ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети април                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 162 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СД „МИХАЙЛОВ-МВ-МИХАЙЛОВ И СИЕ”, редовно призован, явява се лично представляващият М. В. М. и с адвокати М. и О., редовно упълномощени.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Р.М., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.Н., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.К.К., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.В.Г., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.П.Щ.-М., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Г., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.А.Р., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.К., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Т.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.С.К., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.И.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.П.П., редовно призован, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.В., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.М.М., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.С.П., нередовно призован, не се явява. Вместо него се явява синът му С. Жеков П., редовно упълномощен.

 

С.П.: Зная, че баща ми е нередовно призован. Аз съм запознат със случая и не желая делото да бъде отлагано за друга дата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Ж.К., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.С.П., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.В., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Ф.Р., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91 ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

АДВОКАТ О.: Поддържаме жалбата.

Имаме доказателствени искания. Моля да приемете като доказателства по делото 2 броя съдебни решения, с които са отменени предходни заповеди за одобряване на регулационни планове за същите урегулирани поземлени имоти.  Тези заповеди представяме във връзка със задачите, които поставяме към съдебно-техническата експертиза, чието назначаване също искаме. Представяме писмена молба, в която сме формулирали въпроси към вещото лице. С експертизата искаме да установим твърдяната от нас липса на материално-правните предпоставки за издаване на оспорваните административни актове.

АДВОКАТ М.: Като поддържаме изложените възражения против законността на обжалваната заповед в сезиращата жалба и сега направените искания от колегата, представените съдебни решения и с оглед обстоятелството, че ПУП-а за процесните имоти е отменян с дадени указания от съда, които не са изпълнявани от администрацията и спрямо имота на жалбоподателя, създава състояние на нетърпимост с оглед на фактическото състояния към момента. Поддържам и довода относно валидността на заповедта, тъй като същата е оформена от заместник-кмета и подписана със запетая, което предполага, че не е подписано от него и ако има делегирани права, то трябва да се докажат. В случая така подписана заповедта със запетая вероятно следва, че не е подписано от заместник-кмета Костадин Марков. Разпоредбата за реквизитите изисква изрично подписване на издателя на акта под името.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Представям и моля да приемете Заповед № 188/21.01.2013  г., с която на заместник-кмета по строителството са делегирани правомощия за издаване на процесната заповед. Представям и моля да приемете и заповед № 2289/02.09.2013 г. на Кмета на Община Бургас, с която лицето Костадин Марков – заместник-кмет „Устройство на територията и строителството” е заместван от г-жа Йорданка Ананиева, която е разписала процесната заповед. Твърдя, че заповедта е подписана от Йорданка Ананиева по силата на представената от мен заповед за заместване.

 Моля да приемете преписката и представените доказателства. На този етап други доказателства няма да сочим.

По отношение искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза предоставям на съда.

ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: Считаме, че заповедта е законосъобразна, а оспорването е неоснователно.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от адвокат О. в днешно съдебно заседание – заверени преписи от решение № І-374 и решение № 159, както и заповеди №188/21.01.2013  г. и № 2289/02.09.2013 г. на Кмета на Община Бургас, представени от процесуалния представител на ответника.

Намира за основателно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в изготвена от адвокат О. и адвокат М. писмена молба.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, представените от адвокат О. в днешно съдебно заседание заверени преписи от решение № І-374 и решение № 159, както и заповеди № 188/21.01.2013  г. и № 2289/02.09.2013г., представени от процесуалния представител на ответника.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в писмената молба на адвокат О. и адвокат М., депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.09.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: