ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.02.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми февруари                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1630 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Г.И.С., И.А.Г. и Е.Х.К. не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат С.С..*** се явява адвокат Б.Й., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице М.С.Ж..

 

Адвокат С. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Й. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ констатира, че заключението на експертизата не е постъпило в законоустановения едноседмичен срок.

 

Адвокат С.- Нямам възражения да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание. Запозната съм със заключението.

Адвокат Й.- Не възразявам да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

М.С.Ж., 63 години, българин, български гражданин, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Ж.- Поддържам заключението, което съм представила

Адвокат С.- Нямам въпроси към вещото лице. От заключението ми стана ясно, че са извършени съответните проверки по закона и спрямо приложения метод вещото лице е дал пазарна стойност на частта, която се отчуждава. Нямам въпроси.

 

Вещото лице Ж., на въпроси на адвокат Й.: Действията, които съм извършил при определяне на пазарната цена и проверките, които направих са съгласно изискванията на §1, т.2 от ЗОС. Запознах се от Службата по вписване с последните продажби в района, които представям на съда да ги приложи към заключението, което е представено. Относно района, за който съм правил проверки съгласно изискванията, означава следното: както е даден идентификационен номер и както са изискванията по §22, близки до района. Районът е местността „Мапи” и съм изследвал около този район всички продажби. В местността и съвсем близо на тази местност има продадени имоти. Извадил съм и други, които са около „Каваците”, но същите нямат съотносимост към оценката за процесния имот, защото са по-отдалечени от района, а съм се стремял да изследвам имоти в близост до 1 км. От процесния и да взема имоти и сделки, които са извършени в този район. Запознат съм с оценката на оценителя на община. Използваната методологията е идентична на базисната цена, но на пазарната цена, която ние сме изследвали, съм ги игнорирал, предвид на това, че са отдалечени. Заявявам, че съм се съобразил с глава ІІІ от ЗОС, с чл.22, §5, 8, 9,10,11,12. Не съм го изследвал въпроса във връзка с имотите в „Каваците, защото нямам такава задача, а и защото са отдалечени от района. На практика според мен цената е 23 636лв., а според заповедта е 19 000лв. и става въпрос за разлика от около 4 000лв., като съм открил 6 имота, които съм изследвал и продажбите са извършени през период 2012-2013г.

Адвокат С. – Нямам въпроси към вещото лице.

Адвокат Й. – Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-оценителната експертиза и определя на вещото лице М.С.Ж. възнаграждение в размер на 240 лева, от които 180 лева, платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите да заплатят разликата от 60 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат С. – Нямам други доказателствени искания.

Адвокат Й. – Няма да соча други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С. – Моля уважаемия съд да постави решение, с което да измени заповедта на кмета на община Созопол № 8-Z-1093/07.07.2014г., като определи увеличен размер на обезщетението съобразно даденото заключение от вещото лице, тъй като това заключение отговаря на всички законови изисквания, свързани с определяне размера на обезщетение за този отчужден имот, докато в заповедта на кмета на община Созопол има нарушения при определяне на този размер. Считам, че експертното заключение дава по-ясна и по точна представа за това, каква е пазарната стойност на имотите в този район не само като отдалеченост, но и като сходство по предназначение на имота.

Адвокат Й. – Ще ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна предвид, че не бяха установени конкретни пороци по смисъла на чл. 145 от АПК, във връзка с изискванията за законосъобразност на заповедта. Категорично необосновани са твърденията на жалбоподателя за липса на законосъобразност. Безспорно от експертизата се установява само различна целесъобразност, с оглед на пазарната оценка и пазарните условия установени от вещото лице и не случайно разликата е съвсем минимална. Моля да се има предвид и обстоятелството, че не е съвсем точно приложена буквата на закона при определяне на оценка по смисъла на чл. 22, ал.10 от ЗОС, обясняваща не само близки райони, но и сходни по характеристики. В този смисъл считаме, че не съществената разлика в пазарната стойност определена от община Созопол и послужила за основание за издаване на оспорената заповед и респективно тази на вещото лице по назначената по делото експертиза са неотносими, не се разминават съществено и с оглед липсата на установени нарушения на изискванията за законосъобразност на административния акт считаме, че преценката за целесъобразност е ирелевантна по съществото на спора и по тази причина жалбата е неоснователна. Моля за решение в този смисъл, като моля да ни се присъдят разноски по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: