ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 18.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети септември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор: М.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1634по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.Д.К., редовно и своевременно  призован, не се явява.За него  се явява  процесуален представител адвокат В.Г.,надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА – ОД на МВР БУРГАС, редовно призован, се явява  юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор М.

Явява се допуснатия при режим на довеждане свидетел, воден от процесуалния представител на ищеца, който беше изведен от съдебната зала.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото

Ю.К.В.: Да се даде ход на делото. Оттеглям възражението за недопустимост на иска. Не разполагах с цитираните приложения, беше ми изпратен препис от молбата и след като разгледах делото оттеглям възражението за недопустимост.

ПРОКУРОР М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът  като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по искова молба от П.Д.К., ЕГН **********, чрез пълномощник адв. В.Г. от БАК против ОД МВР – гр.БУРГАС с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 1000.00 лева общо, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в отрицателни изживявания вследствие издаването и изпълнението на незаконосъобразна Заповед Рег.№ 427/12.11.2014г. от Я.Г.К.на длъжност мл.ПИ при Първо РУ – Бургас,  ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.07.2015г. до окончателното й изплащане.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на твъдените от него факти и обстоятелства, като представи доказателства за това.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да представи доказателства относно фактите и обстоятелствата, които твърди.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Г.- Нямам възражение по доклада. Поддържам исковата молба изцяло, включително и искането за разпит на свидетел, който водим в днешното съдебно заседание.

Ю.К.В.-  Оспорвам исковата молба. Няма да соча други доказателства. Не се противопоставям на разпита на свидетеля.

ПРОКУРОР М.- Нямам възражения по доклада. Няма да соча други доказателства. Не се  противопоставям на разпита на свидетеля.

Съдът въведе в съдебната зала  водения от процесуалния представител на ищеца свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

К. Д.К.-ЕГН  **********, българин, български гражданин, със  средно образование, брат на ищеца.

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.- Спомняте ли си през  месец ноември 2014 година да се е случило нещо необчайно с брат Ви и какво беше то?

СВИДЕТЕЛЯТ К. К.- Телефонът му беше изключен, той се върна на другия ден .

ВЪПРОС НА АДВ.Г.- Имахте ли наблюдение, след като брат Ви беше освободен?

СВИДЕТЕЛЯТ КР. К. – Говорихме, беше много афектиран, не се чувстваше виновен. Адвокатът му още вечерта, при задържането  му е обяснил, че е неправилно задържан. В момента е в чужбина в Англия. От това задържане  много го боля, тогава беше без работа, ”чашата му преля” така да се каже. Това му се отрази върху решението да напусне страната.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.- Дали от това отношение на полицията все още оказва влияние върху психиката му?

СВИДЕТЕЛЯТ К. К. - Да, опредлено като се  е връщал.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.- Известно ли Ви е, че това не е било единственото  му задържане?

СВИДЕТЕЛЯТ К. К. – Да, знам. Не знам подробности. Съден е условно. Бил е задържан преди това задържане.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.- Свързвате ли с конкретното задържане неговите преживявания?

СВИДЕТЕЛЯТ К. К. - Да, на предходните задържания нямам наблюдения. Заедно живеем, но пътувам. Аз съм запознат с конкретното задържане. Тогава бях в къщи и няма впечатления за другите.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР М.- Кога разбрахте, че е задържан?

СВИДЕТЕЛЯТ К. К. - На другия ден, като се върна от ареста. Каза ми,  че е бил арестуван, не знам в кое полицейско управление. Адвокат е имал осигурен.  Вечерта е отишъл адвоката му. Нямах информация цяла вечер къде е бил. Само говорихаме, че е бил неправилно задържан. Бил е задържан денонощие, точни часове не знам.

Поради изчерпване на въпросите свидетелят К. беше освободен от съдебната зала.

АДВ.Г.- Нямам искания за други доказателства. Делото е напълно изяснено от фактическа страна. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.В.- Също нямам други искания. Да се приключи.

ПРОКУРОР М.- Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.Г.- Аз няма да предавам писмени бележки. Поддържам изцяло исковата молба и посоченото в нея. Тя е съвсем конкретно обоснована. Безспорно установено е от приложено като доказателство по делото адм.дело №2373/2014 година на Административен съд Бургас, че с влязло в законна сила на 08.07.2015 година решение,  заповедта за  задържане  на ищеца П.К. е отменена като незаконосъобразна. Моля да имате  предвид посочените аргументи в исковата молба където има позоваване, включително и на Европейската конвенция  за правата на човека. Безспорно, с оглед на  посоченото влязло в сила съдебно решение заповедта за задържане е незаконосъобразна и като такава тя е отменена. Съответното задържане следва да се счита за произволно. По-конкретно, моля да се имат предвид  показанията на днес разпитания свидетел К. К.. Той действително е брат на ищеца П.К.,  но именно чрез него  могат да се установят най-добре отрицателните изживявания на ищеца, защото той е човекът, с който след освобождаването му от ареста е споделил контретно всичко  това, което  е преживавял  по време на задържането. Особеното в случая е това, че  не само,  че от фактическа страна задържаният е знаел, че не е извършил нищо незоконно и той е чувствал, че по тази причина няма никакво оправдание за задържането му, но както посочи днес свидетелят, адвокатът, който  се е явил веднага след задържането, има тези данни в делото, което е приложено, този адвокат  му е разяснил много ясно, че от правна страна няма никакво оправдание за това задържане. Това още повече е карало задържания да се чувства невинен, но няма как да се противопостави на системата по задържането му. Това че, както посочи свидетеля не му е дадена възможност да се свържи със семейството си, допълнително е затормозило, утежнило състоянието на задържания, защото  близките му  са в неизвестност за това къде се намира той. Не на последно място моля, да имате предвид посоченото от свидетеля, че след като задържаният дълго време е бил безработен и обмислял възможността да напусне страната. След това отношение на  полицията към него, той окончателно е взел решение да напусне  страната, направил го и до момента не живее в България. С оглед на това  моля, да  приемете, че подзащитният ми е претърпял сериозни неимуществени вреди,  изразяващи си в посочените ортицателни емоции, стрес и да присъдите обезщетение. Размерът  на обезщетение следва да бъде определен,  съгласно чл.52 от ЗЗД, по справедливост. Когато сме посочили сумата в  размер на  1000 лева, сме имали  предвид практиката и на Европейския съд по правата на  човека, който и по сходни случаи на задържане от бургаската полиция  е определял  подобен размер, а именно 500 евро. Имам предвид цитираното  дело „Профиров и Петков срещу България”. В този смисъл моля, да произнесете Вашето решението като ни присъдите пососоченото по размер обезщетение, ведно с лихвата,  считано от 08.07.2015 година, когато  е влязло в сила решението на Административния съд по отняна на незаконосъобразната  заповед. Моля, сащо да ни присъдите  и съдебните разноски,  които са в размер на 400 лева  адвокатски хонорар, както и 10 лева  държавна такса по образуването на делото.

Ю.К.В.- Моля да постановите  решение, с което да оставите без  уважание иска, като неоснователен  и недоказан. В хода на делото не се установиха по никакъв начин твърдените негативните преживявания на ищеца - чувство на подтиснатост, унижение и оскърбление. От разпита на свидетеля, близък родственик на ищеца, който заяви,  че единствените негативни  емоции  са афект,  същия е бил афектиран. Отделно от това свидетелят заяви, че е наясно за  предходни задържания, за условно присъда, като същия не беше убедителен относно това задържане кога точно се е осъществило, какво се е случило, като дори имаше противоречие, относно това дали живеят на един адрес. За първи път при разпита се твърдят факти  и обстоятелства, различни, че в резултат на това на ищеца се наложило да напусна страната. Това остана непотвърдено от свидетелските показания. С представеното доказателство - решение на Административен съд Бургас - не са ангажирани доказателства за преживяни негови негативни състояния на стрес. Отделно от това  в случай, че счетете иска за основателен считам, че размера съобразно чл.52 е  прекомерно завишен. Мога  да цитирам практика- дело №2845/2016г.и също дело №5024/2016, решение №5132/2017 година, съобразно  сходни казуси  е определен размер от 200 лв. Моля да ми  присъдите ю.к. възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

ПРОКУРОР М.- Считам, че исковата претенция е прекомерно завишена. Както от разпита на свидетеля и материалите  по делото е видно, че на задържания е осигурена възможност да се свържи с адвокат, неговите права са спазени. Явяването на адвокат сочи,  че с него са извършни действия от страна на полицията, а не просто безцелно задържане, което би се изразило единствено в арестните помещения, а от страна на полицията са се извършили издирвателни мероприятия. По отношение на твърдението, че не е  имал възможност да се свърже с близките  си, той е имал възможност да се свърже с адвоката и адвоката да осъществи контакт с неговите  близки. Неговите права  са били изцяло спазени. Преди  това е бил и друг път задържан,  което е основание на органите на полицията да се насочат към същия с оглед установяване дали действително се касае за извършено  нарушение.

АДВ.Г. - По отношение на  казанато от представителя на ОД на МВР  считам, че не е убедително възражението, че няма доказателства  за негативни преживявания. Действително от разпита на  свидетеля спомена  за приживян афект,  но истината,  че не бях конкретизирал по-подробно въпросите в какво точно се изразяват тези негови негативни преживявания. Въпреки това свидетеля  обясни, че брат му се е почувствал угнетен от това, че добре е разбирал, че от фактическа страна не е извършил нищо незаконно, разбрал  от явилия се адвокат,  чя няма и правно основание за това задържане и въпреки всичко е бил задържан. Що се отнася до това,  което се твърди, че  имал противоречия в показанията на свидетеля дали живее с ищеца, той обясни, че живеят заедно но има случаи когато пътува във връзка с рабатата си. Относно предходната присъда на  ищеца  имало е действително условно осъждане,  както посочва в мотивите си и административния съд, по приложеното  дело. Предишната присъда няма нищо общо  с  предпоставките, които следва да са налице  при решаването на това дали  може да бъде издадена  обжалваната заповед за задържане. При тази заповед трябва да са налице данни и доказателства единствено с деянието във връзка, с което е задържано лицето. Що се отнася до възражението,  че няма данни въпросното незаконно задържане да се е отразило  на лицето да напусне  страната. Отново свидетелят   каза, че това е била  последното,  което е преляло чашата и мотивирало лицето да напусна страната и вече няколко години не се завръща. По отношение на казанато  от прокуратурата, че напълно са били спазени правата на задържания.  Възразявам, че това  е неоснователно, че след като е дадена възможност на задържания да се свърже с адвоката си, това е напълно достатъчно да се приеме, че полицията е изпълнила задълженията. В закона е казано, че следва да бъде уведомено и семейството. Това е допринесло за тревожността.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: