, на всеки един обект, който може да се потърси по идентификационен номер.

ЮК. В.: Поземленият имот имате предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Да.

ЮК. В.: Въпрос, свързан и с ботаническата част на експертизата, ако може вещото лице Б. да отговори: допускате ли и възможно ли е пясъчното образование да бъде изградено или засегнато от тези строителни констатирани от Вас мероприятия, по-точно записани от изкопните работи при извършване на строителните работи? В този смисъл има констатации в ботаническата експертизата, но във Вашата не открих такова. Вие съгласна ли сте или не? Е ли е възможно при строителните работи да бъде засипан този пясъчен участък?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Аз съм го написала точно това- на стр.2 от експертизата: „При огледа на насипите беше забелязано, че при този в източния край на обекта е засипано естествено пясъчно акумулативно образувание, което е профилирано и нарушено от североизток и от югоизток /фиг.2/. Изгребването на възвишението е станало във връзка със строителни работи в границите на съседния /разположен на изток от процесния имот/ имот и прокарване на коларски път.

ЮК. В.:Нямам други въпроси към вещото лице Б.. Да се приеме заключението.

СТ.ЮК.А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, като обективно компетентно и безпристрастно, имащо отношение към предмета на доказване по делото.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Тези снимки на място в обекта ли са направени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Да, авторски мои снимки са.

Представям Справка-декларация по чл.23, ал.2 и чл. 24, ал.2 от Наредба № 2 от 2015 г. за стойността на възнагражденията на вещите лица и Декларация по чл. 35, ал.2 от Наредба № 2/30.06.2015 г. за липса на конфликт на интереси във връзка с изготвяне на експертизата.  Също така представям и Декларация по чл.35 от Наредба № 2/2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице и като изслуша становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на вещото лице Б..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

 

Съдът КОНСТАТИРА, че съобразно справка-декларация вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Общата стойност  на справката за полагаемото възнаграждение на вещото лице е в размер на 507,53 /петстотин и седем лева и 53 стотинки/ лева, от които 94,91 лева са разходи. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Затова съдът намира, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

 

За това СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице Б. в размер на 207,53 лева, вносими от жалбоподателя гл. архитект на община Несебър в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

Вещото лице Б. беше освободено от съдебната зала.

 

ЮК. В.: Да се изслуша вещото лице К..

СТ.ЮК.А.: Да се изслуша вещото лице К..

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се изслуша вещото лице К..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

И.З.К. – 44 години, български гражданин, с висше образование – специалност „Екология, опазване и възстановяване на природната среда”, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.:Представил съм писмено заключение, което поддържам. Наименувал съм заключението си ботаническа част на допуснатата съдебно-техническа експертиза, тъй като съм приел, че се касае за комплексна експертиза, защото въпросите са формулирани в обща молба. Тъй като подадохме двете части, затова така съм го формулирал.

 

ЮК. В.: По ботаническата част нямам въпроси.

СТ.ЮК.А.: Нямам въпроси към ботаническата част към вещото лице.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам възражение по приемането на ботаническата експертиза. Моля да се приеме.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Вие сте приели, че това е комплексна експертиза и  за това така сте я наименували, така ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Намерил съм някакво сходство в тематиката на частта на колежката. Проблемът е формален и не се отразява по същество. Отговорил съм на въпросите, които са били поставени към ботаническата експертиза. Прочел съм заключението на колежката Б..

ЮК. В.: Да се приеме заключението на вещото лице К..

СТ.ЮК.А.: Да се приеме заключението на вещото лице К..

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приеме заключението на вещото лице К..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В последствие ще представя Справка-декларация. Извършените разходи от мен са в размера на определения ми от съда депозит. Съгласно чл. 23, ал.2 от Наредба № 2/2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, се допуска във връзка с чл.26, ал.6, се приема вещото лице да определя предварително определения депозит.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на вещото лице К..

Да се изплати на вещото лице определения депозит /200 лева/, след представяне на Справка-декларация.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно постъпилото доказателство - писмо с вх. № 13846/22.12.2017 год., ведно с подробно описани приложения /л. 273 - л.280/ от Зам.кмета В.Б., представляващ Община Несебър, изготвено във връзка с Определение на съда от предходното съдебно заседание

 

ЮК. В.: Запозната съм със съдържанието, приложенията. Да се приемат и приложат. Нямаме други доказателствени искания и няма да сочим доказателства.

СТ.ЮК.А.: Запозната съм с представените доказателства. Не възразявам да бъдат приети по делото. Нямаме други доказателствени искания и няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приемат представените писмени документи по делото. Нямаме други доказателствени искания и няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилото писмо с вх. № 13846/22.12.2017 год., ведно с подробно описани приложения /л. 273 - л.280/ от Зам.кмета В.Б., представляващ Община Несебър, изготвено във връзка с Определение на съда от предходното съдебно заседание.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ЮК. В.: Моля да постановите решение, с което да уважите депозираната жалба на община Несебър и да отмените като незаконосъобразна оспорената заповед. В производството при издаване на прогласеното за нищожно разрешение за строеж, развило се през 2011 г., не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата незаконосъобразност, съответно нищожност. Моля да предоставите срок да изложа подробни писмени бележки, както и да ми бъдат присъдени съдебни разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение, както и възнаграждение за съдебно-техническата експертиза.

 

СТ.ЮК.А.:  Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че не се доказаха твърдените от нея обстоятелства, а напротив, изложените аргументи от началника на РДНСК-ЮИР за нищожност на процесното разрешение за строеж. Моля за срок, в който да развия доводи и аргументи относно законосъобразността на обжалвания акт.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и извършени разноски по делото в размер на 200 за изготвяне на СИЕ.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че жалбата на гл. архитект на община Несебър е неоснователна и недоказана, а заповедта на началника на РДНСК- ЮИР е обоснована и законосъобразна и моля да я потвърдите. В този смисъл са събрани и по делото доказателствата.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: