ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1629 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – И.В.С., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Началник на затвора в гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от и. С.С.,***, с висше юридическо образование, с пълномощно от днес.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ИНСПЕКТОР С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е по реда на чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и  задържането под стража (ЗИНЗС).

Образувано е по жалба на И.В.С., ЕГН **********, изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода”, понастоящем в Затвора в гр. Бургас против заповед на началника на затвора – Бургас № 654/06.06.2017г., с която на основание чл.101, т.7 от ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от седем денонощия“.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите с административната преписка писмени доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата. Искам да уточня, че като ме извикаха бърза помощ, ме питаха дали съм съгласен да ми направят тест за наркотици, отговорих, че съм съгласен. Не помня кой месец беше. Изтърпявам наказание за кражба. Преди да попадна в затвора не съм използвал наркотици. Никога не съм употребявал наркотици. Съгласих се да ми направят теста. Дадох урина в една чаша, бях седнал, понеже ми беше лошо, те бяха в същото помещение. Изследваха тази урина. Не ми показаха теста след това. Изследването мисля, че беше април месец тази година. Не мога да кажа точна дата. В затвора, където съм сега, когато ми беше станало лошо три поредни вечери, всичките момчета бяха като пияни, пиеха едни хапчета в килията, дори ги бяха сваляли на тестове, бяха показали положителни проби. Когато ги свалиха тях през деня за тестове, тестовете им показаха положителни проби. Мен ме свалиха вечерта за бърза помощ, понеже ми стана лошо. Питаха ме дали съм съгласен да ми направят тестове за наркотици. Бях съгласен. Боледувам от ДБК, постоянно ми е лошо, замаяно ми е. Тогава за първи път ми направиха теста. Когато ми взеха урина за теста, през деня медицинската сестра ми даде диазепам на хапче. На другата вечер като ме извикаха бърза помощ, ми удариха инжекция диазепам. Преди теста ми удариха инжекцията и на другата вечер ми направиха теста.

Имам образование 4-ти клас. Не съм получил преписката.

Съдът ПРЕДЯВИ на жалбоподателя делото за запознаване с него.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Запознах се с административната преписка. Поддържам си жалбата. Нямам други доказателствени искания към съда.Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

ИНСПЕКТОР С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да потвърдите заповедта, с която е наложено дисциплинарното наказание. Няма да соча други доказателства. Административната преписка, която сме посочили, е цяла. Да се приключи събирането на доказателствата.

СЪДЪТ счете, че следва да приеме представените с административната преписка и представените в съдебно заседание писмени доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени документи с административната преписка и Заповед № 654/06.06.2017г. на началника на Затвора – Бургас, като доказателства по делото.

УКАЗВА на оспорващия, че не сочи доказателства в подкрепа на твърденията си, че административният орган е постановил незаконосъобразен акт, предмет на настоящото дело.

УКАЗВА на оспорващия, че негова е доказателствата тежест да установи положителните факти, на които основава исканията си към съда. А доколкото в случая се изложи отрицателни факти в жалбата, а именно, че не е употребил наркотици на посочената в заповедта дата, то следва да обори представените от административния орган писмени документи и тяхната задължителна материално-доказателствена сила за съда.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че в настоящото съдебно производство не следва служебно да допуска съдебно-медицинска експертиза, изпълнение нормата на чл.171, ал.2, изр. 2 от АПК, тъй като медицинското изследване към настоящия момент би отразило физическото състояние на оспорващия, респ. наличие или не на наркотични вещества към настоящия момент, а не в предходен момент – 16.04.2017г., когато е посочено в заповедта.

По изложените съображения и като съобрази липсата на други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата. Моля да се отмени заповедта, с която ми е наложено дисциплинарно наказание – за срок от 7 денонощия. Не съм употребил наркотици.

 

ГЛ. ИНСПЕКТОР С.: Моля да потвърдите заповед № 654/06.06.2017г. на началника на Затвора – Бургас. Извършената проверка е направена в присъствие на медицинско лице и длъжностно лице от затвора. От проверката е установено, че жалбоподателят е употребил метаамфетамин. Наказващият орган е наложил половината от максималния срок. Лишеният от свобода С. многократно е наказван за нарушения на правилата в затвора, с оглед на което му е наложеното такова тежко дисциплинарно наказание. В тази връзка моля да потвърдите заповедта на началника на затвора като правилна и законосъобразна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗИНС и ще обяви решението си в днешното съдебно заседание в 10.00 часа.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.В.С. - редовно уведомен, явява се лично.

          За ОТВЕТНИКА – Началник на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, се явява инспектор режимна дейност Николай С. ***, с висше юридическо образование, с представено пълномощно по делото.

Съдът ОБЯВИ решението си на страните в 10:00 часа.

Съдът ВРЪЧИ на страните препис от решението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: