ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 30.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесети септември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1633 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Трансметал индъстри” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: В днешното съдебно заседание не водим  втория ни допуснат свидетел, но поддържаме искането си. Свидетелят е с име А. М., който в момента се намира в чужбина. Знам, че само за 10 дни е бил в България и то по време на съдебната ваканция. Нямам друг свидетел, който да го замени и моля да бъде отложено делото за друга дата за да бъде разпитан и този свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че тъй като няма яснота кога ще бъде в България и кога ще може да се яви, а и като си дойде дали съда ще може да се съобрази с идването му и да го разпита, то вторият свидетел следва да се заличи. Свидетелят беше допуснат преди три заседания и два пъти се отлагат делото именно, че не може да бъде разпитан. Тъй като не разбрах какво ще се установява и самото лице по документите никъде не фигурира като страна по договор, нито по протокол, нито фактура, моля да се уточни какво ще се установява със свидетелските му показания.

 

АДВОКАТ К.: Със свидетеля ще установяваме действително, че има сделка между дружество „Вендам” и жалбоподателя. Свидетелят е присъствал на натоварването на сандвич панелите и именно той е свързал доверителя ми с представителя на другата фирма, т.е. бил е посредник на сделката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че за тези факти беше разпитан свидетел в предходното съдебно заседание и не се налага разпит на втория свидетел за същите обстоятелства, а и реалност на доставка със свидетелки показания няма как да бъде доказано.

 

Съдът съобрази заявеното в днешното съдебно заседание от представителите на страните като счита, че доколкото днешното съдебно заседание е четвърто поред, а още в съдебно заседание от 04.02.2015година е предоставена възможност на жалбоподателя в конкретно определен срок да изчерпи доказателствените си искания, респ. страната е имала достатъчно възможност да ангажира доказателства. След като в продължение на шест месеца искания свидетел не може да бъде доведен от страната, то събирането на това доказателствено средство представлява особена трудност по смисъла на чл. 158 от ГПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК и делото следва да се гледа без него. Същевременно съдът приема, че доколкото за същите факти в предходно съдебно заседание бе разпитана свидетелката Л., то съгласно нормата на чл. 159, ал. 2 от ГПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК, вторият свидетел е допуснат при посочената от закона евентуалност. Съдът счита, че в настоящия случай са налице предпоставите на чл.253, ал. 2 от ГПК във вр §2 от ДОПК, още повече, че видно от определението, с което са допуснати гласни доказателства на жалбоподателя, свидетелите не са допуснати поименно, поради което той не е бил обвързан с конкретно лице, с което да установи фактите които иска да докаже в настоящото производство. За същите факти е ангажирал свидетелските показания на г-жа Л..

Предвид изложеното и на основание чл.253 от ГПК, във връзка с §2 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ определението от закрито заседание от 25.02.2015година, с което е допуснал на жалбоподателя двама свидетели, като заличава единия от тях.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да се приключи събирането на доказателства и се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н съдия, моля да постановите решение, с което да бъде уважена жалбата на доверителя ми, като подробни съображения ще представя в писмени бележки в указан от Вас срок.

Претендирам направените разноски по делото, като не представям списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и потвърдите обжалвания ревизионен акт  в частта потвърдена с решението на директора на Д„ОДОП”Бургас”, както и в обжалваната част, тъй като ревизионен акт не се обжалва изцяло.

Ще представя писмено становище по съществото на спора в указан от съда срок.

Моля да ми бъде присъдено  юрисконсултско възнаграждение.

 

На основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 14.10.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: