ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1634 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ К.Д.Г.- редовно и своевременно призован, не се явява  За него се явява процесуален представител адв.П.,с представено пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ГР.СОФИЯ   редовно  и своевременно призован се явява ю.к.Т.Ч., с представено пълномощно по делото.

         За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС се явява прокурор Г.Д..

         Явяват се свидетелите С.Я.С. и Д.Л.Л.. 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

         Ю.К.Ч.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГОДОКЛАДВА

         Съдът  отстрани свидетели от съдебната зала

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по искова молба от К.Д.Г., ЕГН **********,   против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ при Министерство на правосъдието – гр.София, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер на 23 000.00 лева за причинените му неимуществени вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на органи и длъжностни лица от ГД“ИН“ към МП на РБ при или по повод изпълнение на административна дейност за периода от 11.02.2012г. до 06.04.2012г., от 31.01.2014г. до 29.08.2014г. и от 06.03.2015 г. до 04.08.2016г., ведно със законната лихва върху сумата от 23 000.00 лева, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

Указва на ищеца, че следва да обоснове твърденията си със съответни доказателства.  

Указва на административния орган, че следва да докаже твърденията  си  с представяне на  съответните доказателства.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         АДВ.П.- Не възразявам по доклада. Относно доказателствените  искания поддържам направените искания за рапзпит на свидетели, което  е разпоредено. Тъй като в исковата молба бяхме посочили да бъдат приложени към делото всички справки и становища подадените до Окръжна прокуратура молби за прекъсване. Няма ги тези становища, които мотивират окръжния прокурор да откаже прекъсване  на наказанието. Моят доверител  е подал молба  вх.№7088/24.09.2015 година  чрез началника на затвора до Окръжна прокуратура грБургас за продължаване на прекъсването. По тази молба има изготвено становище, в което е записано  че не се съгласни да се продължи прекъсването. Именно това искам.

Ю.К.ЧАНЕВ- Нямам възражение. Искам да  се внесе уточнение. Исковата молба състои ли се от по шест комулативно съединени искове- дали това са шест обективни комулативно съединени иска  или това е едни общ иск.

АДВ.П. – Искът е с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ- това е един иск, не изменя правната основание на иска.23.000 лева е цената на иска. Разбиването му е отриентировъчно за по- голяма яснота, по отношение  на кои вреди, колко са  претенциите.

Ю.К.ЧАНЕВ - Нямам възражение по доклада с оглед направеното  уточнение. Ще представим исканите доказателства.

ПРОКУРОР ДУКОВ- Нямам възражение по доклада.

Съдът намира за основателно  направеното искане за представяне по  по делото на становището, изготвено от Затворническата администрация гр.Бургас,  по отношение  на направеното от ищеца искане до Окръжна прокуратура гр.Бургас за продължаване на прекъсването на изпълнението на наказанието, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административният орган да представи  посочената  писмена справка, заверена по съответния  ред  най- късно до следващото съдебно заседание.

Съдът въведа в залата свидетеля С.Я.С., на когото снема самоличност, както следва:

 С.Я.С.- ЕГН-**********,българин,български гражданин, без родство с жалбоподателя,с основно образование.

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината

ВЪПРОС НА АДВ.П.-Познавате ли К.Г., от къде и от кога до кога сте били заедно в Затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ С.- Познавам го от затвора, не мога да кажа точно от кога,мисля че  от 2015 година, не мога да кажа точните  месеци.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - В една  килия ли бяхте с него?

СВИДЕТЕЛЯТ С. – Да, в килия №306,  девета група, трети малък коридор.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Колко е голяма килията?

СВИДЕТЕЛЯТ С. -Около 20 кв.м.

ВЪПРОС НА СЪДА - Колко време бяхте там заедно и колко човека бяхте в една килия?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Около 2-3 месеца, бяхме заедно осем  човека.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Има ли течаща вода?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Нямаше течаща вода, след вечерна проверка ходихме в кофи, на етажа имаше около 60 човека, три клекала има в една тоалетна, два душа има в банята, като тя  се ползва  по график- вторник и четвъртък  преди обяд.

ВЪПРОС НА АДВ.П. – Констнатин  беше ли болен от нещо?

СВИДЕТЕЛЯТ С.   -Беше опериран от хемороиди. Той беше в прекъсване и после го сложиха при нас, след операцията. Мисля, че имаше молба за прекъсване,но  доколкото си спомням  му отказаха, не знам точно за какво.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Колко ел.крушки има в спалнята?

СВИДЕТЕЛЯТ С.- Две крушки, но   едната не работеше, два прозореца имаше в килията, два двойни прозореца, двойни вишки, до прозорците има вишки, които не закриват прозорците.

ВЪПРОС НА АДВ.П. -Кога се осигуряваше достъп до течаша вода е имахте ли стая за свижидане?

ВЪПРОС НА АДВ.П. -От 6.00 до 8.00 часа. Стаята за свиждане може да влизат 10-на лишени от свобода през 3 мрежи с гледат. При един  може по 4-ма човека на свиждане,  може да бъдат около 40 човека в стаята за свиждане. Няма телефони, голямо викане и доста трудно да се чуем, аз съм избягвал да правя свиждания. В тази килия  имаше хлебарки и дървеници. През този период,  когато той беше с нас имаше дървеници и хлебарки. Дървеници и хлерарки в Затвора гр.Бургас има постоянно. Пръскат от време на време, но не изчезват.

Свидетеля С.  беше освободен от съдебната зала.

 

СЪДЪТ  въведе  свидетеля Д.Л.Л. в съдебната зала, на когото снема самоличност, както следва:

Д.Л.Л.- ЕГН **********, българин български граждани, с основно образование, без родство с жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.П.- От кога  познавате  Костантин, в затвора лежали сте в една килия?

СВИДЕТЕЛЯТ Л. – Откакто  влезе в затвора бяхме заедно- 2012 или 2013  година, не си спомням тчно, от когато той влезе в затвора, след приемото  отделение бяхме  в една килия, в девета група.

ВЪПРОС НА АДВ.П. -  В  коя килия?

СВИДЕТЕЛЯТ Л. - на пети  етаж, първата вдясно, не си спомням номера, големината на килията  беше 4 на 5 метра. Докато той беше там бяхме около 15-16 до 20 човека. Докато си излезе  от затвора бяхме в една килия. Около година бяхме заедно.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Имаше ли течаща вода?

СВИДЕТЕЛЯТ Л. – В килията нямаше течаща вода, ходенето до тоалетна  ставашие в кофи, една кофа на една килия,  няма  обособен кът, една гола килия, няма нищо заградено. Течаща вода има в общите помещения  от 6.30. От 8.30 до 19.30 ч се ползва , преди и след това затварят килиите. Имаше три тоалетни на салон от  над 100 човека.

ВЪПРОС НА АДВ.П.- Имаше ли пряк достъп на дневна светлина, имаше ли ел.крушки?

СВИДЕТЕЛЯТ Л.- Имаше една крушка - пура  от дългите, кабелите  висяха,  имаше два прозореца, вишките бяха на два етажа.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Имаше ли  хлебарки, дървеници?

СВИДЕТЕЛЯТ Л. – Да, имаше дори и мишки. Къпането  ставаше във  вторник и четвъртък  от 8.30 до 12.00 часа на обяд. На петия етаж няма  налягане.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Свижданията как ставаха, колко човека и колко близки можеха да влязат?

СВИДЕТЕЛЯТ Л. – Мисля, че бяха единадесет  места за свиждане, с двойна мрежа и на един метър има друга мрежа. На всички човек ако дойдат още 3-4 на свиждане, стават около 40 човека  на свиждане, голяма гирултия, не се чува нищо.

           ВЪПРОС НА АДВ.П. - За 2015 -2016 година  засичали ли сте се  с него?

СВИДЕТЕЛЯТ Л. – Знам, че беше в затвора, аз съм го виждал да ходи в стационара, не знам защо е ходил там, там няма лекари. Аз съм ходил по работа  в стационара, няма течаша вода, няма вода при болните, има наблизо една тоалетна, има някои старшини ги пускат да ходят до тази тоалетна.

АДВ.П.-  Аз нямам други  доказателства, освен  документа, който поисках.

ПРОКУРОР ДУКОВ- Нямам доказателствени искания.

Ю.К.ЧАНЕВ- Съща нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа страна, предвид  необходимостта  от събиране на допълнителни доказателства по него, порадо което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2016 година  от 14.30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:40 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: