О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 1513/02.07.2018 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на втори юли 2018 година, в закрито заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

                            

разгледа административно дело № 1634/2018 година:

           

Производството е чл.147 ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „ВТА груп“ ЕООД – Бургас с ЕИК *****, представлявано от управителя С.М., против решение № 129/12.06.2018 година на директора на дирекция „ОДОП“ - Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството жалба с вх. № ИТ – 00 - 3839/19.04.2018 година по описа на ТД – Бургас на НАП (вх. № 04-В-Ж-88/25.04.2018 година на дирекция „ОДОП“) против ревизионен акт № Р – 02000217005654-091-001/29.03.2018 година на ТД – Бургас на НАП, като процесуално недопустима.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, защото жалбата не е просрочена, а ответникът не е изследвал всички обстоятелства по подаването на жалбата по пощата. Иска се извършването на „графологическа експертиза“ на пощенски плик. Иска се отмяна на решението, с което жалбата е оставена без разглеждане.

Оспорването е неоснователно.

Жалбата е оставена без разглеждане поради невъзможност да се установи точната дата на подаването ѝ – подадена е по пощата като обикновена пощенска пратка без достоверна дата на постъпването ѝ. Ответникът е приел, че след като срокът за обжалване на РА е започнал да тече на 30.03.2018 година и е изтекъл на 12.04.2018 година (работен ден), а жалбоподателят не е в състояние да докаже на коя дата е подал жалбата (по пощата в град Айтос), защото на плика се разчита само датата на постъпването на пратката в град Бургас – 19.04.2018 година, то оспорването се явява просрочено.

Решението е законосъобразно, но по мотиви, различни от изложените.

Датата на подаване на пратката по пощата се разчита и без помощта на специални знания. Пощенското клеймо в горния десен ъгъл на плика (лист 63 от делото), с който е изпратена жалбата, е бледо, но въпреки това от него може да бъде разчетена датата, на която пратката е приета от пощенските служби – 17.04.2018 година (вторник – работен ден). Датата на депозиране на жалбата (установена по датата на пощенското клеймо на плика) е след изтичането на срока за обжалване на РА. Предвид просрочието на оспорването, решаващият орган законосъобразно е оставил жалбата без разглеждане.

С оглед на изложеното, на основание чл.147 ал.3 от ДОПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВТА груп“ ЕООД – Бургас с ЕИК *****, представлявано от управителя С.М., против решение № 129/12.06.2018 година на директора на дирекция „ОДОП“ - Бургас при ЦУ на НАП.

                                                              

Определението е окончателно.

 

                                                                        СЪДИЯ: