ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 17.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети декември                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 162 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СД „М.-МВ-М. И СИЕ”, редовно уведомен, явява се адвокат О., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Р.М., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.М., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.Н., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.К.К., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.В.Г., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.П.Щ.-М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Г., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.А.Р., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.К., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Т.Т., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.С.К., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.И.П., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.П.П., редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.П., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.В., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.М.М., редовно уведомена, се явява лично.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.С.П., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Ж.К., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.С.П., редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.В., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Ф.Р., редовно уведомена, се явява лично.

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК

С.Г.Б. – 63 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Моля да отбележите, че представената скица, изчертана на паус, е Приложение № 3, на което съм се позовавала в експертизата.

 

АДВОКАТ О.: Въпросът ми касае отговора на въпрос 3 на стр. 6 от заключението, най-накрая – моля да уточните регулационния план от 1988 г. ли имате предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: На стр. 6 от заключението, последното изречение, там където съм цитирала регулационния план (РП), имам предвид регулационния план, действащ от 1988 г. Този план  впоследствие е изменен със заповед № 1298/28.06.2007 г., влязла в сила, и има снимка на този план на стр. 5 от заключението, вече изменен с тази заповед.

На стр. 5 снимката е на плана от 2007 г., на която са отразени изменения със заповед 1298/2007 г.

 

В залата влиза адвокат М., процесуален представител на жалбоподателя.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Заповедта от 2007 г. предвижда само една поправка, която се изразява в поправка на кадастралния план, която касае уличната регулация – промяна в уличната регулация и промяна в имотните граници на тези имоти. Съвпадение пълно между границите по кадастрална карта и кадастралния план има, както съотнесено към плана от 1988 г., така и към плана, изменен със заповедта от 2007 г. Това се вижда и на Приложение № 3, където е показано несъответствието.

АДВОКАТ О.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ М.: Имам един въпрос към вещото лице. За сградата на жалбоподателя, която е предмет на разработката, има ли проведена процедура по установяване на незаконно строителство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Не съм проверявала изрично, но в документите по делото няма такава.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: След като е изменен кадастралният план със заповед № 1298, този изменен кадастрален план ли служи като кадастрална основа за изготвяне изменението на ПУП-ПРЗ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: След като е изготвен ПУП-ПРЗ, проведени ли са имотните граници по регулация, има ли съвпадения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Има, защото с второто мотивирано предписание на главния архитект се изисква да се изготви проект за поправка на кадастралната карта, такава е извършена, за което има издадена заповед, която съм приложила към заключението. Затова твърдя, че е налице съвпадение между имотните граници и границите по кадастрална карта.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: С одобрения РУП и определените с него точни мерки, разположение, височина и размери на предвиденото застрояване, има ли нарушение на правилата и нормативите за застрояване, регламентирани в Наредба № 7 за съответната устройствена зона.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Не, няма нарушение на правилата и нормативите за застрояване, регламентирани в Наредба № 7.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ПРИСЪСТВАЩИТЕ В ЗАЛАТА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: Нямаме въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице инж. С.Б. като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ О.: Уважаема госпожо административен  съдия, моля да постановите решение, с което да отмените оспорените административни актове. Поддържам изцяло доводите, които сме изложили в жалбата, които молим да разгледате в контекста на събраните по делото доказателства. Считаме че са налице визираните от нас пороци на административните актове, като основният от тях  е пълната липса на материалноправни предпоставки за издаване на заповедите. Не са налице основанията, посочени от административния орган, по т. 2 на ал. 2 от чл.134 ЗУТ, а именно такова изменение на кадастралната карта, което да налага необходимостта от превръщане на регулационните граници в съответствие с имотните граници на имота, установени в кадастралната карта. Липсва също така и основанието по т. 4, а именно установена фактическа грешка. В тази връзка в заповедите липсват каквито и да било мотиви, за това, че има такава грешка. Липсва и разпоредителна част на отстраняването, т. е. в обобщение смятаме, че административният орган произволно си е избрал две основания за изменение на регулационния план, който е действал към момента на издаване на заповедите и е одобрил разработка, която няма нищо общо с целите на закона. Молим при постановяване на решението да не взимате под внимание обяснението на вещото лице по повод въпроса има или не нарушение на строителните правила и нормативи. Подобна задача не е била поставяна на вещото лице и същото не е извършвало изследвания в тази връзка, затова не смятаме, че неконстатирането на такива нарушения в случая може да повлияе върху изводите за законосъобразност или незаконосъобразност на административния акт по настоящото дело.

Представям писмена защита, където накратко сме посочили изложеното в съдебно заседание.

Моля да ни присъдите разноските.

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да се произнесете и по направеното с жалбата възражение за нищожност на двата акта с оглед начина, по който е оформено полагането на подпис. Дори да се приеме, че е налице делегиране на правомощия, не е ясно чий е подписът на заместващия орган, положен под името Костадин М. със запетайка. Тук е ползвана архаична технология за полагане на подпис, от което се изненадах. Поддържам доводите, изложени от адвокат О. относно липсата на посочените основания на чл. 134 от ЗУТ. Считаме, че следват да бъдат отменени заповедите и одобрения РУП. Моля да отмяна на актовете.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила оспорените административни актове. Те са издадени от компетентен орган – заместник-кмет на Община Бургас, въз основа на заповед за заместване и делегация по реда на ЗУТ за извършване на правни действия, а именно издаване на актове за одобряване изменение на подробни устройствени планове. В тази връзка ще  моля да кредитирате представената от нас заповед за заместване и за делегиране на правомощия.

Административните актове са издадени и в съответствие с приложимия материален закон и административнопроизводствените правила. Административното производство е образувано по искане на лице, което притежава право на собственост върху процесния терен и иска да се измени ПУП-ПРЗ, като се предвиди сключено средноетажно застрояване в собствения му парцел. Установи се безспорно, че ПУП-ПРЗ е изготвен, като е съобразена действащата кадастрална карта, която е преведена в съответствие с имотните граници, съобразно правото на собственост на всеки един от собствениците на тези имоти. Установи се също че при изготвянето на РУП не са допуснати нарушения на правилата и нормативите, регламентирани в Наредба 7 за съответната устройствена зона. Издадените актове са в съответствие с целта на ЗУТ, а именно да се спази предвиденото с подробния устройствен план на ж.к. „Лазур” градоустройството, а именно жилищно строителство, средноетажно, сключено съобразно правата на собственост. Ето защо Ви моля да отхвърлите жалбата и оставите в сила оспорените административни актове и присъдите в полза на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 лева и направените по делото разноски.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.: Жалбата не е основателна.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.: Жалбата не е основателна.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.П.: Жалбата е неоснователна.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.: Жалбата е неоснователна.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.М.: Неоснователна е жалбата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.П.: Неоснователна е жалбата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Р.: Не е основателна жалбата.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: