ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седми ноември                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1631 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.К.- редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.В.С., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ  ДИРЕКТОР НА РД ПБЗН БУРГАС, редовно уведомен, се явява лично - В.В..

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ В. : Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

         Съдът докладва, че ответната страна  е представила с писмо вх.№ 10194/07.11.2016 година  писмени доказателства, заверени копия, съгласно приложен  към писмото опис.

Съдът дава възможност на жалбоподателя да се запознае с представените  доказателства, с оглед изразяване на становище по тях.

АДВ.С.- Относими са, да се приемат представените доказателства.

Съдът намира, че представените с цитираното писмо писмени доказателства са относими,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените по опис завeрени копия на писмени документи от името на ответника с придружително писмо вх.№10194/07.11.2016 година.

АДВ.С.- Нямам други доказателствени искания, да се приключи съдебното дирене.

ОТВЕТНИКЪТ В.-Да се приключи съдебното дирене.

АДВ.С. - Моля да отмените атакуваната от нас заповед за налагане на дисциплинарно наказание. Считам,  че липсват  изискуемите реквизитите, недоизясняване на формата на вината, последиците от нарушението. Считам, че недопустимо да се търси дисциплинарна  отговорност,  тъй като  е налице груб пропуск по отношение на контрола  на наказващия орган, доколкото за работа с дихателни апарати се извършват първични медицински прегледи, след което се издава съответен допуск. При липса на допуска или при изтекъл срок служителят няма  право и не следва да бъде допускан да работа  с такива апарати. Видно от материалите по делото към април  2016 година  началото на месец май за жалбоподателя били изтекли три години от последния медицински преглед, той не е следвало да бъде допускан да работи с такава апарати  и от където следва правния абсурд да му се търси отговорност. Той не е запознат по надлежния  ред с цитираната заповед  и правилата за организация на работа с дихателни апарати. Представени са графици и планове за обучения, но това не са протоколи за запознаване с нормативния  акт и ние твърдим,  че той не е запознат. Моля  да отмените  заповедта, моля за  присъдите  разноски и срок за писмена защита.

ОТВЕТНИКЪТ В. - Моля  заповедта да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна. Колегата  ни  не  енаказан само за това, а за три нарушения.  С действията си много сериозно подвежда работодателя си, той  твърди, че не познава правилата, а приложението е документа от който е видно, че той обучава  състава  и се е подписал, няма  как да обучава. Още една документ,  от който  е видно е друго приложение,  където той  самия тренира  с  апарата си и се е подписал, че провежда тренировки  – 10 , 15 и 20 и 30 мин. тренировки. Или познава правилата   или не ги познава, никъде не е казано, че той  следва да бъде писмено запознат. Правилата са публични на страницата на Главната дирекция  и няма изискване всеки служител да бъде запознат с всеки един документ. В длъжностната характеристика е видно,  че той  на първо място е запознат и  че самия служител има ангажимент по  явяване на работа  във вид, в който е длъжен да изпълнява  служебните  си задължения. Служителите са на право място, дори преди работодателя. За мен  колегата би трябвало да бъде коректен, действително  в заповедта  работодателя  е длъжен да заплати  медицинския преглед, но той  следва да уведоми  работодателя,  че няма да изпълнява  задълженията  си без медицински преглед. Няма как да не познава правилата. Представил съм писмено становище, което поддържам и нямам искане да ми бъде предоставена  възможност за писмени  бележки. Той е наказан по три пункта в заповедта, като не  видях да бъдат оспорвани другите два пункта, по които  е наказан.

Съдът определя 10 дни за представяне на  писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: