ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти октомври                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1633 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,40 часа се явиха:

         Жалбоподателят В.С.П. - редовно уведомена, не се явява. Вместо нея  се явява адв. А. – представя пълномощно.

         За ответника – кмета на Община Несебър - редовно уведомен, се явява гл. юк. В. - представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на В.П. против заповед на  кмета на община Несебър, с която на жалбоподателя е разпоредено премахването на строеж, определен като незаконен, установен  в ПИ с идентификатор 51500.506.429 по КККР на гр. Несебър.

 

         Адв. А.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приемат доказателствата.

 

         Гл.юк. В.: Оспорвам жалбата.

         Имам доказателствени искания: моля да се приемат приложените писмени доказателства, представляващи административната преписка. В преписката има представена жалба в нечетливо копие на втора страница.         Представям допълнително в цялост жалбата, която е част от административната преписка. Моля да приемете два броя нотариални акта, които са издадени за служебно ползване от Служба по вписванията при Районен съд Несебър, които касаят самостоятелни обекти, описани в издадената заповед и са собственост на жалбоподателя П..

         Представям и справка, издадена от община Несебър, за отделните самостоятелни обекти, описани в нотариалните актове, която се изготвя на база осигурен служебен достъп на служители в общината и е от системата КАИС на Агенцията по кадастър.

         Представям цветни снимки направени на процесната площадка на 28.04.2016 г.

 

         Адв. А.: Не възразявам представената справка да бъде приобщена към доказателствата. Не възразявам фотографиите да бъдат приобщени към доказателствата, но оспорвам достоверността на твърдяната дата на тяхното изготвяне, тъй като няма как да се установи кога са изготвени.

 

         Гл.юк. В.: Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза  със задача: вещото лице да посети процесния имот на място и след като има предвид представените доказателства и ако прецени след справка в СГКК Бургас, да отговори на въпроса:

1.     Сграда с идентификатор 51.506.429.1, колко входа има?

2.     Да се посочи местоположението и размерите на процесната бетонова настилка, по конкретно спрямо източния вход на сградата.

С експертизата целим да установим оспорването, направено току що, относно датата кога е установено това положение, видно от фотографиите. Вещото лице би могло да удостовери и технически по сградата и по- специално по самостоятелния обект с идентификатор 51.506.429.1, дали има по него конструктивни промени и поставена врата с излаз към бетоновата площадка. Ще се установи по делото дали тази бетонова площадка обслужва само самостоятелните обекти, собственост на жалбоподателя, и че достъп до тези самостоятелни обекти има само единствено през тази врата. От вътрешната страна няма достъп през този вход , той е в непосредствена близост до обект с идентификатор 51.506.429.1, има преградна стена и достъпа се осъществява през тази бетонова площадка и тази врата.

 

         РЕПЛИКА на адв. А.: Възразявам по повод доказателственото искане и моля да не бъде допускано. По делото се съдържат редица технически документи, от които съдът може непосредствено да придобие впечатление, включително чрез тези снимки по делото, както и чрез констативния акт. Вещото лице няма как да отговори кога е изградено това съоръжение, понеже ще решава задачите поставени към настоящия момент. Считам, че експертизата е  безпредметна, но предоставям на преценката на съда.

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя, съгласно описа на л. 6 от делото.

         ПРИЕМА доказателствата, представени от ответника, съгласно описа на л. 2-3 от делото.

         ПРИЕМА писмените доказателства представени в днешното съдебно заседание  от юк. В., а именно справка от КАИС, два броя нотариални  актове № 128, том ІІ, рег.№ 2160, нот.дело № 317/19.05.2015 г. и № 115, том ІІ, рег. № 2063, дело № 304/2015 г., четливо копие от жалба от 19.04.2016 г. и снимки за прегледност.

 

         Съдът счита, че искането за допускане на съдебно-техническа експертиза  е основателно със следните уточнения:

         Вещото лице да установи точното местоположение на процесната бетонова площадка, нейните размери, материала от който е изградена. Вещото лице да изследва самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 51500.506.429, собственост на жалбоподателя П., съгласно представените нотариални актове № 128/2015 г. и 115/2015 г. и да установи има ли друга възможност за достъп до тези обекти с изключение на оформения достъп от външната страна на сградата през бетоновата площадка, която е изградена пред сградата.

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачата формулирана непосредствено преди настоящото определение.

         НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш..

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200,00 лв., вносими от ответника в 10-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         Съдът счита, че делото следва да бъде попълнено и със свидетелски показания с оглед установяване момента на извършване на строежа и евентуално авторството на извършителя.

         Съдът констатира, че в представената и приета жалба от сдружението на собствениците, четливо копие от която е представена в днешното съдебно заседание,  се съдържат имена и телефонни номера на лица, които са се подписали.

         Съдът не разполага с адреса на тези лица, за да бъдат призовани, но разполага с телефонни номера, които те са посочили за връзка.

         Затова, счита, че може да бъде извършено призоваване на тези лица по телефона с оглед евентуалното им свидетелстване в следващото съдебно заседание.

         Съдът констатира, че тази жалба е подписана от З.З. с телефон № *********

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДА СЕ ИЗИСКА справка за лицето З.З. живуща в гр. Несебър от административната система на съда – за евентуалното й призоваване като свидетел в настоящото производство.

 

         Адв. А.: Нямам други доказателствени искания.

         Гл.юк.В.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2016 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: