ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,14.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети ноември                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1630 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Г.И.С., И.А.Г. и Е.Х.К. не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат С.С., надлежно упълномощена.

За ответника - кмет на Община Созопол не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат С. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Г.И.С., И.А.Г. и Е.Х.К. против заповед № 8-Z-1093/07.07.2014г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде извършено отчуждаване на част с площ от 537 кв.м. от поземлен имот, целия с площ от 7 010 кв.м. съставляващ поземлен имот с идентификатор 67800.44.90 по КК на гр. Созопол, собственост на тримата жалбоподатели, срещу обезщетение, разпределено по равно между тях.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат С. – Поддържам жалбата, така както е предявена. Във връзка с посочените основания за оспорване в жалбата и с оглед изискванията на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на същия закон, относно определяне на равностойно парично обезщетение на отчуждавания имот, представям и моля съда да приеме нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, в който се вижда, че имот, който е съседен на отчуждения и е продаден макар и през 2007г., има стойност много по-висока от тази, която е определена с оценката на Община Созопол. Правя искане на основание на горните разпоредби, които посочих, да бъде допусната съдебно-оценителна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с документите, приложени към отчуждителната преписка и като има предвид тези разпоредби от ЗОС, да даде заключение за размера на равностойното парично обезщетение, т.е. цената на отчуждения имот. Представям в писмен вид молба, в която е формулирана задачата към експертизата. Във връзка с посочената заповед за заместване №8-Z-1070/03.07.2014г. на кмета на Община Созопол, която е представена в преписката, в тази заповед кметът, по силата на ЗМСМА е упълномощил зам.кмета на Община Созопол П. Ч. да го замества през периода 07.07.2014г. – 09.07.2014г. Заповедта, която се оспорва, е подписана от зам.кмет К. С. Тъй като има представена заповед за компетентност на органа, моля посоченото в жалбата основание – липса на компетентност по чл. 146, т.1 да се счита за отпаднало основание.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства, както и днес представения нотариален акт № 9/15.09.2007г. на нотариус В. Д. с район на действие районен съд Бургас.

ДОПУСКА извършването на оценителна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената от адвокат С. задача.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 180 лева, платим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

ОБЯВЯВА на страните, че вещото лице ще бъде определено след внасяне на определения предварителен депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: