ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 24.09                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: М.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1635 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Рос строй БилдингООД,
 редовно призован,  се явява адвокат М., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура-Бургас се явява прокурор М..

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.159, ал.1 от ДОПК да бъде конституирана Прокуратурата на Република България, като страна в производството.

 

Съдът с оглед направеното изявление и на основание чл.159, ал.1 от ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 КОНСТИТУИРА като страна в производството Прокуратурата на Република България.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Рос строй Билдинг” ООД против Ревизионен акт № 021201823/01.02.2013година издаден от старши инспектор при ТД на НАП-Бургас, в частта в която е потвърден с Решение № 125/29.04.2013година Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

 АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата. Моля да имате предвид, че обжалваме ревизионния акт в частта, която е изцяло потвърдена, а именно относно установените задължения по ЗДДС.

Няма да сочим други доказателства. Нямаме искания по доказателствата. Правните аргументи подробно сме изложили в жалбата и всичко, което имахме сме го представили в хода на ревизията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Във връзка с наведените възражения имам искане по чл.193 от ГПК, а именно за откриване на производство по оспорване на истинността на представените от жалбоподателя два броя разходни касови ордери, находящи се на стр.72 и стр.73 от делото. Държа да отбележа, че оспорвам  както подписите на лицата, които са ги положили, посочени като ръководител, броил сумата и получил, като не става ясно, кой е положил тези подписи.  Оспорвам и тяхната верност, а именно, че тези пари са върнати на съответните лица, купувачи на недвижими имоти.

Поддържам изложените доводи в решението на директора на Д„ОДОП” на стр.5 по отношение на тези разходни касови ордери, а именно че същите са без номер, дата, без посочено основание за плащане, няма подпис на съставител, както и липсват всякакви счетоводни записвания, че тези суми са излезли от счетоводството на жалбоподателя.

Нямам други доказателствени искания, предоставям на колегата ако се ползва от тези разходни касови ордери, да представи необходимите доказателства, тъй като тежестта на доказване е тяхна.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Искането е относимо, да се уважи.

 

АДВОКАТ М. : Ще се ползваме от тези доказателства. В тази връзка моля да ни бъде дадена възможност да ангажираме доказателства, специално по отношение на двата броя разходни касови ордери ще поискам  допускането на съдебно-графологична експертиза, тъй като се касае за подписи, като ще си формулирам въпросите с нарочна писмена молба. Ще ангажирам и доказателства във връзка с извършеното оспорване, че парите не са възстановени на физическите лица по предварителните договори, като ще поискам гласни доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

На основание чл.193, ал. 2 от ГПК ОТКРИВА производство по оспорване на истинността и автентичността на два броя разходни касови ордери, издадени от дружеството жалбоподател, находящи се на стр. 72 и стр.73 от делото.

 

На основание чл.193, ал. 3 от ГПК УКАЗВА на жалбоподателя, че тежестта за доказване е негова, с оглед на това, че се касае за частен документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с твърдяната от него незаконосъобразност на административния акт.

 

По искането за назначаване на съдебно-графологична експертиза, съдът ще се произнесе след като по делото постъпят въпроси към вещото лице, както и жалбоподателя изрично посочи на кои лица са подписите поставени в двата разходни касови ордери.

 

ДАВА възможност на страните в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание,  да изчерпят доказателствените си искания.

 

УКАЗВА на страните, че ако не ангажират доказателства и не изчерпят доказателствените си искания в определения от съда срок и това доведе до отлагане на делото, на съответната страна на основание чл. 92а от ГПК ще и бъде наложена санкция в размерите по чл. 91 от ГПК.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г.  от 10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: