О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 251

        гр.Бургас, 15.02.2017г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на петнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 162 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Административното дело е образувано по искова молба от К.Р.Р.,  с адрес за призоваване Затвора - гр.Бургас, против ГД „ИН“ със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Ген. Н. Столетов“ № 21, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер на 12 000.00 лева на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Исковата молба е оставена без движение с Разпореждане на съда от № 501 от 24.01.2017г., като на ищеца е указано в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани допуснатите в исковата молба нередовности, както следва:

1.Да формулира петитум – да уточни искането му за присъждане на претендираното от него обезщетение за какви претърпени от него вреди е - имуществени, респ. неимуществени, от кои конкретно описани незаконосъобразни актове, действия или бездействия, на кой административен орган или длъжностно лице, както и да посочи периода на извършването/неизвършването им;

2. Да заплати по сметка на Административен съд гр. Бургас BG 76 UNCR 7527 3166 0457 01; BIC ***, УниКредит Булбанк – Бургас държавна такса в размер на 10 лева и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ за това.

От приложеното по делото съобщение е видно, че жалбоподателят го е получил заедно с препис от разпореждането на съда на 26.01.2017г.  Същият не е изпълнил дадени му от съда указания в посочения в съобщението срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, вр. с пар.1 от ЗР на ЗОДОВ, вр. с чл.203, ал.2 от АПК съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба на К.Р.Р.,  с адрес за призоваване Затвора - гр.Бургас, против ГД „ИН“ със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Ген. Н. Столетов“ № 21, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер на 12 000.00 лева на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 162 по описа на АдмС-Бургас за 2017г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: