ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 162 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:25 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РОЗА ТУРС“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Г., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, редовно призован, се явява адв. Г., редовно упълномощен.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВ. Г.: Поддържам жалбата с посочените в нея основания. В жалбата се оспорва незаконосъобразността от заповедта на началника на СГКК – Бургас по отношение на това, че същата е без мотиви, и че взетото решение от началника на СГКК не съответства на реда на закона. В жалбата е заявено, че в КК е определен самостоятелен обект - сграда с идентификатор 57491.503.536.3, като в тази сграда като съсобственици са записани освен жалбоподателят и заинтересованото лице. Освен това, ние твърдим, че единствено жалбоподателят следва да бъда вписан като собственик на тази сграда, а за самостоятелния обект с окончание 57491.503.536.3.2 няма данни, от които да бъде направен извод от СГКК, че е собственост на заинтересованото лице. Освен това, ние твърдим, че в административното производство има процесуално нарушение, като видно от преписката жалбоподателят „Роза турс“ ЕООД е направило уведомяване до заинтересованото лице и то е взело становище. „Роза турс“ ЕООД не е била уведомена за производството пред административния орган и е с ограничени права, тъй като не е могла да вземе отношение.

Представям молба с доказателствени искания.

АДВ. Г.: Оспорвам жалбата, защото е недопустима и защото е неоснователна. Недопустима е, защото тази заповед урежда установяване границите на сградата съгласно действителното положение. Няма данни, че са засегнати права от тази заповед. Няма и правен интерес. Няма правен интерес за „Феста холдинг“ АД, тъй като жалбоподателят има права върху този обект и не са вписани в този регистър. Заповедта не засяга техните интереси. Доверителят ми е бил собственик на целия имот, след което е продал единия самостоятелен обект – хотела, който е мисля под № 1 и е записал, че не продава банковия офис, който е записан в кадастъра на нас. Практика на службата е да вписва само документа за собственост, където имотът е записан като такъв.

Нямам искания по доказателствата.

Оспорвам искането за експертиза по следните причини: първата е, че исканията са към онзи момент, към който жалбоподателят е бил собственик. Всички предходни доказвания и изследвания нямат отношение към настоящото дело.

АДВ. Г.: Не считам, че жалбата ни е недопустима. Тази заповед определено с нея не са удовлетворени направените искания от страна на жалбоподателя. Във входираното искане към административния орган, жалбоподателят е инициирал не само отразяване в КК на преустроената сграда с окончание на идентификатора 3.1, поради което тя вече получава идентификатор с окончание .3, но е поискал и отразяване в КР на недвижимите имоти.  Освен това, в становището, което приложи процесуалният представител на заинтересованото лице ние не възразяваме, че в нотариалния акт за продажбата вече е изключен обект, който представлява сграда с окончание 3.2 и точно за това в искането си за съдебно-техническа експертиза поставяме въпроса вещото лице да установи дали е включена сграда или самостоятелен обект.

АДВ. Г.: Проектите на жалбоподателя за изменение на КК по уточнение на границите и заинтересованото лице са идентични. Няма спор какво има на място.

 

Съдът след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, изслуша страните в днешно съдебно заседание и съобрази направените доказателствени искания, ДОКЛАДВА делото:

Производството е образувано по жалба на „Роза турс“ ЕООД, представлявано от управителя С.М.М. против Заповед № 18-9939/28.12.2017 г. на началника на служба СГКК – Бургас, като в жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на жалбата и издаването й при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло, като се твърди, че неправилно в сочената заповед е посочено, че сграда с идентификатор с окончание .3 е записано като съсобствен между „Роза турс“ ЕООД и „Феста холдинг“ АД, както и самостоятелен обект с идентификатор с окончание .3.2, като собствен на „Феста холдинг“ АД. Прави се оплакване за допуснати в хода на административното производство съществени процесуални нарушения, като жалбоподателят не е бил уведомен, не му е била дадена възможност да вземе становище по направеното от заинтересованата страна искане за нанасяне на изменение по КК. Иска се отмяна на заповедта и присъждане на съдебно-деловодни разноски.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа изцяло подадената жалба и иска назначаване на съдебно-техническа експертиза, с конкретно поставени към същата въпроси.

Ответната страна редовно и своевременно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна оспорва допустимостта и основателността на жалбата, както и направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Не прави искане за събиране на доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение по доклада на съда.

 

Съдът счита, че искането за приемане като доказателства на писмените документи към административната преписка за основателно, поради което същите следва да бъдат приети.

Съдът счита, че не следва да бъде уважавано искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Направеното искане от жалбоподателя касае собствеността на процесните имоти, който въпрос не подлежи на разглеждане пред настоящото производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства по опис, направен с писмо изх. № 27-23–29.01.2018 г. на АГКК – СГКК Бургас.

НЕ УВАЖАВА искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. Г.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло обжалваната заповед, като незаконосъобразна, издадена при съществени нарушения на правила и несъответстваща на закона.

Моля да ми бъде дадена възможност за представяне на писмени бележки.

АДВ. Г.: Моля да бъде оставена без уважение жалбата и да бъде оставена в сила заповедта на началника на СГКК – Бургас. Представям писмени бележки по съществото на спора.

Правя искане за присъждане на разноски, съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК.

АДВ. Г.: С оглед направеното искане от процесуалния представител на заинтересованата страна, моля при вземане на вашето решение по отношение на направените съдебно-деловодни разноски, да бъде съобразено с действащата тарифа, тъй като по делото има само едно съдебно заседание.

АДВ. Г.: Възразявам по направеното възражение от страна на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът ОБЯВИ, че решението ще бъде постановено в едномесечен срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:46 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: