ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  десети  октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1631 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.К.- редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.В.С., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ  ДИРЕКТОР НА РД ПБЗН БУРГАС редовно и своевременно призован се явява лично В.В..

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.С.: Да се даде ход на делото. Моля да не се има предвид молбата ми за изчакване.

ОТВЕТНИКЪТ В. : Да се даде ход на делото

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГОДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Г.Д.К., ЕГН **********, държавен служител, инспектор IV степен в РД „ПБЗН“ – Бургас, чрез адвокат В.С., АК – Варна против Заповед № ПЗ-397/26.07.2016г. на директора на РД „ПБЗН“ – Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от шест месеца.

Иска се отмяна на оспорения административния акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         Съдът докладва, че с вх. № 9364/07.10.2016  година по делото е постъпил писмен отговор на жалбата от  ответника директора на РДПБЗН, МВР В.В., чрез процесуалния представител юрисконсулт Г.Д., с който се излагат съображения за  неоснователност на жалбата. Приложени  са  писмени доказателства, както следва: удостоверение от 5.10.2016 г., заверен препис от длъжностна характеристика и заверен препис на Протокол, рег.№317/07.07.2011 година, за запознаване с длъжностна характеристика.

Съдът предостави възможност на адв.С.  да се запознае с приложените писмени доказателства с оглед възможността  да вземе становище по тях.

АДВ.С.- Поддържам жалбата, нямам възражение по доклада. Да се приемат  като доказателства по делото представените  с отговора писмени документи.

ОТВЕТНИКЪТ В.- Оспорвам жалбата, нямам възражение по доклада. Да се приемат представените писмени доказателства. Не съм подготвен юридически, но моля  да ми се даде думата. Имам искане  за приемане и прилагане по делото на допълнителни доказателства. Проблемът  с използването на дихателните апарати стои в национален мащаб. Още миналата година с   писмо рег. №580/21.08.2015 година    съм уведомил  директора на Главна дирекция, че трябва да се търси вариант за решаване на проблем, имаме редица писма  между мен и директора на Главната дирекция през миналата година  до момента. Наясно съм с изискването на специфичната длъжностната характеристика за длъжността инструктор VІ-ІV степен в сектор „Пожарогасене и спасителна дейност” в ОУПБЗН с рег. № Л- 5500/04.05.2011 година, която е утвърдена  със заповед №662/06.06.11 година, където в  раздел ІІІ ”Основни длъжностни права и задължения” е записано, че „Задължително  преминава профилактичен медицински преглед, осигурен от работодателя”. Представям копие на моя докладна записка, заверена от мен с № УРИ 739р-580/21.08.2015 година, с която  искам да покажа, че аз съм направил  всичко възможно да получат такива допуски. Моля да се приобщи към доказателствата по делото  представената   докладна записка.

Съдът намира, че представените с  писмения отговор по жалбата  доказателства и представената  в днешното съдебно заседание докладна записка са относими към предмета на разглеждане по настоящето дело, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с  писмения отговор  вх.№9364/07.10.2016 година доказателства, както  и  представената  в днешното съдебно заседание докладна записка  №УРИ 793р-580/21.08.2015 година,  заварено от ответника ксерокопие.

ОТВЕТНИКЪТ В.- Моля, да ми се даде възможност  представя допълнително цялата преписка по делото, която има отношение  с проблема за получаване на допуските и по-точно реда, регламентиращ правилата по  осигуряване на дихателна защита- Заповед № 8121з-10/07.01.2015г.на министъра на Министерството на вътрешните работи.

АДВ.С. - По отношение на представената докладна записка не възразявам да се приеме.По отношение на искането за представяне  на преписката и кореспонденцията за проблемите  с дихателните апарати, като считам същата за неотносима към предмета  на делото, тъй като тя касае служебни отношения на наказващия орган и неговите висшестоящи,  а служителя е наказан за конкретни документи за конкретни дати. Затова считам, че това няма да доизясни обстоятелствата по делото, това е странично. Моля да задължите ответната страна да представи заповед №8121з-10/07.01.2015 година заедно с одобрените с тази заповед Правила  за организация на дейността по осигуряване на дихателна защита, тъй като това не е приложено по преписката. Също така моля, да задължите ответната страна да  представи доказателства  кога жалбоподателя е бил запознат с този норматив. Моля, ответната страна да представи  доказателства относно датите на преминати периодични медицински  прегледа за работа с въздушни и дихателни апарати по смисъла на  правилата, тъй като твърдим, че към процесните дати са били изминали повече от три години от последния медицински преглед и жалбоподателя не е следвало  изобщо да работи с такава апаратура. Освен тези данни за  медицинския  преглед моля ответната страна да представи  и допуска за работа с такава апаратура на жалбоподателя. Представяме документи за направените съдебно- деловодни разноски по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.- Искам да уточня, че през  този период  всички  служители нямат право да работят с въздушни и дихателни апарати, този преглед  е жизнено важен.

 

Съдът намира за основателно искането на процесуалния  представител на  жалбоподателя да бъде задължена ответната страна да представи посочените  от него документи,  поради което

 

                              О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната  страна  да представи по делото заварено копие от Заповед № 8121з-10/07.01.2015г. на Министъра на вътрешните работи, ведно с одобрените с нея  Правила  за организация на дейността по осигуряване на дихателна защита. Да се представи документ за запознаване на  жалбоподателя с посочената заповед  и правилата, ако има такъв. Да се  представи справка за извършен медицински  преглед на  жалбоподателя К. и издадения му допуск  за работа  с тях.

Съдът УКАЗВА още веднъж  на ответната страна, че  е негово задължението за представяне на доказателства  относно  твърденията му за законосъобразност и обоснованост на издадения  от него  административен  акт.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2016 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно  уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: