О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

317/02.02.2015 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на втори февруари,  две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 162/2015 година,

 

Производството е по чл. 60 ал.4 от АПК.

“Леспром” ЕООД – Айтос с ЕИК 102851673 и адрес на управление – град Айтос, улица „Д. Зехирев“ № 27 иска отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповед № РД–05–769/29.12.2014 година на директора на Държавно горско стопанство - Айтос.

С оспорената заповед (лист 6-7), са обявени резултатите от конкурс, проведен на 18.12.2014 година, за покупко – продажба на стояща дървесина на корен от обект 1502/ЛФ 2015 г. отд.173г, отд.176и, отд.177к.н, отд.178а.б.в.н, отд.179а.ж и отд.180ж на територията на ДГС - Айтос, за ремонт на горски пътища чрез  подравняване на съществуващи и направа на нови камионни горски пътища, и изкореняване на „пъни“ (израз, който съдът тълкува като „пънове“). Класираните участници са „Кондор“ ООД – Слънчев бряг (на първо място) и „Леспром“ ЕООД – Айтос (на второ място).

Искането за отмяна на предварителното изпълнение на заповедта е обосновано с липсата на посочени конкретни фактически основания за допускането му. Според жалбоподателя, бланкетното изброяване на няколко от основанията по чл. 60 ал.1 от АПК не съставлява изпълнение на изискванията на закона.

След като се запозна със съдържанието на оспорената заповед и доводите на жалбоподателя, с които се иска отмяна на допуснатото предварителното изпълнение на заповедта, съдът приема, че искането е допустимо, но по същество - неоснователно.

Искането е предявено в законоустановения срок по чл. 60 ал.4 от АПК и от лице, което е засегнато от действието на административния акт.

Съгласно чл. 60 ал.1 от АПК, в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция.

В посочената хипотеза административният орган с разпореждане допуска предварителното изпълнение на заповедта, като е длъжен да обоснове наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени и които имат приоритет пред суспензивния ефект на обжалването.

В случая, законът не презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК, а това следва да бъде установено от административния орган, който носи доказателствената тежест в съдебното оспорване на допуснатото предварително изпълнение.

Видно от текста на заповедта, предварителното изпълнение е допуснато с оглед предотвратяване на възможността от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на дейностите в описаните отдели от ДГФ, както и с оглед своевременното изпълнение на годишните разчети за приходите на ДГС – Айтос. Отделно, като част от преписката, са представени и Условията за провеждане на конкурса, от които се установява, че предвидените дейности ще се осъществяват изцяло в териториалния обхват на Дивечовъден район „Бяла река“, за който има сключен договор с концесионер за стопанисване на дивеча (за срок от 15 години) и които дейности следва да бъдат съобразени с интересите на трети лица – ловното дружество, стопанисващо дивеча в участъка и лицата, фактически добиващи дървесината (недопускане едновременно на лов и дърводобив и за предотвратяване на инциденти между тях и ловците).

Предвид установеното, съдът приема, че административният орган е формулирал законосъобразно разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедта.

Своевременното изпълнение на годишния разчет за приходите на ДГС – Айтос обуславя и своевременното изпълнение на дейностите, заложени в годишната програма на стопанството по използването, поддържането и опазването на горския фонд и дивеча на управляваната територия, което съставлява и защита на важен обществен интерес – осигуряване на специализиран контрол върху дейностите по експлоатиране на поверената част от ДГФ.

Отделно, дейностите в описаните отдели на ДГФ се осъществяват едновременно и в установен дивечовъден район, а извършването им, непосредствено след издаването на заповедта, във време в което не е разрешено ловуването, определя и наличието на втората предпоставка, посочена от органа – издател на акта - предотвратяване на възможността от осуетяване или сериозно затрудняване на своевременното изпълнение на дейностите.

Ето защо, съдът счита искането за отмяна на допуснатото предварителното изпълнение на заповед № РД–05–769/29.12.2014 година на директора на Държавно горско стопанство – Айтос за неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ искане на “Леспром” ЕООД – Айтос с ЕИК 102851673 и адрес на управление – град Айтос, улица „Д. Зехирев“ № 27 за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповед № РД–05–769/29.12.2014 година на директора на Държавно горско стопанство - Айтос.

 

Определението подлежи на обжалване - в седемдневен срок от съобщаването му - с частна жалба пред Върховен административен съд.                 

 

 

 

СЪДИЯ: