ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На двадесет и осми октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 1631 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Едноличен търговец „СК Консултантс - С.К.“, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Началник отдел „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след като съобрази становището на страната и констатира, че не са налице процесуални пречки,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Едноличен търговец „СК Консултантс - С.К.“ против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-213-0272554/07.06.2018г. издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ при главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е наложено запечатване на търговски обект сергия за плод и зеленчук, находящ се в гр. Бургас, ж.к. Изгрев, пазар „Велека“ и е забранен достъп до него за срок от 12 дни.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата.

Моля да бъде приложена така представената административна преписка, ведно с доказателства в нея. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Искам да заявя, че преди два дни извърших проверка, но наказателно постановление не беше излязло и не мога да го представя. Ако ми дадете възможност ще го представя, ако е налично.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ЗАДЪЛЖАВА административният орган, чрез юрисконсулт Л., да представи издаденото наказателно постановление, във връзка с представения по делото Акт за установяване на административно нарушение № F 388276/07.06.2018г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.11.2018г. от 10.45ч., за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: