ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Л.

Прокурор: Деян П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1633по описа за 2017година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

          ИЩЕЦЪТ С.С.С., редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се от  процесуален представител адв.С.П. от БАК, надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

           ЗА ОТВЕТНИКА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СОФИЯ, редовно и своевременно призован  се явява процесуален представител ю.к.Л., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ЗАОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор П.   

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Л.  : Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР П.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по искова молба от С.С.С., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, с процесуален представител адв. П., срещу Агенция Митници с ЕИК 000627597, ул.Г.С.Раковски №47, град София за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203, ал.1вр.чл.205 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 301,85 лева, представляващи причинени имуществени вреди в следствие отменено с окончателен съдебен акт като незаконосъобразно Наказателно постановление №852/206 година, издадено от началника на Митница Бургас.

Указва на страните доказателствената тежест, както следва: В тежест на  на ищеца, в случай, че се позовава   на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, негова е тежестта да установи налачието на същите. Идентични са указанията  и към ответната страна в производството Наред с това в тежест на ищеца  е да  установи  твърдяното противоправно действие респ.бездействие на органа, от чието име се явява съответното  юридическо лице-ответник по настоящето производство, наличието на имуществена вреда, доказана по основание и размер, както и пряката причинно- следствена връзка между дейянието и вредата.

Докладва постъпилата искова молаба, ведно с писмени доказателства, относно проведено административно производство и съдебните актове по същото. 

С входящ № 6792/03.07.2017 година е постъпил отговор на исковата молба от Агенция Митници, чрез процесуалния представител ю.к.Мартин Л..

Съдът докладва, че по делото е постъпило изисканото от Районен съд град Малко Търново НАХД № 238/2016 г.с  входящ № 6940/06.07.2017 година.

АДВ.П.- Поддържам исковата молба. Моля да бъдат прети  всички доказателства. Няма да соча други доказателсва. Представям списък по чл.80 от ГПК.

Ю.К.Л.-Оспорвам изцяло исковата молба. Имам доказателствени искания, които са направени в отговора на исковата молба. Поддържам искането за представяне на досъдебното производство.

АДВ. П.- Досъдебното производство следва да бъде изискано от ОД на МВР Бургас. Досъдебното производство е ДП №251-ЗМ 108/ 2016 година по описа на ОД на МВР Бургас- Икономическа полиция  с изх.№3694 на Окръжна прокуратура Бургас.

ПРОКУРОР П.-Нямам възражения по доклада.Да се приемат доказателствата.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че поисканата справка  е адресирана  до  РУ Малко Търново към ОД на МВР Бургас, което няма отношение към досъдебното производство намира, че повторно искане следва да бъде отправено до ОД на МВР-Бургас, сектор Икономическа полиция, като бъдат изискани същите данни.

СТРАНИТЕ –Към настоящият момент нямаме други доказателствени искания.

Съдът, по доказателствата

                             О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА предствените  с исковата молба писмени доказателства, както и служебно изисканите  и представени такива.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно и всестранно изяснено от фактическа страна, намира че същото не следва да бъде приключвано  и делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  19.07.2017 година от 14:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да бъде изпратено писмо до ОД на МВР, сектор „Икономическа полиция“, включително и по факс за своевременно представяне на исканата информация.

 

Протоколът изготвен в  съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: