ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1629 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.Й.С. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат П..

За ответника – зам.директор на Регионална здравна инспекция Бургас се явява юрисконсулт Б.П., с приложено по делото пълномощно.

 

Адвокат П. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт П. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Е. И. С. против заповед № РД 17-19/09.07.2014г. издадена от д-р Вергиния Цанова, директор на РЗИ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат П. – Заявявам от името на доверителката ми, че поддържам подадена жалба на всички основания изложени в нея. Запознах се с административната преписка, която не е пълна. Моля да задължите ответното ведомство да представи пълната административна преписка – в приложения опис към нея липсва описаното в т.3 доказателство. Направих справка, че липсва доклад с изх.№ 56-Ж-20/08.07.2014г. на гл.секретар на РЗИ Бургас. Поддържам искането направено в т.2 и т.3, като ви моля да задължите ответника да представи по делото утвърденото длъжностно разписание и заплатите в РЗИ. Представени са само длъжностните характеристики на двете длъжности. Считам, че същите са абсолютно относимо към спора и направено в тази връзка в т.3 искане е да се представи и преписката по обявяване и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт” в същата дирекция, в която жалбоподателката е преместена. За момента нямам други доказателствени искания. Не поддържам искането за спиране предварителното изпълнеине на оспорената заповед. Моята доверителка е уволнена и има образувано административно дело по заповедта за уволнение. Поддържаме жабата за отмяна на тази, а това как е освободена не е предмет на настоящото производство. В т.2 и т.3 - поддържаме исканията.

Юрисконсулт П. – Оспорвам жалбата. Моля освен представените към административнонаказателната преписка, да приемете като допълнителни доказателства доклада на административния секретар, като не сме го представили с преписката, представям и доказателства относно твърдението за липса на компетентност на директора на РЗИ да издаде обжалваната заповед, както и във вр. с възражението, че длъжността главен експерт, на която е преместена жалбоподателката е извън щатното разписание. Приложила съм и писмени доказателства - копия от конкурса за длъжността ст.експерт в противоепидемичен контрол – документите по конкурса. Представям и поименното щатно разписание.

Адвокат П. - Моля да ми дадете време да се запозная с представените доказателства и да изразя становище по тях.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответната страна писмени доказателства: доклад от д-р Ж. К. с № 56-ОА-20/08.07.2014г., заповед № РД 15-213/04.06.2014г., обявление за конкурс за длъжността старши експерт в отдел „ПЕК”, заповед № РД 15-247/25.06.2014г., протокол №1/26.06.2014г., списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност ст.експерт в отдел „ПЕК”, заповед № 15-259/09.07.2014г., писмо изх.№55-Ц-03/11.07.2014г., становище изх.№55-00-Ж-255/21.11.2014г. на юрисконсулт Б.П., удостоверение № 56-Г-73/10.10.2014г., длъжностно разписание на РЗИ в сила от 08.07.2014г., заповед № РД 15-130/31.05.2011г., заповед № РД 15-62/28.02.2014г., служебна книжка № 134/07.04.2005г. на Е. В. и поименно разписание на длъжностите на РЗИ Бургас в сила от 08.07.2014г.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се запознае с така представените и приети доказателства и да вземе становище по тях.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2015г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: