РЕШЕНИЕ

№ 1754

гр.Бургас, 16.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в открито заседание на 05 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ : Веселин Белев

 

при участието на секретаря Сийка Хардалова, в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдия Белев а.д. № 1630 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е по оспорване на индивидуални нормативни актове, по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс вр. с чл.186 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност.

Оспорваща страна (жалбоподател) е ЕТ Г.- С. И. гр.Бургас. В производството оспорващата страна участва лично.

Орган, издал административния акт (АО), е началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Национална агенция по приходите. Същият участва в производството чрез пълномощник – юрисконсулт С.Д..

Предмет на оспорване е заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-214-0265107/07.06.2018г. на АО с която на основание чл.186 ал.1 т.1 б.А и чл.187 ал.1 ЗДДС на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – сергия за плод и зеленчук, с адрес гр.Черноморец ул.Свети Никола 32, стопанисван от жалбоподателя и се забранява достъпа до него за 12 дни.

В жалбата се правят оплаквания за допуснати нарушения, изразяващи се в липса на съставен по случая АУАН и издадено наказателно постановление за твърдяното нарушение. Посочено е, че в акта са посочени като правно основание за издаването му разпоредби на закона, които не дават яснота относно квалификацията. Прави се и оплакване за немотивираност на акта, включително не е обективирана преценка за съответствието на акта с целта на закона. Иска се отмяна на оспорената заповед като неправилна и незаконосъобразна. Представят се доказателства.

Правното основание на оспорването е чл.186 ал.4 ЗДДС.

Жалбата е подадена в срока по чл.149 ал.1 АПК, от лице, което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147 ал.1 АПК, против индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима.

Органът, издал оспорения акт, излага немотивирано становище за неоснователност на жалбата и иска съдът да отхвърли оспорването. Представил е заверено копие от преписката по приемане на оспорения акт. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по така поставения за решаване спор между страните съдът се запозна подробно със становищата им, събраните по делото доказателства и като взе предвид приложимите законови разпоредби, прие за установено следното.

Представен е препис от заповедта, предмет на оспорване - заповед за налагане на санкции № ФК-214-0265107/07.06.2018г. на АО, от който се установява издаването и. В заповедта е посочено, че същата е издадена въз основа на протокол за извършена проверка № 0265107/03.06.2018г.

Представен е препис от протокол за извършена проверка № 0265107/03.06.2018г., от който се установи, че на 03.06.2018г.  инспекторите по приходите към ТД на НАП Бургас С. Попов и К.Гълев извършили проверка на стопанисваната от жалбоподателя  сергия за плод и зеленчук, с адрес гр.Черноморец ул.Свети Никола 32. При извършена контролна покупка  на обща стойност 3.60лв. не им бил издаден фискален касов бон. За констатираното нарушение инспектор Попов съставили акт за установяване на административно нарушение № 388788/11.06.2018г., препис от който също е приложен към преписката.

При така установените факти съдът прие следните правни изводи.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, съобразно изискванията за това по чл.186 ал.3 ЗДДС - началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Национална агенция по приходите, който е упълномощен с надлежна заповед на изпълнителния директор на НАП.

Заповедта е в предвидената от закона форма и е мотивирана - съдържа фактически и правни основания за нейното издаване.

Не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при издаването на обжалвания акт. Оплакванията на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения, отнасящи се до издаването на АУАН и НП са несъстоятелни, тъй като оспорената заповед има характера на административен акт и процесуалните правила на ЗАНН са неприложими при издаването и. Разпоредбата на чл.186 ал.1 ЗДДС не предвижда издаването на акт за установяване на административно нарушение и съответно наказателно постановление като част от предпоставките за издаване на акта.

Неоснователни са и оплакванията, че в оспорената заповед е посочено неправилно и неясно правното основание за издаването и. Съгласно приложимата материалноправна разпоредба на чл.186 ал.1 т.1 б.А ЗДДС принудителна административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби и имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба. В случая предпоставките по закон са установени, а именно че при извършената контролна покупка от стопанисвания от жалбоподателя търговски обект, не е бил издаден фискален бон. Тези обстоятелства и правната им квалификация са ясно посочени н заповедта. Останалите обстоятелства по случая са без правно значение, тъй като стоят извън очертания от закона фактически състав, при който за контролния орган възниква задължението да наложи съответна принудителна мярка. В тези случаи преценката на органа се свежда само до продължителността на мярката, за което са изложени надлежни изрични мотиви.

Предвид неоснователността на направените оплаквания и въз основа на извършената служебна проверка по чл.168 АПК съдът прие, че оспорената заповед е законосъобразна, поради което оспорването следва да се отхвърли, на основание чл.172 ал.2 АПК.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК- 214-0265107/07.06.2018г. на началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Национална агенция по приходите, извършено от ЕТ Г.- С. И. ЕИК:102687715 с адрес гр.Бургас ж.к.Славейков бл.26 вх.7 ет.6 ап.16.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от връчване на преписа.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :