Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

гр. Бургас, 16.01.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                      ХIII  състав

на осемнадесети декември две хиляди и осма година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т. Е.

                     ЧЛЕНОВЕ: 1/ П. С.

                                              2/ Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С. Х.

като разгледа докладваното от съдия Р. ках дело номер 1635 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по касационна жалба на Х.Т.С. *** срещу Решение № 89 от 26.05.2008 г. по адм. д. № 576/1994 г. по описа на Карнобатския районен съд, с което е оставено без уважение искането за възстановяване на срока за обжалване на Решение № 344 от 24.07.2001 г. по адм. д. № 576/1996 г. по описа на Карнобатския районен съд.

В съдебно заседание процесуалният представител на касационния жалбоподател поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът не изпраща процесуален представител.

Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд-Бургас, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените основания за отмяна на първоинстанционното решение, намира следното:

Касационната жалба е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява основателна.

За да остави без уважение искането за възстановяване на срока за обжалване на Решение № 344 от 24.07.2001 г. по адм. д. № 576/1994 г. по описа на Карнобатския районен съд, първоинстанционният съд е приел, че Х.Т.С. не е доказала, че пропускането на срока се дължи на особени, непредвидени обстоятелства.

Между страните не се спори, че Х.Т.С. не е участвала в производството по обжалване по съдебен ред на Решение № 8055 от 27.07.1993 г. на Поземлена комисия-гр. Сунгурларе и че за постановения по това обжалване съдебен акт същата не е била уведомена. Това се установява и от наличните данни по делото. При положение, че лицето не е било уведомено за постановеното съдебно решение, то за него не е започнал да тече и срокът за обжалване му и следователно не е била налице основната положителна предпоставка за сезиране на съда с искане за възстановяване на срока, а именно: пропускане на срока. Макар и подадената от Х.Т.С. молба до районния съд да не съдържа законоустановените реквизити на касационна жалба, по тълкувателен път се извежда нейната воля, че желае да обжалва именно Решение № 344 от 24.07.2001 г.  по адм. д. № 576/1994 г. по описа на Карнобатския районен съд, поради което районният съд е следвало да изпрати препис от нея ведно с приложенията на другата страна с указание, че същата има право на отговор в 14-дневен срок от получаването й. Като не е сторил това, а се е произнесъл по същество, районният съд е постановил недопустим съдебен акт, който следва да бъде обезсилен и делото да бъде върнато на същия състав от Карнобатския районен съд за изпълнение на съдопроизводствените действия по изпращане на препис от касационната жалба с приложенията към нея на другата страна с указание, че същата има право на отговор в 14-дневен срок от получаването й.

Воден от горното, Административен съд-Бургас, ХIII състав

РЕШИ:

 

            ОБЕЗСИЛВА Решение № 89 от 26.05.2008 г. по адм. д. № 576/1994 г. по описа на Карнобатския районен съд.

ВРЪЩА делото на същия състав от Карнобатския районен съд за изпълнение на съдопроизводствените действия по изпращане на препис от касационната жалба с приложенията към нея на другата страна с указание, че същата има право на отговор в 14-дневен срок от получаването й.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

                 2/