Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

  1016                             22 .05. 2018 год.                     гр.Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХХІІ административен състав

на   шестнадесети  май 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :     ДИАНА ПЕТКОВА    

                                                                                                                                                                   

Секретар     С.Хардалова

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

адм.д. № 162 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл.54 ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър/ЗКИР/във вр. с чл.145 и сл.АПК.

          Образувано е по жалба от ***, представлявано от управителя С.М.М. против Заповед №18-9939/28.12.2017 год. на Началник СГКК-Бургас.

           В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед поради допуснати съществени нарушения на административно производствените правила и  несъответствие с целта на закона.Твърди се,че заповедта не е надлежно мотивирано поради което за жалбоподателя остава неясно въз основа на какви факти и доказателства административния орган е стигнал до обективирания в административния акт извод, а именно като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 57491.503.536.3.2 да бъде вписана заинтересованата страна.Сочи се, че на жалбоподателят не е било съобщено заявлението за изменение на кадастралната карта, подадено от заинтересованата страна и сочено в мотивите на оспорената заповед.Иска се отмяна на заповедта на Началника на СГКК-Бургас и присъждане на съдебни разноски.

          В с.з.процесуалният представител на жалбоподателя поддържа изцяло жалбата.Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение  заплатено от заинтересованата страна и претендирано по делото като разноски.

         Ответната страна Началник СГКК-Бургас редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

       Заинтересованата страна ***,чрез процесуалният си представител оспорва допустимостта и основателността на жалбата.Твърди че жалбоподателят няма правен интерес от оспорването,тъй като административния орган е уважил изцяло  направеното искане.В представени писмени бележки поддържа становище ,че е налице хипотезата на чл.53 ал.2 ЗКИР,както и че ***правилно е вписана в кадастралния регистър като собственик.Претендира заплащане на съдебни разноски.

        Съдът,след преценка на събраните по делото доказателства,намира за установено от фактическа страна следното:

         На 24.11.2017 год. жалбоподателят ***,чрез упълномощеното лице  Б.Т. е подал Заявление  вх.№01-374821 заедно с приложени към него документи  и материали съгласно чл.75 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри/Наредбата/ с искане за изменение на КККР гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36829.04.2009 год. на ИД  на АГКК. Видно от представения проект за изменение на кадастралната карта и обяснителната записка касае се до погрешно отразена сграда, с идентификатор по к.к 57491.503.536.1, находяща се в  ПИ 57491.503.536 по плана на гр.Поморие.Сочи се, че в резултат от извършено преустройство сградата е ситуирана върху площта на целия имот и се състои от две части: хотел на 3 етажа със ЗОХ –бистро и банков клон на един етаж.Другата сграда  отразена на кадастралната карта с идентификатор 57491.503.536.2 не съществува на място поради което следва да се заличи от кадастралната карта и на нейно място, както и на оставащата част от имота незаета от сграда 1 се ситуира банков клон, част от сграда 1. В резултат на корекцията следва да се промени контура на сграда 1  и същата получи нов идентификатор   57491.503.536.3. Наред с това се предлага нанасянето на два нови обекта в сграда 3, а именно проектен СО 57491.503.536.3.1-хотел със ЗОХ-бистро с  обща площ от 775.50 кв. м. състоящ се от сутерен,партер първи и втори етаж и проектен СО 57491.503.536.3.2-банков клон от 54.41 кв.м. разположен на І етаж.В кадастралните регистри се вписва като собственик на СО №1 и  СО №2  *** въз основа на нот.акт№22/12.08.2016 год. нот.д.1039 за първия обект и без документи за собственост-за втория.За постъпилото заявление  на осн.чл.70 ал.1 Наредбата е уведомен пълномощника на ***с възможност за възражение и ангажиране на доказателства.На 22.12.2017 год. е постъпило становище от ***с  рег.№5-17566 в което се заявява че  дружеството не възразява  по исканата промяна на кадастралната карта ,ако представения проект на цифров модел за сградата и самостоятелните обекти от ***  съвпада със заявените от ***, както и че възразява срещу вписването на *** за собственик на изградения след преустройството на сградата банков офис,с проектен идентификатор 57491.503.536.3.2,тъй като е собственост на ***.По силата на нот.акт.№225,нот.д.560/2003 год.дружеството е собственик на целия недвижим имот и находящата се в него сграда,която през 2008 год. е преустроена.Закупения през 2016 год. имот от *** е част от този имот.

       Със Заповед № 18-9939/28.12.2017 год. на  Началник СГКК-Бургас на осн.чл.51 ал.1 т.2 във вр. с чл.54 ал.1 и ал.4 ЗКИР,чл.55 т.2 и чл.70 ал.2 и ал.3 Наредбата ,във връзка със Заявление на *** както и Заявление вх.№01-386595/5.12.2017 год. на ***е одобрено  изменение в кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009 год.,представляващо обекти в КККР:

-сграда с идентификатор 57491.503.536.3 с площ от 252 кв.м. с предназначение:Сграда със смесено предназначение собственост на ***, съгласно нот.акт 22/12.08.2016 год. и ***-без документ за собственост.:

-схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.503.563.3.1 с площ от 775.5 кв.м.,собственост на *** по нот.акт №22/12.08.2016 год.

-схема на самостоятелен обект с идентификатор 57491.503.563.3.2 с площ от 55.06 кв.м.,собственост на ***-без документи за собственост.В същото време се заличава сгради с идентификатор 57491.503.536.1 и 57491.503.536.2.Заповедта е връчена на представител на жалбоподателя на 2.01.2018 год., а жалбата е подадена направо пред Административен съд-Бургас на 16.01.2018 год.

       От изложеното,съдът прави следните правни изводи:

       Жалбата е процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок, срещу административен акт подлежащ на съдебен контрол, от надлежна страна участник в административното производство, по чието заявление е започнало същото, собственик на засегнатите обекти.С оглед на това дружеството-жалбоподател е заинтересовано лице по смисъла на §1т.13 от ДР на ЗКИР и има правен интерес от оспорването.Съдът не споделя възражението на процесуалният представител на заинтересованата страна,че дружеството-жалбоподател няма правен интерес тъй като административния орган изцяло е удовлетворил направеното искане за промяна на кадастралната карта.При съпоставяне на заявлението на *** и  оспорената заповед е видно че допуснатото изменение не отговаря изцяло на заявеното.

        Разгледана по същество жалбата е основателна.

        Заповедта е издадена от компетентен орган по смисъла на чл.54 ал.4 от ЗКИР, но при допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила и норми и при неправилно прилагане на закона.

        Оспорената заповед е издадена на осн.чл.51 ал.1 т.2 ЗКИР,а именно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри поради непълнота или грешки.По смисъла на §1 т.16 от ЗКИР „непълноти или грешки“ са несъответствията в данните за недвижимите имоти в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.В случая в КККР на гр.Поморие липсва отразяване на обект“Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на съществуващата банкова сграда в хотел със ЗОХ и банков клон“ в УПИ V-755 по плана на гр.Поморие, както и собствеността върху тях, съобразно приложените към заявлението на дружеството-жалбоподател нот.акт №22/12.08.2016 год., Разрешение за строеж №05/20.01.2004 год. на Община Поморие,одобрени архитектурни чертежи ,Удостоверение №71/29.08.2008 год. за въвеждане в експлоатация на този обект.С оглед на това в развилото се административно производство следва да се спазва процедурата на чл.54 ЗКИР и чл.70 от Наредбата.Съгласно последната в случаите на непълноти или грешки службата по геодезия, картография и  кадастър уведомява по реда на АПК заинтересованите лица за започване на административното производство. Т.е.административния орган е длъжен в изпълнение на разпоредбата на чл.26 АПК да уведоми известните му заинтересовани лица за започналото пред него производство.Регламентираното с разпоредбата правило е гаранция за правата на засегнатите от административния акт лица и дава възможност на заинтересованата страна да бъде информирана и с оглед на това да прояви съответната активност в защита на правата си, като представи становище и доказателства в негова подкрепа.В случая административния орган е уведомил ***за започналото административно производство по искането на ***, но в същото време не е уведомило дружеството-жалбаподател за подадено пред него искане за изменение на кадастралната карта от ***Това заявление не е приложено и към административната преписка,въпреки че съдът изрично е изискал да бъде представена пълната окомплектована преписка по издаването на оспорения административен акт.В същото време видно от мотивите на административния орган това заявление и обсъждано и  взето пред вид при издаването на оспорената заповед.Изрично е посочено,че има постъпило такова заявление с“идентично съдържание“ на заявлението на жалбоподателя/което не може да се установи/ и че административния акт се издава във връзка със заявленията на *** и ***.Следователно макар и производството да е започнало по заявление на едно дружество, по него е постъпило друго такова , като двете заявления са обединени за разглеждане.При това положение безспорно административния орган дължи уведомяване на *** за постъпилото заявление от заинтересованата страна.Като не е сторил това е допуснал съществено процесуално нарушение,което е достатъчно за отмяна на акта.Дрежеството-жалбоподател е било лишено от възможността да направи своите възражения относно заявеното от заинтересованата страна и прави такива едва с оспорването на издадената заповед за изменение на КК и КР.Административния орган от своя страна не е изяснил фактите и обстоятелствата от значение за случая,с което е нарушил чл.35 АПК.От друга страна от изложеното в мотивите не става ясно защо административния орган е приел че по отношение собствеността на имотите няма спор,а в същото време въпреки заявеното от жалбоподателя одобрява промяна по силата на която в КР се вписва и ***.

        Съгласно разпоредбата на чл.54 ал.2 ЗКИР когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право,тя се отстранява от кадастралната карта и кадастралните регистри едва след решаване на спора по съдебен ред.Легално определение на понятието“спор за материално право“ се съдържа в нормата на §1 т.16 от Наредбата,съгласно което спор за материално право по смисъла на чл.70 и чл.71 е налице,когато  в проекта за изменение на КК местоположението и границите на имотите не съответстват на правата на собственост на всички заинтересовани лица съгласно представените и събрани в административното производство доказателства.Законът не изисква да е налице повдигнат спор за материално право,за да се счита че такъв е налице.В случая с възражението си пред административния орган заинтересованата страна е оспорила правото на собственостсо на жалбоподателя,което оспорва поддържа и в съдебното производство.Жалбоподателя от от своя страна с жалбата си пред съда оспорва тази на ***, както по отношение на вписването на акционерното дружество като съсобственик в сграда с идентификатор 57491.503.563.3 така и вписването му като собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.503.563.3.2 И жалбоподателя и заинтересованата страна представят нотариални актове легитимиращи ги като собственици върху спорните имоти,заявени за нанасяне  в КККР.Следователно налице е противопоставяне на собственически права,което е индиция за спор за материално право,който следва да се реши по общия исков ред.Недопустимо е в производството по изменение на КК и КР да се решават спорове за материално право.Развилото се производство е административно и предполага отразяване на правно установено,а не спорно правно положение.Наличието на такъв спор ,който се установява от съда се явява пречка за одобряване на  поисканото изменение на КККР,преди решаването му по съдебен ред от гражданския съд.Като е издал оспорената заповед,компетентния административен орган е постановил незаконосъобразен административен акт.

      Съдът,счита за неоснователно възражението на заинтересованата страна за приложимост разпоредбата на чл.53 ал.2 ЗКИР.Съгласно сочената разпоредба при наличие на провопоставими права на собственост,съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот,в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните на всички лица и документи.Правомощието на административния орган да извърши изменение в кадастралния регистър без издаването на заповед в тази хипотеза е предвидено в случаите, в които имота е нанесен в одобрената кадастрална карта в определени граници и за него са налични конкуриращи се документи за собственост за повече лица.В случая тези предпоставки не са налице.

       С оглед на изложеното оспорената заповед на Началник СГКК-Бургас като незаконосъобразна следва да се отмени.

        При този изход на делото и на осн.чл.143 ал.1 АПК ,своевременно направеното искане на жалбоподателя за присъждане на разноски следва да се уважи в размер на 50 лв. - внесена д.т. за образуване на делото.

       Водим от горното,съдът

 

                                          Р    Е     Ш     И

 

       ОТМЕНЯ Заповед №18-9939/28.12.2017 год.на Началник СГКК-Бургас.

       ОСЪЖДА СГКК-Бургас да заплати на ***,със седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от С.М.М., съд.адрес:***, адв.И.И.разноски в размер на 50/петдесет/ лева.

      Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                             АДМ.СЪДИЯ :