ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 04.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1633 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 15.36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Трансметал индъстри” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ К.: За днешното съдебно заседание съм упълномощена, но моля всички съобщения по делото да се изпращат до адвокат Кожухаров на посочения в пълномощното адрес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 8546/14.11.2014 година от процесуалния представител на ответника, към която е приложено копие на обратна разписка за връчено решение №197/14.07.2014година на директора на Д”ОДОП” Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 9743/18.12.2014година от адвокат Кожухаров, с която заявява, че ще се ползва от оспорените от ответника документи.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 255/12.01.2015година от жалбоподателя, която потвърждава всички извършени процесуални действия от адвокат Николай Росенов Кожухаров.

 

АДВОКАТ К.: Заявявам, че подписите под договора и приемо-предавателния протокол, които са оспорени в предходно съдебно заседание от ответника са положени от Гена Арсова, като представляващ дружеството „Вендам“ ЕООД. Желая да се ползвам от тези доказателства и моля да откриете процедурата по проверка на оспорените документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ще се ползваме от оспорените документи.

 

С оглед заявеното от представителя на жалбоподателя  и изричното оспорване в от процесуалния представител на ответника,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване истинността, с предмет на оспорване автентичността на подписите, положени от представителя на „Вендам” ЕООД – Г. А., на следните документи:

 

Договор за доставка на сандвич панел от 01.08.2012година между жалбоподателя и „Вендам” ЕООД-стр.172 на преписката /л.371 от делото/ и

Приемо-предавателен протокол от 01.08.2012година /л.370 от делото/;

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че е негова тежестта да докаже, че подписите за получател под оспорените документи са положени от Г. А., като представител на „Вендам” ЕООД, т.е. че документите са автентични.

 

АДВОКАТ К.: Във връзка дадената ми доказателствена тежест, моля да бъдат допуснати до разпит трима свидетели. Единия свидетел от страна доверителя ми, единият свидетел от „Вендам” ЕООД и евентуално трети свидетел представител на „Орудица 2000”ООД. С показанията на свидетелите ще установяваме, че действително имаме сключени сделки и извършени доставки, т.е. че жалбоподателя и „Вендам”ЕООД съществуват търговски взаимоотношения и действително са получени въпросните панели, които след това са продадени на фирма „Орудица 2000”ООД. Моля да ми предоставите възможност с писмена молба да посоча имената и адресите на свидетелите, като след техния разпит евентуално ще поискаме и други доказателства.

Към момента нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да не уважавате искането за допускане на свидетелски показания за сочените обстоятелства, защото те не могат да бъдат установени с тях. В ДОПК изрично са посочени хипотезите при които са допустима да се доказват факти и обстоятелства със свидетели и настоящото искане не попада в тях, поради което същото е недопустимо. В ДОПК в частта за съдебното обжалване, препраща в частта на писмени обяснения давани в хода на ревизията за установяване на тези факти и закона не допуска свидетелски показания.

Относно тези два документа, които оспорваме е опитано да се съберат при извършената насрещна проверка, но не са представени доказателства и писмени обяснения, като е направена проверка в НАП  и е открито, че съгласно фактура са закупени сандвич панелите от „Вандам”ЕООД от „Велмейс”ЕООД и това е описано, както в ревизионния акт, ревизионния доклад и решението на директора на Д”ОДОП”-Бургас.

Отделно от това са извадени разпечатки от търговския регистър за съгласие на управителя на дружеството и при така направената съпоставка на подписа, тъй като и съгласието е с нотариална заверка и този поставен в договора и приемо-предавателния протокол, е видно размиването в подписите.

Да се приеме представената обратна разписка от нас по делото като доказателство.

 

Съдът намира, че днес заявеното от процесуалният представител на жалбоподателя доказателствено искане следва да бъде прецезирано след като бъде изразено становище по възражението, заявено от процесуалния представител на ответника. Следва също така жалбоподателят да съобрази, че относно автентичността на подписите на оспорените документи са необходими специални знания, с които съдът не разполага и в този смисъл в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание жалбоподателят следва да изложи доказателствените си искания, ако има такива.

Представения от ответника документ е относим към настоящото производство и следва да бъде приет като доказателство

Предвид горното, съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, с молба, с препис за другата страна да прецезира доказателственото си искане, както имената на исканите свидетели, така и точните им адреси, в случай че искат да бъдат при режим на призоваване, както и да ангажира други доказателства.

 

УКАЗВА на жалбоподателя след определения 14-дневен срок при заявяване на доказателствения искания, съдът ще приеме, че са несвоевременно направени на основание чл.92а от ГПК ще наложи глоба в размерите на чл.91 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент. Моля следващото съдебно заседание да бъде отсрочено за по-дълъг срок, например края на април началото на май месец 2015 година, тъй като ми предстои лечение, което обективно ще ме постави в невъзможност да защитавам доверителя ми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не се противопоставям делото да бъде отложено за месец май 2015г.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 13.05.2015 година от 14.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Делото да се докладва в закрито заседание при постъпване на молба от жалбоподателя или след изтичане на 14-дневния срок, но не по-късно от 20.02.2015г.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: