ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 19.09                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на деветнадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1632 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бургас фишинг“ЕООД, редовно призован, се явява управителя лично и с адвокат П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ  началник отдел „Оперативни дейности“Бургас в Главна дирекция“Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрнисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано по жалба на „Бургас фишинг“ЕООД, против  заповед за налагане на принудителна административна мярка  №ФК-178-0343712/30.06.2018 г. на началник отдел „Оперативни дейности“Бургас в Главна дирекция“Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е запечатан търговски обект – риболовен магазин, находящ се в гр.Б., ,  и забрана за достъпа до него за срок от 30 дни.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт от ответника с писмо вх.№8728/02.08.2018 г..

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

         

АДВОКАТ П.:  Поддържам жалбата.      Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.        В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете протокол за запечатване/отпечатване на обект от 11.06.2018 г., разписка за запечатване от 11.06.2018 година. Други доказателства няма да соча.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неправилна и неоснователна. Моля да бъде приложена по делото депозираната административна преписка. Няма да соча нови доказателства. Да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства, не възразявам срещу това. Нямам други доказателствени искания.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от П. в днешното съдебно заседание, а именно протокол за запечатване/отпечатване на търговски обект при наложена ПАМ от 11.06.2018г. и разписка от 11.06.2018г..

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател,  искам да кажа, че ЗПАМ е неправилна и  незаконосъобразна. При самото и съставяне са допуснати множество технически грешки, които са нарушили правото на защита на жалбоподателя. В самата заповед е записано, че е издадена на 30.06. 2018г., а от самата разписка която представих днес и протокол е записано, че самият обект е запечатан на 11.06.2018 г.  като служителите от НАП изрично в разписката са посочили същата заповед издадена на 30.06.2018 г., т.е. обектът е запечатан преди издаване на самата заповед. На следващо място е записано в заповедта, че проверката извършена на 25.05.2018 г. в  магазин „Тарабука“,  а магазинът е „Трабуко“ и като това наименование магазинът е много повтаряно в заповедта. Записано е, че на 28.05.2018г. в 15,20 ч. е извършена контролна покупка  и не разбираме дали проверката е била на 25.05.2018 г. или на 28.05.2018 г.. На стр. 4 в заповедта по средата е записано предварително запечатване на автомивка, а по късно риболовен магазин и не става ясно какво се запечатва с тази заповед. Всички тези нарушения правят заповедта неправилна и незакононосъобразна и са нарушени правата на жалбоподателя на защита и моля същата да бъде отменена. Още повече за датата на проверката исках да заявя, датата 25.05.2018г.  когато е извършена проверката е потвърдена с двата акта, които са представени в преписката по делото, а не както е записано на 28.05.2018 г. и за това моля да отмените заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, моля да приемете така посочените допуснати грешки в изписването на датите цитирани от представителя на жалбоподателя на магазина, че се дължат на техническа неточност, т.е. технически грешки. Самата заповед е издадена на основание  на протокол за извършена проверка, който е приложен към преписката и от който става видно какво е нарушението извършено от дружеството-жалбоподател,  кога, в колко часа и какви са доказателствата, които го обосновават. Предвид това считам, че не би следвало да има недоразумение относно датата на извършване на проверката, относно къде е  извършена, в какво се състои допуснатото нарушение на дружеството. Още повече  са издадени и два АУАН, в които също са упоменати какъв вид нарушения има извършени от въпросното дружество и по отношение на това не би следвало да има спор. Моля да приемете, че допуснатите технически  грешки не са отразили сериозно относно правилността и законосъобразността на ЗПАМ и моля да постановите вашия съдебен акт, с който я потвърдите. Моля да присъдите в полза на ТД на НАП Бургас юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ П.: С протокола, който е съставен за извършване на проверка не се запечатва обекта. Обектът се запечатва със заповедта. Цитираните актове са за друго производство. Ние цитираме самата заповед и най-вече датата на издаване  на 30.06.2018г.. Искам да уточня, че поддържам писмените обяснения/жалба/

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в14.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: