ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 12.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1633 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Трансметал индъстри” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител. Призовката е получена чрез служителка на жалбоподателя - Е.Х. на 19.09.2014година.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

На второ четене и именното повикване в 13:35 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Трансметал индъстри”ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Трансметал индъстри”ЕООД против решение № 197/14.07.2014година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, в частта, в която не е отменен ревизионен акт №201302689/27.03.2014 година на инспектор при ТД на НАП-Бургас.

Иска се от съда да отмени ревизионния акт, в частта, в която е потвърден с решение № 197/14.07.2014година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас относно начислените задължения за ДДС за периода от 01.08.2012година до 31.08.2012година и начислените задължения по ЗКПО за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. и в частта от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Констатациите в ревизионния акт не се ползват с презумпцията за истинност, тъй както в случая ревизията не е проведена по особения ред на чл.122 ДОПК. Доколкото реалността на доставката е положителен факт от обективната действителност, то този факт подлежи на доказване от ревизираното лице. За установяване на този релевантен факт, който жалбоподателят твърди с жалбата си, съдът, който е съд по същество, предоставя възможност на жалбоподателя в разумен срок да сочи доказателства, вкл. и при необходимост чрез ангажиране на вещо лице със специални знание, с които съдът не разполага.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по указанията дадени с доклада на съда. Представена е цялата административна преписка и моля да се приеме.

Моля да ми бъде дадена възможност в определен от съда срок да представя писмени доказателства касаещи връчването на решението на директора на Д”ОДОП”, с което е потвърден частично обжалвания ревизионен акт.

На следващо място искам да посоча, че в решението е допусната техническа грешка на стр.10 от него/л.11 гръб от делото/, втори абзац където е записано „…По отношение на извършеното от органа по приходите преобразуване на финансовия резултат за 2012година в посока увеличение на основание чл.28, т.4 от ЗКПО..”,  моля да се чете „чл.28, ал.4, а не точка 4“.

На трето място във връзка представените доказателства от страна на жалбоподателя, оспорвам истинността на представените договор за доставка на сандвич панел между жалбоподателя и „Вендам”ООД-стр.172 на преписката /л.371 от делото/ и приемо-предавателен протокол от 01.08.2012година /л.370 от делото/. Оспорването е както по отношение верността на съдържанието, така и за автентичността на подписа положен от представител на „Вендам” ЕООД. Други доказателствени искания нямам.

 

Съдът, като съобрази заявеното в днешното съдебно заседание  от представителя на ответника, както и искането на жалбоподателя направено в жалбата да сочи други доказателства в подкрепа на твърденията си, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя на основание чл. 193, ал.2 от ГПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК, в 14-дневен срок от съобщението, да заяви изрично ще се ползва ли от представените частни документи оспорени в днешното съдебно заседание от представителя на ответника - Договор за доставка на сандвич панел между жалбоподателя и „Вендам”ООД и приемо-предавателен протокол от 01.08.2012година по същия договор, като го уведомява че при липсата на волеизявление съдът ще приеме, че „Трансметал индъстри”ЕООД няма да се ползва от тези документи и ще ги изключи от доказателствата по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира други доказателства в указания 14-дневен срок, като го уведомява че след изтичането на срока искането за събиране на други доказателства ще бъде последвано от налагането на санкция по чл.92а от ГПК, тъй като ще стане причина за неоснователно отлагане на делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок от днес на ответника да представи писмени доказателства, поискани в днешното съдебно заседание .

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 04.02.2015 година от 15.20часа, за която дата и час ответника уведомен от днес.

Да се изпрати съобщение до жалбоподателя с указанията и последствията при неизпълнение.

 

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на 14-дневния срок от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.42 часа.

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: