ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 05.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На пети ноември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1634 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят С.В.Л. - редовно уведомена, се представлява от адв. Н. - представя пълномощно.

За ответника - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП-редовно уведомен, се явява юк. М. - представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на С.Л. против ревизионен акт, с който на жалбоподателя са определени задължения по ЗДДФЛ за 2008 и 2009 година.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Имам доказателствено искане, а именно: допускане до разпит на М.И.Л. и В.И.Л. при довеждане относно изясняване на обстоятелството какви суми са предоставили на майка си през ревизионния период. След изслушване на свидетелите ще поискам съдебно-счетоводна експертиза, която да съобрази събраните гласни доказателства.

 

Юк. М.: Считаме, че жалбата е просрочена. Решението на Директора на Дирекция ОДОП е връчено на 30.05.2013г., като законовия 14-дневен срок за обжалване изтича на 13.06.2013 г., а  жалбата е входирана на 17.06.2013 г.

 

Адв. Н.: Във връзка с направеното възражение, оспорвам обратната разписка в частта на положения подпис от С.Л., като твърдя, че подписът не е на лицето, с оглед на което не е налице редовно връчване, а самата жалба е подадена на ръка в деловодството на НАП.

В тази връзка моля да допуснете съдебно графологична експертиза, която да установи дали подписа на обратната разписка е подписа изпълнен от лицето С.Л..

 

С оглед изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

ДОПУСКА до разпит – при довеждане като свидетели – М.И.Л. и В.И.Л..

 

Съдът счита, че следва да установи начина, датата и лицето, които са получили пощенска пратка с номер 1100014637585, оформена с известие за доставяне от пощенски оператор „М и БМ ЕКСПРЕС” ООД.

 

Съдът счита, че искането на адв. Н. за допускане на съдебно криминалистична експертиза е основателно и следва да бъде уважено.

 

Съдът счита, че следва да изиска от третото неучастващо лице „М и БМ ЕКСПРЕС” ООД справка за лицето, което е извършило доставката и за лицето, което е получило доставката, както и за датата на нейното доставяне.

 

С оглед на изложеното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА криминалистична експертиза на подпис и на текст в известие за доставяне с № 1100014637585 на „М и БМ ЕКСПРЕС” ООД /л. 7 от делото/ - вещото лице да установи дали С.В.Л. е изпълнила текста „С.В.Л.” в графа „получател”, както и дали подписът положен след този текст принадлежи на С.В.Л.. Вещото лице да сравни положения подпис под известието за доставяне и със съдържащите се в делото документи носещи подписа на С.В.Л. на л. 48, л. 54, л. 124, л. 125, л. 130, л. 131 и други.

 

НАЗНАЧАВА вещото лице С.Ж..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200 лв., вносими от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес по сметка на  Административен съд Бургас.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнението на задачата след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице „М и БМ ЕКСПРЕС” ООД гр.София да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението справка за това кой е връчил, на кого е връчено и на коя дата пощенска пратка, оформена с известие за доставяне 1100014637585.

 

Юк. М.: По делото са налични много доказателства, включително и почерк на жалбоподателя, които са идентични с подписа, който е положен. Видно от стр. 6 начина на изписване на трите имена, включително и подписа на жалбоподателя, са идентични с написаните такива и положен подпис в обратната разписка. По делото има над 10 документа подписани лично от жалбоподателя и видно от тях подписа и почерка са едни и същи. Моля в следващото съдебно заседание жалбоподателката да бъде призована и да каже дали лично тя е положила подписа върху обратната разписка.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.02.2014 година от 13,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: