ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети септември                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1629 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „ТОП БИЛДИНГС” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.Х..

 

ПРОКУРОР С.: Моля, на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК да конституирате като страна в процеса Окръжна прокуратура Бургас.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура Бургас като страна в производството по административно дело № 1629/2012 година.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 4058/22.04.2013 г. юрисконсулт Й. – процесуален представител на ответника, в изпълнение указанията на съда, дадени в предходно съдебно заседание, представя заверени копия на Ревизионен акт № 201100391/25.05.2011 г. и Ревизионен доклад №1100391/21.04.2011 г., отменени с Решение № РД-10-299/30.08.2011 г. на Директора на дирекция ОУИ Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания.

Допусната е грешка в искането по отношение на номера на ревизионния акт. Представен е този акт, който сме искали.

Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОР С.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника заверени преписи от ревизионен акт и ревизионен доклад и като взе предвид становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото Ревизионен акт №201100391/25.05.2011 г. и Ревизионен доклад №1100391/21.04.2011 г., издадени на „ТОП БИЛДИНГС” ООД.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт по съображения, подробно изложени в нея и с оглед на приложените към преписката писмени доказателства и заключението на вещото лице.

Ще представя писмени бележки.

Моля да ни се присъдят направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Органът  по приходите е отказал частично данъчен кредит само за частта, която счита, че съобразно експертизата, изготвена и приета в хода на ревизионното производство, не са извършени доставки. Моля да постановите решение в този смисъл и потвърдите издаденото решение.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР С.: Считам, че жалбата следва да бъде уважена съобразно представените по делото доказателства. Безспорно е установено, че са налице реални доставки, а това се установява от извършеното разплащане по банков път, издадените данъчни фактури по установения от закона ред, с които жалбоподателят е осчетоводил получените суми по доставките. Те отговарят на изисканите на Закона за счетоводството и ЗДДС. Доставчикът е отразил извършените доставки в дневника за продажби и в справките декларации по ЗДДС. Данък добавена стойност е начислен като задължение по бюджета по установения от закона ред. Извършени са и последващи облагаеми доставки.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ П.: Макар, че в жалбата сме изразили и това се установява и от експертизата, обръщам внимание по отношение на обема на свършената работа, за което се е произнесла експертизата, назначена от страна на ТД на НАП и съответно от съда, а именно, че изчисленията са правени при петдневна работна седмица при осемчасов работен ден, а в случая не е отчетено, че жалбоподателят разполага с 19 човека работници и че се работи на обект, който трябва да се свърши, т. е. не се ограничава в петдневна работна седмица и осемчасов работен ден.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на позицията си, застъпена в спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: