ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,      ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1634 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ К.Д.Г.- редовно уведомен, не се явява. За него се явява процесуален представител адв.П., с представено пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ГР.СОФИЯ  редовно уведомен не изпраща представител.

         За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС се явява прокурор Ч.       

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         АДВ.П.апознат съм с представените доказателства, не възразявам да се приемат като доказателство по делото. Други доказателства няма да соча.

ПРОКУРОР Ч. – Моля да се приобщят доказателства, изпратени  от Окръжна прокуратура. Да се приключи събирането на доказателствата, нямам други доказателствени искания.

         Съдът намира, че делото е изяснено от  фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА  ход на делото по същество.

 

АДВ.П.- Относно искането, което сме депозирали в исковата молба искам да подчертая, че Началникът на Затвора в свое становище №1946/15.09.2016 година признава по-голямата част от тях. На втората  страница  са описани подробно квадратурата на килиите, колко  човека има там, в спалните помещения не съществуват тоалетни, течаща вода, ходенето по нужда става в кофи с капаци-това, което ние твърдим в исковата молба. Относно медицинското обслужване, Вие виждате в преписката, предоставена от Окръжна прокуратура не става ясно защо операцията  се отлага. Всъщност  операцията не е отложена, първоначално операцията е била предвидена на 25.08.2015 г., а и от затвора са насочили да мине през тяхната лекарска комисия, била е пропусната датата и впоследствие самия лекуващ е посочил, че трябва да събере екип на определена дата,  това е причината операцията да бъде насрочената на тази дата, на която е осъществена. Считам, че сме обосновали всичките си искания. Моля да осъдите  ГД на „ИН” да заплати обезщетенията, поискани от нас, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване  на исковата молба. Моля за присъждане на разноските, предоставям  списък на разноските. Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки.

ПРОКУРОР Ч.- Моля да отхвърлите  исковата претенция  като  недоказана и необоснована. Не  е доказано  наличие на бездействие  от затворническата  администрация, от които да се нанесени  неимуществени вреди. Проведена  е процедура по реда на чл.437, т.3 от НПК и на лишения от свобода е предоставено медицинско  обслужване. Ако прецените, че исковата молба е дори и частично основателна правя възражение  за прекомерност на  адвокатското възнаграждение.

Съдът определя 10 дни за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: