ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.02.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми февруари                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1629 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.Й.С. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомена.

За ответника- зам.директор на Регионална здравна инспекция- Бургас се явява юрисконсулт Б.П., с приложено по делото пълномощно.

 

Юрисконсулт П. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Юрисконсулт П.- Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателствата.

 

В залата се явява адвокат П., пълномощник на жалбоподателя.

СЪДЪТ запозна адвокат П. с извършените до момента процесуални действия.

 

Адвокат П.- Запознах се с представените писмени доказателства и предвид предоставената ми възможност представям становище по административната преписка и по представените доказателства. Заявявам, че не оспорвам същите. Но по същество, ще кажа че потвърждавам всички наведени възражения на доверителката ми в административната жалба и оттам и възраженията за неоснователността и незаконосъобразността на оспорената заповед. От представените доказателства за компетентността на зам.директора заявявам и считам, че няма надлежно упълномощаване, тъй като представената заповед за делегиране на правомощия не съответства на правилника. Представям и списък по чл. 80 от ГПК за разноските. Искам да заявя, че по другото дело, което е с предмет оспорване на заповедта за уволнение е образувано адм.д.№2027/2014 по описа на АСБ, ІV състав, делото е висящо и е насрочено за открито заседание  за 18.03.2015г от 10.30ч. Смятам, че имаме правен интерес от оспорването в настоящото производство. Ако съдът прецени, че има преюдициалност между двата спора, не се противопоставям настоящото производство да бъде спряно, до окончателното приключване на адм.д.№2027/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас .

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните, намира, че са налице предпоставките на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. с чл. 144 АПК за спиране на производството по делото. От данните по делото е видно, че в Административен съд- Бургас е образувано адм.д.№2027/2014г. по жалба на д-р Е.Й.С. против заповед за прекратяване на служебното и́ правоотношение с РЗИ. Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед за преместване на д-р С. за срок от 45 календарни дни на длъжността гл.експерт към имунизационния  кабинет в отдел „Противоепидемичен контрол”, в Дирекция „Надзор по заразните болести” при РЗИ Бургас. Заповедта за преместване предполага действащо служебно правоотношение между страните. Доколкото същото е прекратено със заповедта, предмет на оспорване по адм.д.№ 2027/2014г., съдът счита, че е налице връзка на преюдициалност между двете производства, тъй като изхода на посоченото адм.д.№2027/2014г. обуславя правния интерес на жалбоподателя от оспорване на заповедта за преместване, респ. допустимостта на настоящото производство. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И: №527

 

СПИРА производството по адм.д. №1629/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. №2027/2014 по описа на АСБ.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: