ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: Р. ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1635 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:03 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЛДО Б” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощена от управителя на дружеството, представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.Й.Д. и Р.Д.Д., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба срещу заповед №1098/29.04.2014 г. на Заместник-кмета на Община Бургас за допълване на заповед №12/08.01.2007 г., с която е одобрен ПУП-ПЗР за имот планоснимачен № 39, масив 14, м. Овошките  (б. м. Манаф хенде, землище на  кв. Сарафово, гр. Бургас.

Към делото е приложена административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържаме жалбата.

Моля да се приемат представените с жалбата писмени доказателства. Нямам други искания, нито ще соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам заповедта за законосъобразна.

Няма да представяме доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение, с което да отмените атакуваната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Подробните си съображения за това съм изложила в жалбата и моля при решаване на делото да ги имате предвид. В случая въобще не става въпрос за поправка на фактическа грешка, тъй като непосочването на всички правни основания в един административен акт не е фактическа грешка. В самата заповед изрично е записано: „Допълвам предходна заповед № 12/08.01.2007 г.”, т. е. в случая става въпрос за допълване, което не е направено в предвидения от закона срок. Моля поради това заповедта да се отмени като незаконосъобразна и неправилна и да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, за които съм представила доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: