О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  587

 

Град Бургас,  18.03.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

               2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 162 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба на Ч.Д. ***, против решение № 2193а от 18.12.2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2597 по описа за 2012г. на БРС, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-4986/14.05.2012г., издадено от заместник-кмета на община Бургас, с което за нарушение на чл.94, ал.3, предложение второ от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.189, ал.3, т.2 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева.

Съдът, като съобрази данните по делото и приложимите разпоредби на закона установи следното:

Основанията за отвод на съдебния състав са регламентирани в чл.22, ал.1 от ГПК, приложим съгласно препращащата разпоредба на чл.144 от АПК, съгласно който  не може да участва като съдия по делото лице: 1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение; 2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител; 3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител; 4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото; 5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото; 6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.

В случая, касационният жалбоподател е съдия в Административен съд – гр.Бургас. Председателят и членовете на настоящия съдебен състав, като негови колеги, биха създали с участието си в касационното производство предпоставки за основателно съмнение относно тяхната безпристрастност у страните в процеса. Поради това, ХІV-ти административен състав на Административен съд – град Бургас в цялост счита, че са налице обстоятелства за отвода му от разглеждане на спора по образуваното производство, за да се предотврати всякакво съмнение за страните в правото им на безпристрастен и обективен съд.

Воден от горното и на основание чл.22, ал.2, във вр. с чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV – ти административен състав,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТСТРАНЯВА съдията – докладчик и председател на ХІV-ти административен състав на Административен съд – град Бургас С. Д., както и членовете на съдебния състав – съдия Д. Д. и съдия В. Е., от разглеждане на спора по к.н.а.х.д. № 162 по описа за 2013г. на Административен съд-гр.Бургас.

Делото да се докладва на Председателя на Административен съд – гр.Бургас.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

2.