ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети април                                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 162 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Д., редовно призован, не се явява. За него – адв. К., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - младши инспектор Д.Б. при Районно управление „Полиция” -  Поморие, редовно призован, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от Д.Б., в която същия е заявил, че със Заповед № УРИ-251-З-982 от 22.03.2016 г. на началника на РУ „Полиция” – Поморие, е командирован в гр. Пловдив от 04.04.2016 г. до 08.04.2016 г., поради което не е в състояние да се яви в днешно съдебно заседание. В така депозираната молба липсва изявление за отлагане на делото или за недаване ход на същото.

 

По хода на делото:

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на адв. К. и като намери, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от М.П.Д. против Заповед за задържане на лице с рег. № 320зз-9/15.01.2016 г., постановена от младши инспектор при РУ на МВР - Поморие.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. Доколкото към административната преписка не са представени каквито и да е други доказателства относно така предприетата мярка задържане по ЗМВР и с оглед отсъствието на административния орган спрямо когото поддържам искането за отговори по реда на чл. 176 от ГПК, Ви моля още веднъж да укажете на административния орган да представи в разумен срок преди следващо съдебно заседание всички материали под опис относно така предприетата предварителна административна мярка, както и ако намерите искането по реда на чл. 176 от АПК за допустимо и основателно и най-вече с оглед на това, че в самата заповед не се съдържат фактически основания за така предприетата мярка, да задължите административния орган да се яви в следващо съдебно заседание и да отговори на поставените въпроси.

        

         Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

         В сезиращата съдът жалба е заявено искане ответния административен орган да представи в заверени копия всички материали, послужили при постановяване на административната преписка. Независимо от представената административна преписка, съдът счита за нужно изрично да укаже на ответника в определения от съда срок да представи за прилагане по делото на липсващи към преписката материали (ако има такива), в т.ч. докладни записки, писмени обяснения и други относими към оспорената в настоящото производство заповед за задържане на лице.

         По отношение на заявеното в жалбата доказателствено искане, а именно за представяне на заверено копие от книгата за пропускателния режим, съдът намира така формулираното искане за неоснователно. Съгласно посочената в жалбата правна норма на чл. 11, ал. 7 от Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г., същата се отнася в случаите когато призовано или доброволно явило се лице е задържано. В настоящия случай по представената преписка липсват данни жалбоподателят Д. да е бил призован или доброволно да се е явил, поради което цитираната правна норма е неотносима към настоящия казус.

         По отношение на искането за задължаване на ответника да се яви лично и да отговори на конкретно поставените в жалбата въпроси, съдът ще се произнесе след представяне в цялост на административната преписка, в т.ч. и ако са налични такива докладни записки, писмени обяснения или други.

         Съдът счита за нужно също така да изиска и информация от Районна прокуратура гр. Поморие относно обстоятелството дали в РПУ Поморие е образувано и се води разследване по досъдебно производство, по което жалбоподателят М.П.Д. е привлечен в качеството на обвиняемо лице.

         По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок считано от получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото на пълната административна преписка, послужила при постановяване на Заповед за задържане на лице рег. № 320зз-9/15.01.2016 г., в т.ч. и всички относими към тази заповед докладни записки, писмени обяснения и други.

         ОТХВЪРЛЯ искането за изискване и прилагане на заверено копие от книгата за пропускателния режим.

         ДА СЕ ИЗИСКА от Районна прокуратура гр. Поморие справка относно обстоятелството дали в РПУ-Поморие е образувано и се води разследване по досъдебно производство, по което жалбоподателят М.П.Д. е привлечен в качеството на обвиняемо лице. В случай, че е налице такова досъдебно производство, да се изпрати за прилагане по делото на заверено копие на постановлението за привличане в качеството на обвиняем.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.05.2016 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: