ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи май                      две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 162 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Д., редовно призован, не се явява не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - младши инспектор Д.Б. при Районно управление „Полиция” -  Поморие, редовно призован, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от 27.05.2016 г. от младши инспектор Б., в която е заявил, че в периода на насрочване на заседанието е командирован в гр. А., поради което е в невъзможност да се яви за днешно съдебно заседание.  В молбата липсва искане за отлагане на делото и насрочване на друга дата, за която ответникът да се яви.

 

Съдът ДОКЛАДВА и молба от адв. С. К. като процесуален представител на жалбоподателя в която е заявил, че поради служебен ангажимент е в невъзможност да се яви за днешно съдебно заседание. В цитираната молба адв. К. е заявил становище за даване ход на делото, изразил е мнение по представените постъпили писмени доказателства и е изразил становище по съществото на спора.

 

Съдът като взе предвид горното и с оглед обстоятелството, че в двете молби липсва искане или възражение по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколни определения по делото са постъпили нови писмени доказателства – писмо изх. № 30/19.04.2016 г. на Районна прокуратура гр. Поморие с приложено към него постановление за привличане на обвиняем, както и писмо от 18.05.2016 г. на Началника на РУП-Поморие с приложени към него документи по опис.

 

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от Районна прокуратура - Поморие и РУ Поморие документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: